Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Tecnologia

COS DE SECUNDÀRIA

0590019 - TECNOLOGIA

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Producció i transformació de les distintes formes d’energia.
 2. Transport i distribució de l’energia.
 3. El consum d’energia a Espanya i al món. Criteris i tècniques d’estalvi energètic. Energies alternatives.
 4. Impacte ambiental de l’activitat tecnològica i l’explotació de recursos. Tècniques de tractament i reciclatge de residus.
 5. El desenvolupament científic i tècnic al llarg de la història: context social i assoliments característics.
 6. Condicions i conseqüències econòmiques i socials del desenvolupament tecnològic.
 7. La influència del desenvolupament tecnològic en l’organització tècnica i social del treball.
 8. El desenvolupament del transport, las comunicacions, el tractament i la transmissió d’informació.
 9. Sistemes informàtics: estructura, elements components i la seva funció en el conjunt. Programes: tipus i característiques.
 10. El procés de disseny i producció de bens en la indústria. Característiques d’un projecte tècnic escolar.
 11. El procés de producció agropecuària. Característiques d’un projecte agrícola escolar.
 12. Tractament dels aliments. Tècniques de manipulació, conservació i transport.
 13. La distribució i comercialització de productes. El mercat i les seveslleis bàsiques.
 14. Mètodes d’expressió, exploració i avaluació d’idees en el desenvolupament de projectes tècnics.
 15. Tècniques de planificació, organització i seguiment de la producció. La planificació tècnica en l’àmbit escolar.
 16. Administració de recursos, i gestió de mitjans en els sistemes organitzatius de l’empresa.
 17. Riscs derivats del maneig d’eines, màquines i materials tècnics. Elements i mesures de protecció.
 18. Factors que intervenen en els accidents i criteris de reducció de riscs en el taller.
 19. Normes de salut i seguretat en el taller. Criteris d’actuació i primers auxilis en cas d’accident.
 20. Materials, instruments i tècniques de dibuix i disseny gràfic.
 21. Traçats geomètrics bàsics.
 22. Representació en sistema diedre.
 23. Representació en perspectiva isomètrica i cavallera.
 24. Representació en perspectiva cònica frontal i obliqua.
 25. Normalització i simbologia en dibuix tècnic.
 26. Elements d’expressió visual en dos i tres dimensions. Exemples d’aplicació al disseny de productes.
 27. Qualitats del color. Mescles i interaccions entre colors. Aplicació al disseny de productes.
 28. Qualitats expressives i sensorials dels materials d’ús tècnic. Exemples d’aplicació a productes d’ús comú.
 29. Propietats dels materials. Tècniques de mesura i d’assaig de les propietats.
 30. Els plàstics: tipologia, constitució, propietats i aplicacions. Procediments d’identificació.
 31. Tècniques de conformació, mecanització i unió de plàstics. Aplicacions.
 32. Materials tèxtils: classificació, constitució i propietats característiques. Lligaments i teixits bàsics.
 33. Tècniques bàsiques de confecció. Útils i eines característics del treball amb materials tèxtils.
 34. Materials de construcció: classificació, constitució i propietats característiques.
 35. Tècniques bàsiques d’obra. Eines i útils característics del treball amb materials de construcció.
 36. La fusta: classificació i propietats. Obtenció de fustes en brut i prefabricades. Acabats i tractaments de la fusta.
 37. Tècniques per a donar forma i unir peces de fusta. Eines i útils característics de treball amb fusta.
 38. Els materials fèrrics: classificació, obtenció i aplicacions.
 39. Els materials metàl·lics no fèrrics i els seus aliatges: classificació, obtenció i aplicacions.
 40. Tècniques de mecanització, conformació i unió de peces metàl·liques. Eines i útils característics.
 41. Acabats i tractaments dels metalls.
 42. Mesura de magnituds: instruments i procediments. L’error en la mesura.
 43. Esforços mecànics. Composició i representació d’esforços. Càlcul d’esforços en peces simples.
 44. Estructures resistents als esforços.
 45. Mecanismes de transmissió i transformació de moviments.
 46. Mecanismes de retenció, acoblament i lubricació d’eixos.
 47. Màquines tèrmiques: funcionament, classificació i aplicacions.
 48. Màquines elèctriques de corrent contínua: constitució, funcionament i aplicacions característiques.
 49. Màquines elèctriques de corrent alterna: constitució, funcionament i aplicacions característiques.
 50. Electrodomèstics: estructura interna i funcionament.
 51. Instal·lacions d’aigua: elements components i el seu funcionament. Circuits característics d’utilització i depuració.
 52. Instal·lacions de calefacció: elements components i el seu funcionament. Circuits característics.
 53. Instal·lacions elèctriques en habitatges: elements components i el seu funcionament. Circuits característics.
 54. Fenòmens, magnituds i lleis fonamentals dels circuits elèctrics en corrent contínua i alterna.
 55. Circuits elèctrics en sèrie, paral·lel i mixtes: càlcul de magnituds.
 56. Potència en corrent alterna. Correcció del factor de potència.
 57. Circuits electrònics: elements components y el seu funcionament. Procediments de connexió.
 58. Circuits electrònics analògics bàsics.
 59. Circuits de commutació amb relès. Aplicacions i circuits típics de potència i control de motors.
 60. Circuits de commutació mitjançant transistors. Aplicacions característiques.
 61. Circuits hidràulics i pneumàtics: elements components i circuits típics de potència i control.
 62. Portes lògiques. Tècniques de disseny i simplificació de funcions lògiques.
 63. Construcció de portes lògiques amb diverses tecnologies.
 64. Circuits seqüencials: elements components i aplicacions característiques.
 65. Sistemes de control: elements components, variables, funció de transferència i diagrama funcional.
 66. Elements transductors i captadors en els circuits de control.
 67. Elements comparadors en els circuits de control.
 68. Amplificació i adaptació de senyals en els circuits de control.
 69. Elements actuants en els circuits de control.
 70. Control programat: tipus, elements i característiques.
 71. La realització de treballs pràctics en Tecnologia: criteris organitzatius i didàctics, normes de seguretat.

