Cos de Primària

Educació Primària

COS DE MESTRES

0597PRI - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ordre ECI/592/2007
BOE de 15 de març de 2007

- temari en PDF -

 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nins i nines dels sis als dotze anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d’ensenyament-aprenentatge.
 2. La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent per donar resposta a les distintes necessitats de l’alumnat: principis pedagògics que s’han de tenir en compte, estratègies per a la seva elaboració en el cicle, el curs i l’aula. Coordinació docent.
 3. La tutoria en l’educació primària. Suport i orientació en el procés d’aprenentatge. Col·laboració en les famílies. Funcions del tutor en relació amb l’equip docent i altres professionals. El pla d’acció tutorial. Propostes d’acció tutorial.
 4. L’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures educatives específiques.
 5. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’ed. primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d’avaluació. Promoció i plans específics de reforç.
 6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents àrees de coneixement.
 7. L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts, i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 8. Construcció de la noció de temps històric en l’educació primària. Àmbits d’estudi de processos i fets històrics. L’aprenentatge de les grans etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa.
 9. L’entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deteriora-ment i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la natura. Intervenció educativa.
 10. L’aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d’experiències per a l’estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l’energia.
 11. L’àrea d’educació per a la ciutadania i els drets humans en l’educació primària: enfoca-ment, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criterisd’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 12. L’àrea d’educació artística en l’educació primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts, i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l’elaboració de composi-cions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització del procés; selecció i utilització de materials i tècniques.
 14. Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent literatura en l’educació prima-ria: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al de-senvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.
 15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l’educació primària en relació amb les condicions d’ús: el context comunicatiu, els àmbits d’ús i el text. L’adquisició de la lectura i l’escriptura.
 16. L’educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’educació primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics en l’educació literària.
 17. Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’educació primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la comunicació oral. Estratègies d’intervenció educativa.
 18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l’educació primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions de comunicació i amb diferents tipus de textos. La lectura: plans de foment i estratègies d’intervenció educativa.
 19. Desenvolupament de l’expressió escrita en l’educació primària. Mètodes i estratègies d’aprenentatge. Composició de diferents textos escrits. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies d’intervenció educativa.
 20. L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració dels resultats. Estratègies d’intervenció educativa.
 22. L’aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals, sencers, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i els seus procediments (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa.
 23. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments de mesura. Estimació i aproximació en els mesuraments. Recursos didàctics i intervenció educativa.
 24. Evolució de la percepció espacial en l’educació primària. Elements, formes i relacions geomètriques en l’entorn: classificació i representació. Intervenció educativa.
 25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les distintes àrees i en la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament.

Pedagogia Terapèutica

COS DE MESTRES

0597PT - PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic.
 2. L'educació especial en el marc de la LOGSE. El seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials.
 3. El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització. L'avaluació del procés educatiu i criteris de promoció per a aquests alumnes.
 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars.
 5. El centre específic d'educació especial: característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració.
 6. L'orientació en el procés educatiu dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Estructura i organització i funció de l'orientació d'aquests alumnes.
 7. Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col·laboració entre serveis específics i serveis ordinaris.
 8. El mestre d'educació especial. Funcions. Modalitats d'intervenció. Relació del mestre d'educació especial amb la resta dels mestres del centre i amb els serveis de suport externs a l'escola.
 9. La participació de la família en l'educació dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Cursos de participació. El paper dels pares a la presa de decisions respecte al procés d’escolarització d'aquests alumnes.
 10. Els i les alumnes d'educació infantil. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motor, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament.
 11. Les necessitats educatives especials en l'etapa d'educació infantil. La resposta educativa a les necessitats especials d'aquests alumnes en el projecte curricular i en les programacions. Les adaptacions curriculars.
 12. Els i les alumnes d'educació primària. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motor, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament.
 13. Les necessitats educatives especials en l'etapa de l'educació primària. La resposta educativa a les necessitats especials d'aquests alumnes en el projecte curricular i en les programacions. Les adaptacions curriculars.
 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les seves necessitats educatives especials. Sistemes de detecció del dèficit auditiu.
 15. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència auditiva. Ajuts tècnics per a la deficiència auditiva. Organització de la resposta educativa.
 16. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència visual. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes. Aprofitament de la visió residual.
 17. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència visual. Utilització de recursos educatius i ajuts tècnics. Organització de la resposta educativa.
 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motriu. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Els alumnes amb deficiència motriu i altres deficiències associades. Identificació de les seves necessitats educatives especials.
 19. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència motriu. Organització de la resposta educativa.
 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les seves necessitats educatives especials.
 21. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència mental. Organització de la resposta educativa.
 22. Els problemes de comportament en l'àmbit educatiu. Anàlisi dels factors que intervenen des d'una perspectiva interactiva. El paper de l'escola en la prevenció dels problemes de comportament.
 23. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. La identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.
 24. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per als alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Organització de la resposta educativa.
 25. Els alumnes precoços, amb talent i superdotats. Identificació de les necessitats educatives d’aquests alumnes. Organització de la resposta educativa.

