Música

COS DE MESTRES

0597MU - MÚSICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. La música com a llenguatge i com a mitjà d'expressió. Valor formatiu de la música. Percepció i expressió. Importància de l'educació musical en l'educació primària. El currículum d'educació musical en la concreció d’unitats didàctiques globalitzades.
 2. La melodia en l'educació musical. Interval, línia melòdica, frase melòdica. Reconeixement de la melodia. Tonalitat, modalitat i transport de cançons. Harmonització de cançons i d'obres instrumentals. Recursos didàctics per treballar a l'aula.
 3. La modulació. Procediments i exemples de la seva mecànica. Funció expressiva. Recursos didàctics per treballar a l'aula.
 4. L'harmonia en l'educació musical. Acord, tipus d'acord, inversions. El seu origen. Cadències principals. Recursos didàctics per treballar a l'aula.
 5. La textura: tipus. La textura en la instrumentació de cançons i en obres musicals. La forma. Anàlisi formal de cançons. Principals formes musicals.
 6. L'educació musical a través del ritme. Ritme lliure, rítmic i mètric. Ritme i llenguatge. Ritme i moviment. Ritme i execució instrumental. Polirítmia. Petites formes rítmiques: anàlisi i improvisació. Intervenció educativa.
 7. Corrents pedagògico-musicals del segle XX. Anàlisi i projecció en l'ed. musical escolar.
 8. La música com a part del desenvolupament integral de l’infant. Fonaments psicopedagògics de l'educació musical. Desenvolupament musical i ensenyament de la música.
 9. L'activitat musical en l'ed. psicomotriu: coordinació general i praxi, alteracions d'es-quema i ajust corporal, trastorns de l'orientació temporal i espacial. Aportacions interdisciplinàries al camp de l'educació psicomotriu, prenent com a base l'activitat musical.
 10. L'activitat musical com a compensadora de les desigualtats educatives. Principis bàsics d'intervenció. L’educació musical en l’àmbit de les deficiències auditives. Tècniques de sensibilització vibràtil. Estimulació i resposta. Aportacions interdisciplinaris per treballar les desigualtats educatives partint de l'activitat musical.
 11. Funcionalitat de la lectura i escriptura musical. Representacions gràfiques i gestuals no convencionals. Grafies convencionals. Objectius, continguts i recursos didàctics.
 12. El joc com a activitat d'ensenyament i aprenentatge en l'educació musical. Criteris de classificació i selecció de repertori. Aportacions i possibilitats del joc en les activitats que es relacionen amb l'educació vocal, instrumental i de moviment i dansa.
 13. El cos i el moviment com a mitjans d'expressió musical. La relaxació: tècniques necessàries per a l'activitat musical vocal, instrumental i de moviment. La dansa en l'educació musical.
 14. La improvisació com a forma d'expressió musical lliure i espontània. La improvisació com a procediment compositiu. Recursos didàctics per a la producció musical a l'aula. Creativitat i improvisació.
 15. La cançó i la seva influència en el procés ed. musical. Les intencions comunicatives del cant. El cant coral en els diferents cicles educatius: cant monofònic, homofònic i polifònic. Criteris de selecció del repertori escolar. Metodologia i recursos didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una cançó. Principis bàsics de la direcció coral.
 16. La dramatització com a joc musical coordinador dels diferents tipus d'expressió. Dramatització de cançons infantils i populars. Criteris per a la selecció de cançons dramatitzables. Participació i improvisació instrumental en la dramatització.
 17. El desenvolupament de la veu com a instrument d'expressió musical. Metodologia i recursos didàctics de la tècnica vocal: respiració, articulació, entonació, ressonància. La tessitura vocal a l’educació primària. La veu del professor de música: importància de la seva cura i manteniment.
 18. Els instruments musicals escolars. Famílies d'instruments. El cos com a instrument. Agrupacions instrumentals. Instruments de la música actual. Instruments de construcció pròpia. Ús de l'electrònica i informàtica musical.
 19. La pràctica instrumental. Criteris de selecció i sistematització del repertori instrumental a l’ed. primària. Objectius i continguts de l'activitat instrumental a l'aula. Metodologia i recursos didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una peça instrumental.
 20. La discriminació auditiva. Recursos didàctics d'exploració i investigació sonora. El desenvolupament de la percepció auditiva: alçada, duració, intensitat, timbre i forma. Tècniques i mètodes.
 21. L'audició musical: la seva didàctica. Desenvolupament de la comprensió auditiva a primària. Objectius, continguts i activitats. Programació d'audicions per a l'alumnat d’ed. primària.
 22. Sociologia de la música. Relació música- societat. Funció social de la música. L'entorn sociocultural i la seva influència en el desenvolupament de la sensibilitat musical. La música al món d'avui. Música i consum. Aportacions i possibilitats dels mitjans audiovisuals en el desenvolupament de la percepció i apreciació musical.
 23. Grans períodes de la història de la música: des dels orígens fins al barroc. Característiques generals. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d’educació primària.
 24. Grans períodes de la història de la música: la música en el classicisme, en el romanticisme i en el segle XX. Característiques generals. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d’educació primària.
 25. La música com a expressió cultural dels pobles. La música ètnica. El folklore i les seves aplicacions didàctiques. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d’ed. primària.