Sistemes Electrònics

COS DE SECUNDÀRIA

0590124 - SISTEMES ELECTRÒNICS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Conceptos y fenómenos eléctricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. Unidades de medida. Ley de Ohm. El condensador: Almacenamiento de cargas eléctricas. Capacidad: Unidades. Pilas y acumuladores: Tipología y características.
 2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos. Propiedades magnéticas de la materia. Flujo magnético. Permeabilidad y densidad de flujo. Campos magnéticos creados por cargas eléctricas en movimiento. Interacciones electromagnéticas. El circuito magnético: Magnitudes y características. Inducción electromagnética. Coeficiente de autoinducción.
 3. Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua y en corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento de los elementos del circuito en serie, paralelo y mixto. Aplicación de leyes y teoremas en la resolución de circuitos eléctricos. Resonancia. Sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos: Conexiones en estrella y en triángulo. Factor de potencia: Características y método de corrección.
 4. Circuitos eléctricos de aplicación. Circuitos de iluminación. Magnitudes y unidades fundamentales en iluminación. Tipos y características de los receptores empleados en iluminación. Consumo, rendimiento y aplicaciones. Circuitos de calefacción. Materiales empleados: Características. Consumo, rendimiento y aplicaciones.
 5. Máquinas eléctricas estáticas. El transformador: Relaciones fundamentales, funcionamiento en carga y en vacío. Tipología: Características y aplicaciones. Máquinas rotativas de corriente: Generadores y motores. Tipología: Funcionamiento, características y aplicaciones. Máquinas rotativas de corriente alterna: Alternadores y motores. Tipología: Funcionamiento, características y aplicaciones.
 6. Medidas de resistencia, tensión e intensidad en corriente continua. Medidas de tensión, intensidad y frecuencia en corriente alterna. Medidas de potencia activa y reactiva en corriente alterna. Medidas de aislamiento y de resistencia a tierra. Instrumentos y procedimientos. Precauciones.
 7. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con componentes discretos. Rectificadores, filtros, estabilizadores, amplificadores, multivibradores, y otros. Componentes utilizados: Elementos pasivos y activos. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con componentes electrónicos discretos.
 8. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionales integrados. Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores, filtros activos, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con amplificadores operacionales.
 9. Análisis de circuitos electrónicos para medida y regulación electrónica. Dispositivos y elementos utilizados: Sensores, reguladores y actuadores. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
 10. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de medida y regulación electrónica. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
 11. Análisis de circuitos electrónicos para el control de potencia. Dispositivos y elementos utilizados. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
 12. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de potencia. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
 13. Análisis de circuitos electrónicos para telecomunicaciones, circuitos para la transmisión vía radio, fibra óptica e infrarrojos. Tratamiento de señales de vídeofrecuencia. Dispositivos y elementos utilizados. Clasificación, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
 14. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de telecomunicación. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
 15. Soldadura y desoldadura de componentes electrónicos de inserción y de montaje superficial. Herramientas y materiales utilizados. Clasificación, tipología y características. Procedimientos de realización.
 16. Elaboración de maquetas electrónicas. Técnicas y procedimientos. Clasificación, tipología y características. Elaboración manual de circuitos impresos. Materiales, herramientas y equipos empleados. Normas de seguridad.
 17. Medidas en electrónica analógica. Instrumentos: Multímetro, osciloscopio, generador de funciones y analizador de espectros. Campos de aplicación y tipología de medidas. Procedimientos de medida. Normas de seguridad.
 18. Elementos complementarios utilizados en los equipos electrónicos. Cables, conectores, radiadores, circuitos impresos, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Aplicaciones.
 19. Fundamentos de electrónica digital. Tratamiento digital de la información. Sistemas de numeración. Algebra de Boole: Variables y operaciones. Aritmética binaria. Funciones lógicas y tablas de verdad. Simplificación de funciones. Puertas lógicas: Tipología, funciones y características. Familias lógicas y tecnologías digitales.
 20. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos combinacionales. Codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores y otros. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos.
 21. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos secuenciales y aritméticos. Biestables, contadores, registros de desplazamiento, sumadores y restadores, unidad lógico aritmética. Clasificación,tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos.
 22. Diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos digitales cableados. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y en la utilización de los dispositivos.
 23. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos convertidores analógicos-digitales y digitales-analógicos. Principio de la conversión analógico-digital y digital-analógico. Fases en el tratamiento de las señales durante la conversión. Clasificación, tipología, función y características de los dispositivos analógico-digital y digital-analógico. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos.
 24. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos lógicos programables. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos. Programación de estos dispositivos: «Software», instrumentos y procedimientos.
 25. Análisis de circuitos electrónicos realizados con microprocesadores y dispositivos periféricos asociados. Arquitectura de los sistemas. Dispositivos y elementos utilizados: Microprocesadores, memorias, periféricos de entrada/salida paralelo y serie, coprocesadores, controladores específicos. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño físico de sistemas microprocesados. Diagramas de conexionado. Aplicaciones.
 26. Análisis de circuitos electrónicos realizados con microcontroladores. Arquitectura de los dispositivos. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño físico de sistemas microcontrolados. Diagramas de conexionado. Aplicaciones.
 27. Programación de sistemas microprogramables utilizando lenguajes de bajo nivel. Lenguaje ensamblador. Características y ámbito de aplicación. Programas ensambladores y entorno de programación. Instrucciones. Técnicas de programación. Depuración de programas. Documentación de los programas.
 28. Programación de sistemas microprogramables utilizando lenguajes de alto nivel. Características y ámbito de aplicación. Programas compiladores y entorno de programación. Instrucciones. Metodología y técnicas de programación. Depuración de programas. Documentación de los programas. Emuladores.
 29. Diagnosis y localización de averías en sistemas y circuitos electrónicos digitales realizados con dispositivos programables. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los dispositivos.
 30. Medidas en electrónica digital. Instrumentos: Sonda lógica, inyector de pulsos, analizador lógico. Campos de aplicación y tipología de medidas. Procedimientos de medida. Normas de seguridad.
 31. Elementos y circuitos complementarios utilizados en electrónica digital. Osciladores digitales, circuitos PLL, dispositivos visualizadores, teclados, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Aplicaciones.
 32. Edición de esquemas electrónicos por ordenador. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de los elementos del diseño. Simbología electrónica normalizada. Trazado e interconexión de los elementos de los esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas.
 33. Simulación de circuitos electrónicos analógicos por ordenador. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Modelización de componentes. Pruebas y verificaciones. Análisis en el tiempo y en frecuencia.
 34. Simulación de circuitos electrónicos digitales, cableados y microprogramables, por ordenador. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Vectores de prueba. Pruebas y verificaciones. Integración de «hardware» y «software». Análisis en el tiempo y en frecuencia.
 35. Especificaciones y características de los productos. Calidad y fiabilidad en el diseño de circuitos y equipos electrónicos: Conceptos fundamentales. Parámetros característicos para el control de calidad. Determinación de pruebas y ensayos. Tipología y características. Normativa.
 36. Documentación de producto en electrónica. Partes que componen la documentación: Esquemas eléctricos, lista de componentes y materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de la documentación: Papel e informático.
 37. Edición de esquemas electrotécnicos por ordenador para instalaciones. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de los elementos del diseño. Simbología electrotécnica normalizada. Trazado e interconexión de los elementos de los esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas. Aplicaciones en las instalaciones de telecomunicación e informática.
 38. Documentación de instalaciones electrotécnicas. Partes que componen la documentación: Esquemas eléctricos, planos de situación, lista de materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de la documentación.
 39. Sistemas informáticos monousuario: Características y campos de aplicación. Funcionamiento y prestaciones generales de los ordenadores. Unidad central de proceso: Arquitectura microprocesada CISC y RISC, coprocesadores, memorias semiconductoras, memorias específicas -«caché»-, -«buses»-, controladores específicos. Sistemas informáticos multiusuario: Características y campos de aplicación. Entorno básico de los sistemas: Servidor del sistema, terminales; compartición de recursos, niveles de acceso.