Música

COS DE MESTRES

0597MU - MÚSICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. La música com a llenguatge i com a mitjà d'expressió. Valor formatiu de la música. Percepció i expressió. Importància de l'educació musical en l'educació primària. El currículum d'educació musical en la concreció d’unitats didàctiques globalitzades.
 2. La melodia en l'educació musical. Interval, línia melòdica, frase melòdica. Reconeixement de la melodia. Tonalitat, modalitat i transport de cançons. Harmonització de cançons i d'obres instrumentals. Recursos didàctics per treballar a l'aula.
 3. La modulació. Procediments i exemples de la seva mecànica. Funció expressiva. Recursos didàctics per treballar a l'aula.
 4. L'harmonia en l'educació musical. Acord, tipus d'acord, inversions. El seu origen. Cadències principals. Recursos didàctics per treballar a l'aula.
 5. La textura: tipus. La textura en la instrumentació de cançons i en obres musicals. La forma. Anàlisi formal de cançons. Principals formes musicals.
 6. L'educació musical a través del ritme. Ritme lliure, rítmic i mètric. Ritme i llenguatge. Ritme i moviment. Ritme i execució instrumental. Polirítmia. Petites formes rítmiques: anàlisi i improvisació. Intervenció educativa.
 7. Corrents pedagògico-musicals del segle XX. Anàlisi i projecció en l'ed. musical escolar.
 8. La música com a part del desenvolupament integral de l’infant. Fonaments psicopedagògics de l'educació musical. Desenvolupament musical i ensenyament de la música.
 9. L'activitat musical en l'ed. psicomotriu: coordinació general i praxi, alteracions d'es-quema i ajust corporal, trastorns de l'orientació temporal i espacial. Aportacions interdisciplinàries al camp de l'educació psicomotriu, prenent com a base l'activitat musical.
 10. L'activitat musical com a compensadora de les desigualtats educatives. Principis bàsics d'intervenció. L’educació musical en l’àmbit de les deficiències auditives. Tècniques de sensibilització vibràtil. Estimulació i resposta. Aportacions interdisciplinaris per treballar les desigualtats educatives partint de l'activitat musical.
 11. Funcionalitat de la lectura i escriptura musical. Representacions gràfiques i gestuals no convencionals. Grafies convencionals. Objectius, continguts i recursos didàctics.
 12. El joc com a activitat d'ensenyament i aprenentatge en l'educació musical. Criteris de classificació i selecció de repertori. Aportacions i possibilitats del joc en les activitats que es relacionen amb l'educació vocal, instrumental i de moviment i dansa.
 13. El cos i el moviment com a mitjans d'expressió musical. La relaxació: tècniques necessàries per a l'activitat musical vocal, instrumental i de moviment. La dansa en l'educació musical.
 14. La improvisació com a forma d'expressió musical lliure i espontània. La improvisació com a procediment compositiu. Recursos didàctics per a la producció musical a l'aula. Creativitat i improvisació.
 15. La cançó i la seva influència en el procés ed. musical. Les intencions comunicatives del cant. El cant coral en els diferents cicles educatius: cant monofònic, homofònic i polifònic. Criteris de selecció del repertori escolar. Metodologia i recursos didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una cançó. Principis bàsics de la direcció coral.
 16. La dramatització com a joc musical coordinador dels diferents tipus d'expressió. Dramatització de cançons infantils i populars. Criteris per a la selecció de cançons dramatitzables. Participació i improvisació instrumental en la dramatització.
 17. El desenvolupament de la veu com a instrument d'expressió musical. Metodologia i recursos didàctics de la tècnica vocal: respiració, articulació, entonació, ressonància. La tessitura vocal a l’educació primària. La veu del professor de música: importància de la seva cura i manteniment.
 18. Els instruments musicals escolars. Famílies d'instruments. El cos com a instrument. Agrupacions instrumentals. Instruments de la música actual. Instruments de construcció pròpia. Ús de l'electrònica i informàtica musical.
 19. La pràctica instrumental. Criteris de selecció i sistematització del repertori instrumental a l’ed. primària. Objectius i continguts de l'activitat instrumental a l'aula. Metodologia i recursos didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una peça instrumental.
 20. La discriminació auditiva. Recursos didàctics d'exploració i investigació sonora. El desenvolupament de la percepció auditiva: alçada, duració, intensitat, timbre i forma. Tècniques i mètodes.
 21. L'audició musical: la seva didàctica. Desenvolupament de la comprensió auditiva a primària. Objectius, continguts i activitats. Programació d'audicions per a l'alumnat d’ed. primària.
 22. Sociologia de la música. Relació música- societat. Funció social de la música. L'entorn sociocultural i la seva influència en el desenvolupament de la sensibilitat musical. La música al món d'avui. Música i consum. Aportacions i possibilitats dels mitjans audiovisuals en el desenvolupament de la percepció i apreciació musical.
 23. Grans períodes de la història de la música: des dels orígens fins al barroc. Característiques generals. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d’educació primària.
 24. Grans períodes de la història de la música: la música en el classicisme, en el romanticisme i en el segle XX. Característiques generals. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d’educació primària.
 25. La música com a expressió cultural dels pobles. La música ètnica. El folklore i les seves aplicacions didàctiques. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d’ed. primària.

