Oposicions 2024

CCTT

Com varen ser les oposicons del 2023?

 

Calendari de les proves

22 de juny, a les 9:00

Acte de presentació de tots els aspirants (independentment del procediment) i part A de la primera prova

25 de juny, a les 9:00

  • Procediments 3 i 5: realització de l'exercici pràctic
  • Procediments 1 i 2: realització de la part B de la primera prova

En funció del tipus de prova pràctica i/o número d'aspirants els tribunals poden distribuir el temps de la realització de la prova o la realització completa de la mateixa en dies diferents.

1-15 juny

Entrega de la programació

Ordre d'actuació a les oposicions

  • Lletra Q

TELÈFON URGÈNCIES OPOSICIONS DOCENTS 2024

Normativa

Apunta't a les oposicions

Persones admeses i excloses

Tribunals

Fase d'oposició

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Places

Com seran les oposicions?

Consten d'una fase d'oposició i una fase de concurs.

Fase d'oposició

Primera prova: Demostració dels coneixements específics per impartir l'especialitat. Consta de dues parts: A i B.

Part A: Desenvolupament d'un tema triat per l'aspirant a triar entre els que surtin per sorteig. Nombre de bolles:

    • Fins a 25 temes: 2 bolles
    • Més de 25 i fins a 51 temes: 3 bolles
    • Més de 50 temes: 4 bolles

Part B: Prova pràctica

Segona prova: Demostració de l'aptitud pedagògica de l'aspirant. Consta de dues parts: A i B.

Part A: Exposicio i defensa d'una programacio didàctica.

Part B: Exposició d'una unitat didàctica/situació d'aprenenetatge.

Fase de concurs

Hi podran accedir les persones que obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts a la fase d'oposició.

Puntuaran segons el barem de la convocatòria.

Darrera mesa sectorial