 40. Equipos periféricos para los sistemas informáticos: Clasificación y función característica. Teclados, ratones, scanner, monitores de vídeo, impresoras, trazadores gráficos, dispositivos de almacenamiento magnéticos y ópticos- dispositivos de entrada/salida, tarjetas controladoras. Tipología, características fundamentales y conexiones. Salas informáticas: Condiciones físicas y ambientales. Suministro de energía: Características y normativa. Perturbaciones posibles y precauciones.
 41. Sistemas operativos: Tipología y características. Funciones de los sistemas operativos. Sistemas operativos más usuales. Entornos gráficos: Características y tendencias. Diferencias entre sistema operativo y entorno gráfico.
 42. Sistema operativo: Estructura y versiones. Instalación y configuración de un sistema operativo. Configuración de la memoria, de los dispositivos de entrada, de las unidades de almacenamiento. Secuencia de arranque de un ordenador. Órdenes para la gestión de los recursos del sistema informático. Órdenes para la gestión de dispositivos de almacenamiento masivo. Órdenes para la gestión de ficheros. Órdenes para la gestión de los directorios y subdirectorios.
 43. Manejo de aplicaciones de uso general: Características, tipología y prestaciones. Instalación, configuración y utilización de procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo y diseñadores gráficos.
 44. Metodología de la programación. Diseño de algoritmos para la resolución de problemas. Representación de algoritmos: Diagramas de flujo (organigramas y ordinogramas: Elaboración y simbología) y pseudocódigos. Técnicas de programación: Convencional, estructurada y modular. Estructuras de los datos: Variables, registros y listas.
 45. Elaboración de programas: Estructura, instrucciones y datos. Lenguajes de programación: Tipología, características y funciones. Lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Elección del nivel del lenguaje que debe emplearse. Criterios para la elección del lenguaje: Velocidad, memoria disponible y tipos de periféricos.
 46. Lenguaje C: Características generales. Elementos del lenguaje C. Estructura de un programa en lenguaje C. Funciones de librería y usuario. Entradas y salidas en lenguaje C. Estructuras de control selectivas e iterativas. Entorno de compilación. Codificación de programas en lenguaje C. Herramientas para la elaboración y depuración de programas en lenguaje C.
 47. Estructuras estáticas de datos en lenguaje C: Arrays, cadenas, uniones. Punteros. Punteros y arrays. Arrays de punteros. Estructuras dinámicas de datos: Listas, pilas, árboles. Funciones. Punteros a funciones. Funciones predefinidas. Estructuras dinámicas. Librerías. Rutinas en lenguaje ensamblador. Gráficos en C.
 48. Mantenimiento de sistemas informáticos: Características y procedimientos generales. Utilización de herramientas «software» para el disgnóstico y localización de disfunciones y/o averías. Aplicación de procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas informáticos.
 49. Teleinformática: Conceptos básicos y elementos que integran los sistemas telemáticos. Códigos de representación de la información. Sistemas de conmutación utilizados en teleinformática.
 50. Transmisión de datos: Conceptos básicos. Técnicas de transmisión. Modulación: Función, tipología y características. Equipos de transmisión: «Modems», multiplexores y concentradores. Terminales: Tipología y características.
 51. Protocolos de comunicación: Función y características. Normalización: El modelo OSI; capas y niveles: Función y características. Clasificación de los protocolos estándar. Comunicaciones serie y paralelo. Organización de los mensajes: Síncrona y asíncrona. Elementos que intervienen la comunicación en paralelo: Tipología y características.
 52. Redes locales y de área extensa: Fundamentos, características y ámbitos de aplicación. Arquitectura y tipología de las redes locales: «Bus» y anillo. Normalización en las redes locales: Métodos de acceso, modos y medios de transmisión: Tipología y características. Conexión a redes de área extensa: Conmutación de paquetes, protocolos estándar. Servicios telemáticos: Videotexto, facsímil, y otros. La red digital de servicios integrados.
 53. Configuración de sistemas telemáticos. Selección de topología, equipos y medios para las redes locales. Puesta en servicio de redes locales de ordenadores. Conexión a redes de área extensa: Equipos, medios y procedimientos. Diagnóstico y localización de averías en sistemas telemáticos. Medida de los parámetros básicos de comunicación: Instrumentos y procedimientos.
 54. Sistemas de telefonía: Conceptos básicos y ámbito de aplicación. La red telefónica conmutada: Estructura y características. Centrales telefónicas: Tipología, características y jerarquía. Sistemas de conmutación: Conceptos básicos, tipología y características. Sistemas de transmisión: Medios de soporte utilizados, tipología y características. Elementos de un sistema telefónico privado, centralitas y terminales: Tipología y características. Telefonía móvil y celular.
 55. Sistemas de sonido: Conceptos básicos, tipología y características. Estructura de un sistema de sonido: Equipos fuente de sonido, equipos de tratamiento de señales, altavoces. Tipología y características de los equipos de sonido. Tratamiento analógico y digital de las señales de sonido: Características y tipología de los dispositivos soporte de grabaciones de sonido. Estudios de sonido: Características y campos de aplicación.
 56. Sistemas de imagen: Conceptos básicos, tipología y características. Sistemas de televisión: Tipología y características. Producción y posproducción de vídeo: Conceptos básicos y características de los productos audiovisuales. Sistemas de transmisión y recepción de señales de vídeo: Tipología y características. Normativa y reglamentación de televisión.
 57. Principios básicos de la automatización. Sistemas cableados y sistemas programados: Tipología y características. Tipos de energía para el mando, tecnologías y medios utilizados. Autómatas programables: Arquitectura básica, principio de funcionamiento, tipología y características. Lenguajes de programación: Tipología, características y campos de aplicación.
 58. Principios básicos de los sistemas regulados. Sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado. Realimentación: Fundamento y características. Sistemas electrotécnicos de medida y regulación para procesos continuos. La cadena de medida. Sensores y transductores: Tipología y características. Reguladores: Tipología y características. Actuadores: Tipología y características.
 59. Sistemas automáticos basados en tecnologías fluídicas. Elementos y dispositivos neumáticos: Tipología y características. Elementos y dispositivos hidráulicos: Tipología y características. Mando cableado y mando programado. Simbología y representación gráfica.
 60. Manipuladores y «robots». Los dispositivos de actuación en los procesos secuenciales: Tipología y características. Campos de aplicación. Sensores, actuadores y sistemas de control para «robots» y manipuladores.
 61. Sistemas electrónicos de potencia: Conceptos básicos y ámbito de actuación. Rectificadores monofásicos y trifásicos: Tipología y características. Convertidores de corriente continua-corriente alterna y corriente continua-corriente continua: Conceptos básicos y principio de funcionamiento. Reguladores electrónicos de velocidad para motores: Tipología, características y principio de funcionamiento.
 62. Calidad y productividad: Conceptos fundamentales. Cultura de calidad en la empresa: Modelos. Política de calidad en la industria. Sistemas de calidad: Tipología y características. El manual de calidad. Plan nacional de calidad industrial. Normativa de calidad.
 63. Gestión de calidad. Planificación, organización de la calidad. Proceso de control de la calidad. El proceso de inspección. Características de calidad: Factores que identifican la calidad. Evaluación de los factores de calidad. Técnicas de identificación y clasificación. Técnicas estadísticas y gráficas. Análisis de Pareto, clasificación ABC, análisis modal de fallos y efectos. Auditoría de calidad. Tendencias en el control de calidad.
 64. El coste de la calidad. Componentes del coste de la calidad. Coste preventivo: Planificación, departamento de calidad, test e inspección, formación. Coste valoración de la calidad: En proveedores, en recepción, durante y al final del proceso, auditorías, medios. Coste en errores y fallos internos (reprocesos, desperdicios, exceso de «stock») y externos (reclamaciones, garantía, devoluciones).
 65. Fases en el desarrollo de proyectos. Especificaciones de proyecto. Elaboración de anteproyectos. Relación con clientes. Elaboración de presupuestos. Selección de la documentación de entrada. Proceso de ideación de soluciones. Utilización de bases de datos de ingeniería. Calidad en proyectos: Técnicas y procedimientos.
 66. Técnicas para el desarrollo de proyectos. La organización por proyectos. Los grupos de proyectos. Organización matricial. Dirección técnica.
 67. Planificación de tiempos, programación de recursos y estimación de costos. Unidades de trabajo. Determinación de tiempos. Técnicas PERT/CPM. Diagramas de Gant. Herramientas informáticas para la gestión de proyectos. Control y seguimiento de proyectos.
 68. Control de compras y materiales. Ciclos de compras. Especificaciones de compras. Relación con proveedores. Control de existencias. Pedidos. Almacenes.
 69. Finalización y entrega de proyectos. Informes y documentación. Comunicado finalización formal del proyecto. Documentación: Memoria justificativa, pliegos de condiciones, planos y esquemas, lista de materiales, presupuesto, anexos específicos.
 70. Planes y normas de seguridad e higiene en el trabajo: Normativa vigente. Factores y situaciones de riesgo: Tipología, características y métodos de prevención. Medios, técnicas y equipos de protección personal. Señales y alarmas. Situaciones de emergencia: Técnicas de evacuación, extinción de incendios y traslado de accidentados. Primeros auxilios.