Educació Infantil

COS DE MESTRES

0597EI - EDUCACIÓ INFANTIL

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Característiques generals del nin i la nina fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvo-lupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.
 2. El desenvolupament psicomotor en els nins i nines fins als sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.
 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nins i nines de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.
 4. L’infant descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d’educació infantil en la prevenció i intervenció amb infants en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.
 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.
 6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.
 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l'ed. infantil. Període d'adaptació dels infants en centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.
 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.
 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com moments educatius.
 10. L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.
 11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.
 12. Principis d'intervenció educativa a ed. infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i rellevància de l’aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.
 13. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nins i nines de zero a tres anys.
 14. La programació en el segon cicle d'ed. infantil. Objectius, continguts i propostes meto-dològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre l'educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.
 15. La funció del mestre/a en ed. infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l’infant i l'educador. El mestre com a membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.
 16. L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organit-zació espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps.
 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars a educació infantil. Selecció, ús i avaluació dels recursos materials.
 18. El desenv. del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.
 19. L'ensenyament i aprenentatge de la llengua en l'ed. infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l’expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte.
 20. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d'aula.
 21. L'educació musical a l’ed. infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.
 22. Evolució de l'expressió plàstica en els nins i nines. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i estereotips.
 23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com a suport en la construcció de la identitat i de l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.
 24. La influència de la imatge en el nin. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l'educació infantil.
 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic i matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l'etapa d'educació infantil

