Concurs oposició ordinari 2023

Cartell opos ordinaries 23

Com varen ser les oposicons del 2022?

Guia pràctica

Tribunals i comissions de valoració

Persones admeses i excloses

Sorteig ordre d'actuació aspirants Dijous 16 de febrer a les 9:45

  • Lletra N
  • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears.

Inici de les proves

  • Previsiblement diumenge 25 de juny
  • Amb anterioritat a la data d'inici de les proves, i sempre amb catorze dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves, que s'ha de publicar en el BOIB.

Normativa

Presentació de sol·licituds

Tots els models d'ingrés

Places

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Requisit de català

Meses sectorials