Processos Sanitaris

COS DE SECUNDÀRIA

0590118 - PROCESSOS SANITARIS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Anàlisi de l’organització sanitària a l’Estat espanyol. Models de sistemes sanitaris. Recursos. Sistema sanitari públic. Normativa de seguretat i higiene a institucions i centres sanitaris.
 2. Descripció dels nivells d’atenció sanitària. Atenció primària: centre de salut, organització, funcions, control de qualitat. Atenció especialitzada: organització, funcions, control de qualitat. Sistemes d’informació i registre.
 3. Economia de la salut. Característiques econòmiques de la salut. Anàlisis economicosanitaris. El mercat dels serveis sanitaris.
 4. L’activitat empresarial en l’àmbit sanitari. Concepte juridicoeconòmic de l’empresa. Tipus de societats mercantils. Àmbit d’actuació. Gestió de personal.
 5. Anàlisi de la tipologia de la documentació clinicosanitària. Vies de tramitació i utilització de la documentació clínica i sanitària en funció de la instal·lació o del servei sanitaris. Aplicacions en la unitat d’infermeria i en les unitats/gabinets d’anatomia patològica i citologia, dietètica i higiene bucodental.
 6. Planificació i gestió dels diferents tipus de magatzems sanitaris. Sistemes de registre i codificació. Mètodes de valoració d’existències i la seva rotació. Condicions d’emmagatzematge. Sistemes de seguretat i precaucions en la manipulació a fi de prevenir riscs personals, d’equips i d’instal·lacions.
 7. Documentació relativa a la compravenda: propostes de comanda, comandes, albarans, factures. Aplicacions a les intervencions i actes sanitaris.
 8. La salut. Concepte de salut. Evolució històrica. Determinants de l’estat de salut. Necessitat de l’educació en l’àmbit de la salut.
 9. Educació sanitària. Concepte actual. Models d’educació sanitària. Àmbits d’actuació i agents.
 10. Planificació i programació en educació sanitària. Anàlisi de la realitat. Anàlisi de recursos. Selecció de programes. Cronogrames.
 11. Avaluació en educació sanitària. Tipus d’avaluació. Recollida d’informació: fases, indicadors. Retroalimentació en educació sanitària.
 12. Aplicacions de la tecnologia educativa en la promoció i protecció de la salut i en la prevenció de la malaltia: tècniques de grup, mitjans audiovisuals, campanyes d’educació per a la salut, altres recursos didàctics.
 13. Desenvolupament i evolució de la personalitat. Psicologia evolutiva: etapes evolutives. Personalitat i malaltia.
 14. Descripció i anàlisi del procés de comunicació amb el pacient. Elements de la comunicació. Relació i comunicació amb el pacient. Satisfacció de les necessitats humanes en el procés de relació.
 15. Recollida d’informació sanitària. Pla de mostratge. Errors. Càlcul de la grandària de la mostra. Disseny i interpretació d’enquestes. Fonts d’informació demogràfica, epidemiològica i sociosanitària.
 16. Descripció d’indicadors i mesures de l’estat de salut. Indicadors de salut. Classificació segons l’Organització Mundial de la Salut. Taxes, raons i proporcions. Estandardització.
 17. Epidemiologia: anàlisi de factors de risc. Definició i propietats dels factors de risc. Grups de risc. Riscs sinèrgics i competitius. Causalitat epidemiològica.
 18. Eines de qualitat de la prestació de servei clinicosanitari: inferència estadística, aplicacions sanitàries, assaig clínic, control de qualitat.
 19. Eines de qualitat de la prestació de servei clinicosanitari: aplicacions informàtiques per a la gestió/administració de la unitat/gabinet i per al tractament de dades clíniques.
 20. La qualitat de la prestació del servei clinicosanitari en funció de l’atenció al pacient. Objectius, fases, operacions, recursos i normativa aplicables al procés d’atenció o prestació del servei clinicosanitari. Deontologia professional. Secret professional.
 21. Fonaments i mètodes de desinfecció, esterilització i neteja. Descripció de tècniques. Condicions d’emmagatzematge i control de material estèril.
 22. Descripció de les tècniques de necròpsia: característiques tècniques i de condicionament de l’àrea/unitat. Diferències tècniques entre necròpsia medicolegal i anatomoclínica. Legislació i documentació.
 23. Obtenció, preparació i conservació de mostres necròpsiques: anatomopatològiques, toxicològiques i medicolegals. Elaboració d’informes.
 24. Observació externa i condicionament del cadàver en una necròpsia: generalitats descriptives. Artefactes macroscòpics. Tècniques de conservació i condicionament.
 25. Descripció de les tècniques d’obertura de cavitats en la necròpsia: procediment. Instrumental. Descripció i característiques de les tècniques d’evisceració.
 26. Anatomia patològica macroscòpica del sistema nerviós central.
 27. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans toràcics.
 28. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans abdominals.
 29. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans pelvians.
 30. Anatomia patològica macroscòpica de la pell i l’aparell locomotor.
 31. Descripció de les tècniques de diagnòstic citològic de l’aparell genital femení i de la mama: obtenció de mostres. Tècniques d’escombratge i marcatge de preparacions citològiques. Citologia normal de l’aparell genital femení i de la mama.
 32. Citopatologia de l’aparell genital femení i de la mama: descripció i característiques de les lesions inflamatòries. Descripció i característiques de les lesions tumorals.
 33. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: patrons de normalitat cel·lular.
 34. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: característiques d’anormalitat tumoral.
 35. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: signes d’inflamació i signes de degeneració cel·lular.
 36. Anàlisi dels trastorns de la conducta alimentària: anorèxia nerviosa, bulímia. Enfocament dietètic.
 37. Obesitat: etiopatogènia. Repercussions en l’individu. Enfocament dietètic. Altres mesures terapèutiques.
 38. Valoració de l’estat nutricional de l’individu: història dietètica. Somatometria. Proves de laboratori.
 39. Descripció de les dislipèmies: tipus de dislipèmies. Factors de risc associats. Pla d’alimentació.
 40. Anàlisi de les síndromes de malabsorció intestinal: etiopatogènia i manifestacions clíniques. Pla nutricional adequat a cada patologia.
 41. Anàlisi de la patologia hepatobiliar i pancreàtica: hepatopaties, litiasi biliar, pancreatitis. Dietoteràpia.
 42. Anàlisi de les alteracions de l’equilibri hidroelectrolític i mineral: regulació i fisiopatologia. Dietoteràpia.
 43. Dieta i diabetis. Etiopatogènia. Semiologia. Tractament dietètic i altres enfocaments terapèutics.
 44. Valoració del suport nutricional del pacient en estat crític: nutrició i càncer. Estrès quirúrgic. Grans traumes.
 45. Anàlisi de dietes específiques amb finalitats diagnòstiques.
 46. Descripció de les tècniques de nutrició artificial: indicacions. Anàlisi de riscs.
 47. Dieta i malalties cardiovasculars.
 48. Estudis epidemiològics nutricionals: enquestes alimentàries i registres dietètics i de consum. Objectius nutricionals, recomanacions i guies dietètiques.
 49. Mesures de prevenció en odontologia: càries. Bases biològiques. Relació entre higiene oral, placa bacteriana i dieta. Educació i motivació del pacient. Descripció dels mètodes de fluoració individual i col·lectiva. Segelladors de fissures. Prevenció de càncer oral.
 50. Enquesta epidemiològica de salut oral: elements fonamentals. Calibratge d’examinadors i estandardització de criteris. Exàmens de salut.
 51. Anàlisi dels sistemes d’informació sanitària (SIS): característiques. Avaluació i cost dels sistemes d’informació sanitària. Descripció de models nacionals i internacionals de sistemes d’informació sanitària.
 52. Cerca, recollida, selecció i tractament de la informació sanitària: disseny documental. Característiques dels documents primaris i dels secundaris. Descripció dels mètodes d’avaluació.
 53. Codificació de dades clíniques: normes i procediments de codificació d’acord amb les darreres revisions publicades de la Classificació internacional de malalties. Altres procediments de codificació: Classificació internacional de problemes de salut a l’atenció primària (CIPSAP-2) (WONCA), Registre mèdic orientat per problemes (RMOP), Classificació internacional d’atenció primària (CIAP).
 54. Elements d’informàtica: anàlisi dels elements lògics i físics d’un sistema informàtic. Característiques dels diferents sistemes operatius i llenguatges de programació. Descripció de sistemes monousuari i de xarxes d’àrea local utilitzades en documentació sanitària.
 55. Aplicacions informàtiques: anàlisi de sistemes de protecció de dades i de recuperació d’informació. Descripció dels paquets integrats. Característiques de les aplicacions tipus en la gestió de la documentació sanitària.
 56. Descripció topogràfica del cos humà: sistema d’eixos i plans. Regions corporals. Cavitats corporals.
 57. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell locomotor: teixit ossi, teixit muscular, articulacions i tipus. Fisiologia osteoarticular i muscular.
 58. Descripció anatòmica i bases fisiològiques del sistema nerviós: teixit nerviós. Sistema nerviós central. Sistema nerviós perifèric.
 59. Descripció histològica i bases fisiològiques del sistema endocrí: estructura microscòpica. Hormones: estructura química i acció biològica. Funcions de control i regulació.
 60. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell digestiu: tub digestiu i glàndules annexes; funcions i control de les secrecions digestives; processos generals de la digestió.
 61. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell respiratori: vies respiratòries i pulmó. Fisiologia.
 62. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell circulatori: anatomia del cor i dels grans vasos. Fisiologia cardíaca.
 63. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell urinari: ronyó i vies urinàries. Fisiologia renal.
 64. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell genital femení i de la mama: estructura anatòmica. Fisiologia.
 65. Descripció macroscòpica i microscòpica de la pell: estructura anatòmica. Annexos cutanis.
 66. Fisiologia cutània: tipus de pell. Característiques evolutives. Secrecions glandulars: funcions. L’emulsió epicutània, la pell i les reaccions immunes
 67. Descripció de les lesions elementals de la pell i els annexos. Criteris d’actuació estètica o de derivació al facultatiu.
 68. Fonaments i criteris d’actuació en situacions d’urgència vital. Descripció de tècniques.
 69. Higiene personal i de l’alimentació. Clima i salut. Higiene ambiental. Profilaxis de malalties transmissibles.
 70. Higiene i reglamentacions sanitàries específiques per als professionals de la salut. Dermatosi i altres malalties professionals.
 71. El Reglament de sanitat exterior. Higiene i prevenció a bord.