Educació Física

COS DE MESTRES

0597EF - EDUCACIÓ FÍSICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Concepte d’educació física: evolució i desenvolupament de les diferents concepcions.
 2. L'educació física en el Sistema Educatiu: objectius i continguts. Evolució i desenvolupament de les funcions atribuïdes al moviment com a element formatiu.
 3. Anatomia i fisiologia humana implicades en l'activitat física. Patologies relacionades amb l'aparell motor. Avaluació i tractament en el procés educatiu.
 4. El creixement i el desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Factors endògens i exògens que repercuteixen en el desenvolupament i creixement. Patologies relacionades amb el creixement i l'evolució de la capacitat del moviment. Avaluació i tractament en el procés educatiu.
 5. La salut i la qualitat de vida. Hàbits i estils de vida saludable en relació amb l'activitat física. La cura del cos. Autonomia i autoestima.
 6. Capacitats físiques bàsiques, la seva evolució i factors que influeixen en el seu desenvolupament.
 7. Coordinació i equilibri. Concepte i activitats per al seu desenvolupament.
 8. L'aprenentatge motor. Principals models explicatius de l'aprenentatge motor. El procés d'ensenyament i d'aprenentatge motor. Mecanismes i factors que hi intervenen.
 9. Habilitats, destreses i tasques motrius. Concepte, anàlisi i classificació. Activitats per al seu desenvolupament.
 10. Evolució de les capacitats motrius en relació amb el desenvolupament evolutiu general. Educació sensomotriu i psicomotriu en les primeres etapes de la infantesa.
 11. L'esquema corporal, el procés de lateralització. Desenvolupament de les capacitats perceptives-motrius.
 12. L'expressió corporal en el desenvolupament de l’àrea d’educació física. Manifestacions expressives associades a moviment corporal. Intervenció educativa.
 13. El joc com a activitat d'ensenyament i d'aprenentatge en l’àrea d’educació física. Adaptacions metodològiques basades en les característiques dels jocs, en l’àrea d’educació física.
 14. Els esports. Concepte i classificacions. L'esport com a activitat educativa. Esports individuals i col·lectius presents en l'escola: aspectes tècnics i tàctics elementals; la seva didàctica.
 15. L'educació física i l'esport com a element sociocultural. Jocs i esports populars, autòctons i tradicionals. Les activitats físiques organitzades en el medi natural.
 16. Principis de sistemàtica de l'exercici i elements estructurals del moviment. Sistemes de desenvolupament de l’activitat física (analítics, naturals, rítmics...)
 17. Desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques en l'edat escolar. Factors, entrenables i no entrenables. L’adaptació a l'esforç físic en els nins i en les nines.
 18. El desenvolupament de les habilitats. Principis fonamentals de l'entrenament. Adequació de l'entrenament en l’activitat física en els cicles d’educació primària.
 19. Recursos i materials didàctics específics de l’àrea d’educació física: classificació i característiques que han de tenir en funció de les activitats físiques per a les quals s'han d'utilitzar. Utilització dels recursos de la Comunitat.
 20. Organització de grups i tasques: la planificació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en l’àrea d’educació física: models de sessió.
 21. Alumnes amb necessitats educatives especials. Característiques generals dels tipus i graus de minusvalidesa: motrius, psíquiques, sensorials, en relació amb l'activitat física.
 22. El desenvolupament motor i perceptiu del nin discapacitat. La integració escolar com a resposta educativa. Implicacions en l’àrea d’educació física.
 23. Mètodes d'ensenyament a educació física. Adequació als principis metodològics de l'educació primària.
 24. L'avaluació de l'educació física en l'educació primària. Avaluació del procés d'aprenentatge i del procés d'ensenyament: mecanismes i instruments. Funció dels criteris d'avaluació d'etapa.
 25. La coeducació i igualtat dels sexes en el context escolar i en l'activitat d’educació física. Estereotips i actituds sexistes en l'educació física. Intervenció educativa.

Audició i Llenguatge

COS DE MESTRES

0597AL - AUDICIÓ I LLENGUATGE

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic.
 2. L'educació especial en el marc de la LOGSE i el seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials.
 3. El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització.
 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació a aquests alumnes. Les adaptacions curriculars.
 5. El centre específic d’educació especial: característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració.
 6. Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col·laboració entre serveis específics i serveis ordinaris.
 7. Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i del llenguatge i la seva relació amb el desenvolupament del pensament, social i afectiu.
 8. Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i descodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge.
 9. Característiques del llenguatge dels alumnes i de les alumnes d’educació infantil i primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives.
 10. Sistemes alternatius i complementaris de comunicació. El procés d'avaluació i presa de decisions sobre els sistemes alternatius. El procés d'intervenció.
 11. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 12. Identificació de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu.
 13. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajuts tècnics per a la comunicació: tipus i criteris d'ús.
 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motriu. Aspectes diferencials del desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.
 15. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència motriu. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajuts tècnics per a la comunicació: tipus i criteris d'ús.
 16. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.
 17. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb deficiència mental. Criteris per a l’elaboració d'adaptacions curriculars.
 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les seves necessitats educatives especials.
 19. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.
 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 21. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteracions de la parla.
 22. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb alteracions de la parla. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.
 23. Les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb alteracions del llenguatge. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 24. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteracions del llenguatge.
 25. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb alteracions del llenguatge. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.

Pàgina 1 de 2