Concurs oposició ordinari 2023. Tribunals definitius, absències als centres

Cartell opos ordinaries 23

Com varen ser les oposicons del 2022?

Portal de l'opositor

Tauler d'anuncis


Absències justificades

Membres dels tribunals

Absències justificades:

 • Del 26 al 30 de juny (ambdós inclosos)

Absències justificades quan les activitats lectives siguin en horari d'horabaixa:

 • Acte de constitució del tribunal o de la comissió de selecció
 • Sessions necessàries per preparar les proves, instruccions i fer les actuacions pertinents, abans de dia 18 o de 25 de juny, segons correspongui

Aspirants

Permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.

 • S'ha de sol·licitar el permís per concórrer a exàmens finals (Gestib)
 • S'ha de sol·licitar certificat al tribunal i presentar-lo a la direcció del teu centre

Aspirants amb tribunal amb seu diferent a l'illa on realitzen la tasca docent

 • Permís per absentar-se de dia 26 a 30 de juny, sempre que hagin acabat amb totes les tasques en el centre.

Tribunals definitius, distribució d'aspirants i lloc de les proves

Calendari

25 de juny

 • 9:00 acte de presentació i part A de la primera de prova
 • 16:00 Part B de la primera de prova.
  En funció del tipus de prova pràctica i/o número d'aspirants els tribunals poden distribuir el temps de la realització de la prova o la realització completa de la mateixa en dies diferents.

Resta d'actuacions

 • La resta d'actuacions es realitzaran en el centre seu dels tribunals els quals s'indiquen a l'annex 2.
 • Lliurament de la programació didàctica/ planificació anual de forma telemàtica, a través del portal de l'opositor en el termini que el tribunal estableixei, que en tot cas no pot ser inferior a 24 hores, a partir de la publicació de la llista de persones que han superat la primera prova (tema i prova pràctica). 

Absències

Instrucció 1/2023 de 23 de maig de 2023, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents, que participa en els procediments selectius convocats

Normativa

Guia pràctica

Presentació de sol·licituds

Tribunals i comissions de valoració

Persones admeses i excloses

Fase d'oposició

Places

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Requisit de català

Meses sectorials