Formació i Orientació Laboral

COS DE SECUNDÀRIA

0590105 - FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. L’orientació com a activitat educativa. Principis bàsics comuns als diferents models d’orientació en l’ensenyament secundari i en la formació professional. Tècniques més utilitzades.
 2. L’orientació professional i laboral. Principis bàsics i models d’intervenció, en la formació inicial i en la formació contínua. Autoorientació.
 3. L’orientació educativa i professional als diferents països de la Unió Europea. Programes i iniciatives comunitàries relacionats amb el camp de l’orientació i l’ocupació.
 4. L’organització del sistema d’orientació educativa i professional a Espanya a les administracions educativa i laboral.
 5. El departament d’orientació. Funcions. El pla d’orientació acadèmica i professional. Programes d’intervenció. Col·laboració amb organismes i institucions implicats en l’orientació professional.
 6. L’orientació professional i els programes de transició a la vida activa. Diferents models. Desenvolupament detallat d’un dels models.
 7. Els prejudicis sexistes i racistes en l’educació i en la feina. Orientació academicoprofessional per a la igualtat d’oportunitats. Programes no discriminatoris.
 8. Anàlisi i avaluació del potencial professional i dels interessos personals, coneixements, competències i motivacions en el procés d’autoorientació. Procediments i instruments.
 9. La informació professional en l’orientació. Concepte i mètode: recerca, selecció i tractament de la informació. Sistemes i fonts per a la informació en orientació professional i laboral.
 10. Organització ocupacional del sistema productiu i orientació. Àrees ocupacionals i perfils professionals. Itineraris tipus. Elaboració dels itineraris formativoprofessionalitzadors en el procés d’orientació.
 11. La presa de decisions en l’orientació professional. Models. Maduresa professional. Organització d’una conducta decisòria.
 12. El procés de recerca d’ocupació. L’organització de la recerca. Fonts d’informació. El procés de selecció de personal, tècniques i instruments. L’habilitat emprenedora i l’autoocupació.
 13. El mercat de treball. Distribució de la població. Evolució de la població a Espanya. Les polítiques d’ocupació. Situació laboral de col·lectius desfavorits. Professions amb futur. Perspectives en l’entorn laboral.
 14. Exigències d’adaptació al medi laboral i al lloc de feina. Capacitats generals i formació contínua. Noves concepcions empresarials des de la perspectiva de la flexibilitat i la participació.
 15. Discapacitat i necessitats educatives especials. Suports específics en la formació, l’orientació i l’ocupació.
 16. Petits grups i organització. El grup com a sistema obert. Formació i manteniment dels grups. Influència del grup sobre els membres. Creixement i desenvolupament d’un grup. Els grups informals. Grups permanents i grups temporals.
 17. El lideratge com a tret de personalitat. La influència dels líders en el marc de l’organització. Tipologies de lideratge. Relacions de poder. La jerarquia en l’organització.
 18. Els equips de feina. Dinàmica de grups. Tècniques de dinàmica i direcció de grups. Aplicació a l’entorn laboral. Direcció de reunions. Etapes per al desenvolupament d’una reunió eficaç. La participació en l’equip de feina.
 19. La motivació laboral. Definició, teories i procés de motivació. Les necessitats de l’individu. La motivació en l’entorn laboral. Diagnòstic i avaluació de la motivació. Les condicions de feina i la motivació laboral. Tècniques de motivació laboral.
 20. L’empresa com a sistema social integrat. La cultura empresarial. Les polítiques de recursos humans. La funció de personal. Planificació de plantilles. Anàlisi previsional de les necessitats de personal. La descripció de llocs de feina. Tècniques d’avaluació de l’acompliment i el rendiment als llocs de feina. El pla de formació del personal.
 21. El dret del treball. El seu objecte: treball humà, productiu, per compte d’altri i lliure. Fonts del dret del treball. L’aplicació i la interpretació de les normes laborals. La jerarquia normativa i els principis d’ordenació jeràrquica en l’ordre laboral.
 22. La relació juridicolaboral en el marc supranacional. El dret comunitari europeu: fonts; dret originari i dret derivat: els reglaments, les directives i les decisions. Les funcions dels estats membres en l’aplicació del dret comunitari. Altres normes supranacionals en matèria laboral. L’Organització Internacional del Treball.
 23. La professió com a realitat social. La configuració jurídica de les professions en l’ordenament espanyol. Bases constitucionals: el dret a la lliure elecció de la professió; la professió regulada. La lliure circulació dels treballadors i professionals a la Unió Europea: el dret d’establiment i la lliure prestació de serveis.
 24. La relació laboral a Espanya: àmbit i disposicions reguladores. Organismes laborals: òrgans de l’Administració laboral. Òrgans autònoms: FOGASA, SMAC i altres. La jurisdicció social.
 25. El contracte de treball: concepte, elements. Capacitat per contractar. Forma del contracte de treball. Durada. Treballs exclosos i relacions especials de treball. El període de prova.
 26. Modalitats de contractació: aprenentatge, en pràctiques, a temps parcial, etc. El treball de les dones, els menors i els estrangers. Les agències de col·locació sense finalitat lucrativa. Les empreses de treball temporal.
 27. Drets i deures del treballador. El mode de la prestació: deure de diligència. Categoria i classificació professional. El deure de bona fe. El poder de direcció de l’empresari: manifestacions i limitacions. El poder disciplinari: faltes, sancions i procediment sancionador.
 28. Prestació bàsica del treballador: temps de la prestació. Jornada, hores extraordinàries. Classes de jornades i horaris. Descans setmanal, festes i permisos. Vacances.
 29. Prestació bàsica de l’empresari: salari. Concepte i classes. Lloc, temps i forma de pagament dels salaris. El salari mínim interprofessional. Protecció del salari.
 30. Estructura del rebut de salaris: salari base, complements salarials i prestacions extrasalarials. Deduccions. Determinació de la base de cotització a la Seguretat Social i de la base subjecta a retenció de l’IRPF. Liquidació d’havers.
 31. Participació dels treballadors en l’empresa. Òrgans de representació: delegats de personal i comitè d’empresa. Procediment electoral. Competències. Garanties laborals. El dret de reunió.
 32. Els sindicats. La llibertat sindical. Funcionament del sindicat. L’acció sindical a l’empresa. Règim jurídic sindical i tutela de la llibertat sindical. Les associacions d’empresaris.
 33. Convenis col·lectius: concepte i naturalesa jurídica. Unitats de negociació, legitimació i vigència. Procediment negociador. Acords d’adhesió i actes d’extensió. El contingut del conveni col·lectiu. Interpretació. Acords marc.
 34. Modificació del contracte de treball: mobilitat funcional i geogràfica i modificació de les condicions de treball. La subrogació empresarial: transmissió de l’empresa. Suspensió del contracte de treball: causes i efectes.
 35. L’extinció del contracte de treball. Modalitats d’extinció. L’acomiadament disciplinari. Concepte i naturalesa. Forma, temps i lloc de l’acomiadament. La qualificació de l’acomiadament disciplinari i els seus efectes jurídics.
 36. Conflictes individuals de treball. La conciliació extrajudicial. Procés ordinari: demanda, conciliació, judici i sentència. Processos especials. Mitjans d’impugnació: recurs de cassació, de suplicació i revisió. Altres recursos.
 37. Conflictes col·lectius de treball: classes i procediments de solució. La vaga: requisits, desenvolupament i efectes. El locaut.
 38. La Seguretat Social a Espanya. Normativa vigent i àmbit d’aplicació. Estructura del sistema de la Seguretat Social. El règim general de la Seguretat Social. Inscripció d’empreses. Afiliació, altes i baixes. Cotització. Recaptació. Acció protectora.
 39. Situacions protegibles per la Seguretat Social. Concepte, requisits i quantia de les prestacions econòmiques. El règim especial de treballadors autònoms.
 40. L’economia com a ciència. El concepte d’escassetat i l’ús alternatiu dels béns. L’activitat econòmica. Els factors productius. Costs d’oportunitat. La població com a condicionant de l’activitat econòmica.
 41. Els sistemes econòmics i l’economia de mercat. Estructures de mercat i formes de competència. El sistema de preus: principis fonamentals. Els subjectes o unitats de decisió econòmica. Tipus bàsics d’agents econòmics. Els sectors econòmics.
 42. El funcionament del mercat: la demanda i l’oferta. Elasticitat i desplaçament de les corbes d’oferta i demanda. L’equilibri del mercat.
 43. La teoria del flux circular de la renda. Consum, estalvi i inversió. Macromagnituds relacionades amb la renda. Macromagnituds relacionades amb la despesa. Macromagnituds relacionades amb la producció. Anàlisi de la conjuntura econòmica.
 44. La política econòmica: fins i mitjans i instruments. La política fiscal. Els pressuposts generals de l’Estat. Els diners: procés de creació dels diners. Els indicadors de la seva variació i la inflació. El sistema financer. El mercat de valors. La política monetària.
 45. La relació econòmica entre nacions. El comerç exterior. Instruments proteccionistes i liberalització de mercats internacionals. La balança de pagaments. La Unió Europea: el nou marc de les relacions econòmiques.
 46. L’empresa. Elements. Objectius. Criteris de classificació de les empreses. Les àrees funcionals de l’empresa.
 47. L’empresa com a organització. Organigrames. Estructures organitzatives. Noves tècniques d’organització.
 48. La comunicació a l’empresa. Nivells, tipus i tècniques de comunicació. Etapes d’un procés de comunicació. La comunicació informal. Dificultats i barreres comunicatives. Xarxes de comunicació. El control de la informació.
 49. Investigació de mercats. Anàlisi de la competència. Estratègies de producte, preus i distribució. La promoció. Tècniques de vendes. La publicitat: objectius i mitjans. Tècniques d’atenció al client.
 50. La negociació a l’empresa. Concepte i elements. Tipus de negociació. Estratègies i tàctiques de negociació. Fases d’un procés negociador. Personalitat dels negociadors. Conflicte i mediació. La solució de conflictes. Qualitats del mediador.
 51. Resolució de problemes i presa de decisions en l’àmbit laboral: fases, avaluació de riscs i estratègies. Tècniques per fomentar la creativitat, estudiar i resoldre problemes.
 52. La direcció a l’empresa. Estils de direcció. Les funcions de direcció. Habilitats de direcció. L’autoritat a l’empresa. La delegació d’autoritat. Els quadres intermedis a l’organització.
 53. El finançament de l’empresa: fonts. Els costs empresarials. Classificació. Fixació del preu de venda. Llindar de rendibilitat o punt mort.
 54. La documentació administrativa i comercial de l’empresa. Gestió d’existències. Llibres de comptabilitat. Imposts que afecten l’activitat econòmica de l’empresa. Altres tributs. Calendari fiscal.
 55. El funcionament econòmic de l’empresa. Concepte de patrimoni. Elements. Representació comptable del patrimoni. Principals ràtios financeres. Anàlisi economicofinancer d’una petita empresa.
 56. El procés de creació d’una petita empresa. Localització de l’empresa. Estudi del mercat i anàlisi del sector. Elecció de la forma jurídica. Pla de viabilitat econòmica. Tràmits legals per a la constitució i la posada en marxa. Subvencions.
 57. La prevenció de riscs laborals: conceptes bàsics. Normativa espanyola i comunitària. Altres disposicions.
 58. Anàlisi dels factors de risc laboral: físics, químics, biològics i organitzatius. La incidència en la salut.
 59. L’accident de treball. L’origen dels accidents i la teoria de la causalitat. Costs de la sinistralitat laboral.
 60. La malaltia professional: concepte legal i problemàtica. Classificació. Principals malalties professionals.
 61. Mesures de prevenció i de protecció dels riscs laborals: concepte, classes. Elaboració del mapa de riscs.
 62. Etapes de l’acció preventiva. Inspeccions de seguretat: metodologia. Fases i tipologia de la investigació d’accidents. Control estadístic d’accidents.
 63. Condicions generals dels centres de treball. Senyalització. El pla d’emergència.
 64. El factor humà i la seva relació amb la prevenció laboral. Actuacions preventives en selecció de personal. La formació dels treballadors. Els equips de protecció individual i col·lectiva.
 65. Organització de la prevenció. Els serveis de prevenció. Drets i obligacions de treballadors i empresaris en matèria preventiva. Responsabilitats legals.
 66. Protecció davant les màquines. El risc elèctric: conceptes bàsics i mesures de protecció. El foc: sistemes de detecció i extinció en funció de la naturalesa del foc. Normativa legal en aquesta matèria.
 67. Salut laboral i noves tecnologies. Principals riscs que en deriven. Noves patologies emergents. Mesures de prevenció i protecció davant les noves tecnologies.
 68. Salut laboral i qualitat de vida. Elements que determinen el grau de satisfacció laboral. Medi ambient i feina. La protecció mediambiental.
 69. Primers auxilis: principis generals a l’hora d’aplicar-los. Prioritats d’actuació. La farmaciola a les empreses. Cremades. Hemorràgies. Fractures. La reanimació cardiorespiratòria. Transport d’accidentats.

