Concurs oposició d'estabilització 2023

concurs extraordinari

 

Portal de l'opositor

Tauler d'anuncis


Absències als centres

Membres dels tribunals

Absències justificades:

 • Del 26 al 30 de juny (ambdós inclosos)

Absències justificades quan les activitats lectives siguin en horari d'horabaixa:

 • Acte de constitució del tribunal o de la comissió de selecció
 • Sessions necessàries per preparar les proves, instruccions i fer les actuacions pertinents, abans de dia 18 o de 25 de juny, segons correspongui

Aspirants

Permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.

 • S'ha de sol·licitar el permís per concórrer a exàmens finals (Gestib)
 • S'ha de sol·licitar certificat al tribunal i presentar-lo a la direcció del teu centre

Aspirants amb tribunal amb seu diferent a l'illa on realitzen la tasca docent

 • Permís per absentar-se de dia 26 a 30 de juny, sempre que hagin acabat amb totes les tasques en el centre.

Tribunals definitius, distribució d'aspirants i lloc de les proves

Calendari

 • 18 de juny, 9 h: Acte de presentació i part A de la prova
 • 1 a 15 de juny: Lliurament de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge. Els aspirants que no lliurin aquest document dins aquest termini s'entendrà que renuncien al procés selectiu i perdran tots els drets que se'n deriven.
 • Resta d'actuacions: La resta d'actuacions es realitzaran en el centre seu dels tribunals els quals s'indiquen a l'annex 2.

Aclariments

 • La no presentació a alguna de les parts de la prova implica l'exclusió de l'aspirant del procediment.
 • La setmana del 19 al 23 de juny no hi haurà cap tipus d'actuació per part dels tribunals.

Absències

Instrucció 1/2023 de 23 de maig de 2023, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents, que participa en els procediments selectius convocats

Normativa

Guia pràctica

Presentació de sol·licituds i devolució de taxes

Tribunals i comissions de valoració

Persones admeses i excloses

Fase d'oposició

Places

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Indemnitzacions - 27 de gener

Meses sectorials

 

TELÈFON URGÈNCIES OPOSICIONS DOCENTS 2023