Processos Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics

COS DE SECUNDÀRIA

0590117 - PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PRODUCTES ORTOPROTÈTICS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Organización y gestión de establecimientos de farmacia. Métodos de control de existencias. Aplicaciones de informática básica en establecimientos de farmacia. Legislación farmacéutica. Organización farmacéutica.
 2. Análisis de la organización sanitaria en España. Modelos de sistemas sanitarios. Recursos. Sistema sanitario público. Legislación. Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias.
 3. Descripción de los niveles de atención sanitaria. Atención primaria: Centro de Salud, organización, funciones, control de calidad. Atención especializada: organización, funciones, control de calidad. Sistemas de información y registro.
 4. Análisis de la organización y legislación medioambiental. Organización en salud ambiental y medio ambiente. Legislación medioambiental: Unión Europea, Nacional, Autonómica y Local.
 5. Economía de la salud. Características económicas de la salud. Análisis económico-sanitario. El mercado de los servicios sanitarios.
 6. La actividad empresarial en el ámbito sanitario. Concepto jurídico-económico de la empresa. Tipos de sociedades mercantiles. Campos de actuación. Gestión de personal.
 7. Análisis de la tipología de documentación clínico-sanitaria. Cauces de tramitación y empleo de la documentación clínica y sanitaria en función del servicio o instalación sanitaria. Aplicaciones en el laboratorio de diagnóstico clínico, en el gabinete ortoprotésico, en el gabinete protésico dental y en la unidad de radioterapia.
 8. Planificación y gestión de los distintos tipos de almacenes sanitarios. Sistemas de registro y codificación. Métodos de valoración de existencias y su rotación. Condiciones de almacenamiento. Sistemas de seguridad y precauciones en la manipulación en orden a la prevención de riesgos personales, de equipos e instalaciones.
 9. Documentación relativa a la compraventa: propuestas de pedido; pedidos; albaranes; facturas. Aplicaciones a las intervenciones y actos sanitarios.
 10. La salud. Concepto de salud. Evolución histórica. Determinantes del estado de salud. Necesidad de la educación en el campo de la salud.
 11. Educación sanitaria. Concepto actual. Modelos de educación sanitaria. Campos de actuación y agentes.
 12. Planificación y programación en educación sanitaria. Análisis de la realidad. Análisis de recursos. Selección de programas. Cronogramas.
 13. Evaluación en educación sanitaria. Tipos de evaluación. Recogida de información: fases, indicadores. Retroalimentación en educación sanitaria.
 14. Aplicaciones de la tecnología educativa en la promoción y protección de la salud y en la prevención de la enfermedad: técnicas de grupo; medios audiovisuales; campañas de educación para la salud; otros recursos didácticos.
 15. Desarrollo y evolución de la personalidad. Psicología evolutiva: etapas evolutivas. Personalidad y enfermedad.
 16. Descripción y análisis del proceso de comunicación con el paciente. Elementos de la comunicación. Relación y comunicación con el paciente. Satisfacción de las necesidades humanas en el proceso de relación.
 17. Recogida de información sanitaria. Plan de muestreo. Errores. Cálculo del tamaño muestral. Diseño e interpretación de encuestas. Fuentes de información demográfica, epidemiológica y sociosanitaria.
 18. Descripción de indicadores y medidas del estado de salud. Indicadores de salud. Clasificación según la Organización Mundial de la Salud. Tasas, razones y proporciones. Estandarización.
 19. Epidemiología: Análisis de factores de riesgo. Definición y propiedades de los factores de riesgo. Grupos de riesgo. Riesgos sinérgicos y competitivos. Causalidad epidemiológica.
 20. Herramientas de calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario: inferencia estadística; aplicaciones sanitarias; ensayo clínico; control de calidad.
 21. Herramientas de calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario: aplicaciones informáticas para la gestión/administración de la unidad/gabinete y para el tratamiento de datos clínicos.
 22. La calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario en función de la atención al paciente. Objetivos, fases, operaciones, recursos y normativa aplicables al proceso de atención o prestación del servicio clínico-sanitario. Deontología profesional. Secreto profesional.
 23. Análisis de las fuentes de contaminación del suelo. Impacto originado por el vertido de residuos. Caracterización de la toma de muestras de suelo. Técnicas y medidas de prevención, protección y recuperación de suelos.
 24. Residuos. Concepto y generación de residuos. Clasificación de los tipos de residuos. Gestión de residuos. Aplicación de criterios sanitarios. Identificación de puntos críticos y puntos de vigilancia. Valoración de los problemas asociados a la gestión de residuos. Valoración del impacto ambiental originado por los residuos en la epidemiología de las enfermedades producidas por los mismos.
 25. Residuos sólidos urbanos. Generación, composición y clasificación. Métodos de recogida, transporte y tratamiento. Análisis de la legislación. Residuos tóxicos y peligrosos. Generación, composición y clasificación. Métodos de recogida, transporte y tratamiento. Análisis de la legislación.
 26. Vivienda. Condiciones de salubridad de las viviendas y asentamientos urbanos. Importancia de la vivienda y ambientes interiores en la epidemiología de las enfermedades producidas por los mismos. Aplicación de medidas preventivas de accidentes domésticos.
 27. Establecimientos públicos. Análisis de los requisitos higiénico-sanitarios. Descripción de normas de calidad. Identificación de puntos críticos. Puntos de vigilancia. Análisis de la legislación.
 28. Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (M.I.N.P.). Clasificación de actividades. Efectos sobre la salud. Análisis del Reglamento de actividades M.I.N.P.. Medidas correctoras.
 29. Aire. Características físicas y químicas. Composición de la atmósfera. Descripción de indicadores de calidad de aire. Influencia de la metereología en la calidad del aire. Contaminación atmosférica. Tipos de contaminantes. Fuentes emisoras de contaminación. Epidemiología de las enfermedades producidas por la contaminación atmosférica.
 30. Medición, registro y análisis de la contaminación atmosférica. Equipos captadores. Análisis de contaminantes. Estaciones y redes de vigilancia. Legislación referida a contaminación atmosférica.
 31. Ruidos, vibraciones y ultrasonidos. Fuentes emisoras. Niveles de emisión. Epidemiología de las enfermedades producidas por los ruidos, vibraciones y ultrasonidos. Análisis de sistemas de medición. Legislación.
 32. Radiaciones. Tipos de radiaciones. Fuentes emisoras de radiación. Importancia de las radiaciones en la epidemiología de las enfermedades producidas por las mismas.
 33. Contaminación producida por radiaciones. Niveles máximos de emisión permitidos. Descripción de equipos, unidades de medida y límites de exposición. Análisis de la vigilancia y legislación.
 34. Substancias químicas y plaguicidas. Clasificación y tipos de plaguicidas. Peligrosidad en el uso y consumo de plaguicidas. Análisis de programas de seguridad química. Epidemiología de las enfermedades producidas por los plaguicidas y otras substancias químicas.
 35. Establecimientos y servicios plaguicidas. Clasificación de los establecimientos. Descripción de las características técnico-sanitarias. Tipos de tratamientos y manipulación de plaguicidas. Análisis de la legislación para la fabricación y utilización de plaguicidas.
 36. Vectores de interés en salud pública: importancia de los vectores en salud pública; características taxonómicas y biológicas; métodos de captura e identificación.
 37. Protección frente a vectores. Técnicas de control de plagas: lucha antivectorial. Métodos de aplicación de plaguicidas. Impacto ambiental producido por plaguicidas.
 38. Muestras biológicas humanas. Tipología, caracterización e identificación de las muestras analizables. Métodos de recogida, conservación, transporte y eliminación. Procesamiento de la muestra.
 39. Laboratorio de diagnóstico clínico. Medidas de prevención y tratamiento de los riesgos físicos, biológicos y químicos. Medidas de seguridad e higiene en la instalación, equipos y operaciones del laboratorio.
 40. Operaciones básicas de laboratorio. Fundamentos, equipos, técnicas y procedimientos de las operaciones básicas de laboratorio. Medidas de masa y volumen. Disgregación y separación mecánica. Preparación de soluciones y disoluciones estequiométricas.
 41. Fisiología sanguínea. Descripción de la hematopoyesis. Funciones sanguíneas y su relación con los parámetros analíticos de las muestras sanguíneas.
 42. Procesamiento de muestras sanguíneas. Características de la muestra. Técnicas de obtención. Relación de reactivos con el análisis de muestras. Proceso de conservación, tratamiento y eliminación de muestras.
 43. Procesamiento de la orina. Características de la muestra. Técnicas de obtención. Análisis del sedimento urinario. Proceso de conservación y eliminación de muestras.
 44. Procesamiento de muestras fecales. Características de las heces. Técnicas de obtención y recogida. Reactivos y muestras. Proceso de conservación y eliminación de muestras.
 45. Procesamiento de muestras del T.R.I. (Tracto Respiratorio Inferior). Características de la muestra. Técnicas de obtención. Selección de las técnicas de preparación.
 46. Control de calidad en el laboratorio de análisis clínicos. Criterios de aceptación de una muestra. Calidad del proceso de análisis. Control interno. Control externo.
 47. Análisis y descripción de los métodos de medición óptica. Fotometría. Espectrofotometría. Turbidimetría y nefelometría.
 48. Concepto de pH y su determinación. Técnicas cuantitativas de valoración. Tipos de electrodos.
 49. Análisis y descripción de las técnicas de separación de moléculas. Centrifugación. Electroforesis. Cromatografía: tipos, aplicaciones, equipos y operaciones para la separación cromatográfica. Criterios para la elección de la técnica de separación.
 50. Análisis y descripción de las técnicas de análisis del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Metabolismo hidrocarbonado: determinaciones y patrones de alteración hidrocarbonada. Metabolismo lipídico: determinaciones y patrones de alteración lipídica. Metabolismo proteico: determinaciones y patrones de alteración proteica.
 51. La enzimología en el laboratorio de diagnóstico clínico. Descripción de la función y cinética enzimática. Metodología del análisis de enzimas en fluidos biológicos. Análisis de los patrones de alteración enzimática.
 52. Estudio del equilibrio hidroelectrolítico (E.H.E.) y ácido-base (E.A.B.). Fisiopatología del E.H.E. y E.A.B. Determinación de iones. Determinación de Ph y gases en sangre arterial.
 53. Estudio de la función hepática. Fisiopatología hepática. Determinaciones analíticas. Patrones de alteración hepática.
 54. Estudio de la función endocrina. Fisiopatología hormonal. Determinaciones analíticas. Patrones de alteración hormonal.
 55. Descripción topográfica del cuerpo humano. Sistema de ejes y planos. Regiones corporales. Cavidades.
 56. Descripción de la estructura y funciones del tejido óseo. Articulaciones: Tipos y funciones. Fisiología osteoarticular.
 57. Descripción de la anatomía radiológica de las extremidades. Anatomía de la cintura escapular. Anatomía general del brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Anatomía de la cintura pelviana. Anatomía del muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie.
 58. Descripción de la anatomía radiológica del tórax y su contenido. Anatomía de la caja torácica. Anatomía de los pulmones y la pleura. Anatomía del corazón y los grandes vasos. Anatomía de la mama.
 59. Descripción de la anatomía radiológica del cráneo, cara, columna vertebral, médula espinal y cerebro. Anatomía del cráneo, base del cráneo y cerebro. Anatomía de la columna vertebral y médula espinal. Anatomía de la hipófisis. Anatomía de la cara.
 60. Descripción de la anatomía radiológica del contenido abdominal y cavidad pélvica. Anatomía del contenido abdominal. Anatomía de la cavidad pélvica femenina. Anatomía de la cavidad pélvica masculina.
 61. Análisis de los fundamentos de la protección radiológica en las instalaciones, equipamientos y equipos de protección personal. Concepto y objetivos. Protección radiológica operacional. Detectores. Dosimetría. Protocolos de actuación en caso de emergencia.
 62. Fundamentación física de los fenómenos radioactivos y de las radiaciones aplicadas en las instalaciones sanitarias. Estructura atómica de la materia. Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia. Magnitudes y unidades radiológicas. Principios de Medicina Nuclear: radionúclidos y radiotrazadores. Equipos para la obtención de imágenes producidas por distintos tipos de radiaciones. Aplicaciones clínicas.
 63. Efectos de los diferentes tipos de radiación sobre el ser vivo. Acciones de la radiación sobre el material biológico. Radiosensibilidad. Respuesta celular, orgánica y sistémica.
 64. Análisis de la gestión del material radiactivo. Solicitud, recepción, almacenamiento, manipulación y control de material y residuos radiactivos. Encapsulado y control de fuentes. Efluentes y residuos. Normativa Nacional e Internacional.
 65. Descripción de la etiopatogenia de las enfermedades y síndromes mas frecuentes que requieren medidas ortoprotésicas. Miembro superior. Miembro inferior. Columna vertebral. Implicaciones funcionales. Ayuda. Corrección.
 66. Descripción de amputaciones y desarticulaciones. Niveles anatómicos en miembro superior. Implicaciones funcionales. Medidas correctoras. Niveles anatómicos en miembro inferior. Implicaciones funcionales. Medidas correctoras. Principales desarticulaciones. Implicaciones funcionales.
 67. Análisis de productos ortoprotésicos. Funciones y efectos terapéuticos. Fases de elaboración. Prueba. Posiciones anatómicas para la prueba.
 68. Revisión y control de productos ortoprotésicos. Estado del producto. Operaciones de mantenimiento. Control de calidad. Alineación, adaptación, apariencia estética.
 69. Anatomía paraprotética. Terreno protético. Estudio de tejidos de soporte. Cambios consecuentes a la pérdida dentaria. Osteología. Miología. Articulación témporo-mandibular. Anatomía dentaria. Órgano dentario. Periodonto.
 70. Análisis de las prótesis mixtas e implantadas. Mecanismos de anclaje: ataches. Tipos. Clasificación. Sistemas implantológicos: tipos. Análisis de técnicas de elaboración. Interpretación de modelos.
 71. Ortodoncia: fundamentos anatómicos; elementos y técnicas de ortodoncia fija y removible; y procedimientos de manipulación de resinas en ortodoncia.

Processos de Producció Agrària

COS DE SECUNDÀRIA

0590115 - PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Models d’explotació agrària. Règim de tinença de la terra. Societats i associacions agràries. La política agrària comunitària. Legislació comunitària nacional i autonòmica.
 2. Gestió administrativa i comptable de les explotacions agràries: contractes laborals. Assegurances socials. Inventaris. Classes de comptabilitat. Balanços. Patrimoni. Procediments de comptabilitat i registre. Comptabilitat per marges bruts en una explotació.
 3. Obligacions fiscals: calendari fiscal. Imposts directes i indirectes. Imposts d’activitats agràries. IVA. Imposts locals.
 4. Comercialització de productes agraris. Planificació comercial. Tècniques de màrqueting. Anàlisi de resultats. Promoció. Distribució. Normalització i control de qualitat.
 5. Normativa general sobre seguretat i higiene. Mesures d’higiene i protecció personal en instal·lacions agràries. Processos i productes de neteja, desinfecció, esterilització i desratització.
 6. Agents parasitaris: població, danys i llindar. Mètodes i materials de comptatge i control. Biologia de plagues.
 7. Criteris d’identificació dels símptomes i alteracions de malalties, plagues i agents no parasitaris en plantes cultivades. Principals malalties i plagues.
 8. Mitjans de lluita contra els enemics de les plantes cultivades: mètodes indirectes, mètodes directes (química, biològica, integrada). Productes químics: classificació, components, toxicitat, termini de seguretat, mescles, emmagatzematge i precaucions d’aplicació.
 9. Avaluació de les necessitats d’aigua dels cultius: evapotranspiració i necessitats netes i totals. Coeficient d’uniformitat. Distribució de l’aigua en el sòl. Dosis i freqüència de regatge. Fertirrigació. Hidroponia.
 10. Elements nutritius. Interpretació bàsica d’anàlisi de sòls. Unitats fertilitzants. Tipus d’adobs. Propietats fisicoquímiques del sòl. Textura i estructura. Conductivitat elèctrica. pH.
 11. Mètodes planimètrics i altimètrics: coordenades, angles, corbes de nivell i determinació de superfícies de parcel·les.
 12. Classificació dels vegetals. La cèl·lula vegetal. Els teixits. Estructura i morfologia de les plantes. Funcions de nutrició.
 13. Ecosistema. Sistemes naturals: terrestres i aquàtics. Espais naturals protegits. Legislació mediambiental. Promoció i organització d'activitats rurals.
 14. Els meteors. Els vents. Pressió atmosfèrica. Els núvols. Boira. Precipitacions. Gelades. Influència dels meteors en l’agricultura.
 15. Parts fonamentals de projectes d’aforestació, reforestació i restauració hidrologicoforestal. Determinació de sembres o plantacions. Maquinària, ormeigs, eines, equips i mitjans d’aforestació. Avaluació del material vegetal. Control biològic de l’erosió en sembres i plantacions.
 16. Dasometria. Criteris, sistemes i operacions d'ordenació de masses forestals. Càlcul de volums, creixements i existències de masses forestals. Instruments i aparells de mesurament.
 17. Silvicultura. Característiques de les espècies forestals. Sistemes i tècniques de tractament de masses forestals. Instruments, maquinària, orneigs i equips de rtactament. Manteniment.
 18. Legislació forestal i mediambiental. Seguretat i higiene. Impactes ambientals. Criteris d’identificació de danys ecològics. Tècniques de reducció de danys.
 19. Espècies cinegètiques i piscícoles d’aigües continentals: hàbits de comportament, hàbitat, gestió i millores de l’hàbitat. Espècies de caça major i menor.
 20. Dinàmica de poblacions. Valoració i elaboració de censos. Tècniques de captura. Plans d’aprofitament. Estratègies de vigilància i protecció. Repoblacions.
 21. Organització i planificació de la gestió i la protecció d’un espai cinegètic o dulciaqüícola. Mètodes de control. Verificació del manteniment de la maquinària, mitjans i equips. Gestió de les feines.
 22. Legislació sobre caça i pesca i gestió dels hàbitats cinegètic i dulciaqüícola. Normes de seguretat i higiene en les activitats de caça i pesca. Federacions i societats de caçadors i pescadors. Tipus d’armes i municions. Llicències i revisions. Cans de caça.
 23. Impacte ambiental. Concepte. Tipus. Valoració. Danys ecològics. Correcció de l’impacte i dels danys causats: tècniques. Legislació mediambiental.
 24. Conservació de la flora i la fauna. Criteris d’avaluació de danys causats per herbívors salvatges i domèstics. Danys causats per l’ésser humà. Mesures i mètodes de prevenció.
 25. Planificació del control i la vigilància del medi natural. Ús d’aparells. Control d’accés de vigilants. Tècniques de comunicació: radiotelèfons, xarxes de radiocomunicació. Legislació. Característiques i itineraris en l’espai natural. Cartografia del medi natural.
 26. Valoració de materials, equipament i normatives sobre construccions i instal·lacions en el medi natural.
 27. Parcs nacionals. Parcs naturals. Àrees bàsiques. Aules i espais. Legislació sobre protecció i gestió de l’ús públic del medi natural.
 28. Criteris d’identificació d’alteracions sanitàries de les masses forestals. Factors biòtics i abiòtics. Identificació de plagues. Espècies forestals afectades. Tractaments preventius i curatius. Tècniques i realització de tractaments.
 29. Incendis. Característiques fonamentals. Classes. Causes. Planificació de feines de prevenció i coordinació d'incendis. Infraestructura de vigilància i avisos. Mètodes i tècniques d'extinció d'incendis. Avaluació i salvament. Seguretat i higiene.
 30. Valoració de l’impacte ambiental i danys ecològics en les tasques de detecció i combat dels incendis forestals. Tècniques per minimitzar i corregir els danys.
 31. Època de recol·lecció de plantes. Selecció. Recol·lecció i transport del material vegetal. Materials i mitjans. Criteris d’identificació de sanitat del material vegetal. Tècniques de conservació del material vegetal.
 32. Tècniques de propagació vegetativa. Mètodes de reproducció sexual. Característiques del cultiu in vitro. Planificació i organització de les feines de multiplicació.
 33. Estils de jardins. El grafisme dels elements vegetals. Tipologia dels jardins públics i privats. Projectes de restauració.
 34. Planificació d’infraestructures i equipaments de jardins: camins. Materials de construcció. Enllumenat. Xarxes de sanejament i aigua potable. Mobiliari de jardí. Maquinària i eines. Manteniment, restauració i conservació de jardins. Regs i sistemes de regatge específics de jardins.
 35. Criteris d’identificació i selecció d’espècies i varietats per a jardí: nomenclatura i identificació d’espècies.
 36. Tècniques de replantació, plantació i trasplantament d’espècies en el jardí i zones verdes. Sembra de gespa. Manteniment i conservació. Revegetació d’àrees verdes.
 37. Projectes de manteniment i restauració dels elements vegetals: plànols, zones d’actuació, calendaris de conservació. Materials i mitjans.
 38. Enjardinament d’interiors: elaboració de plànols. Criteris de selecció de materials i mitjans. Planificació de les fases d’execució. Infraestructura i equipament d’interiors. Criteris de selecció d’elements vegetals d’interiors.
 39. Mètodes i sistemes de regatge i drenatges específics d’interiors. Tècniques d’utilització i selecció de substrats per a cultius d’interior. Tècniques del cultiu hidropònic per a interiors.
 40. Art floral: flor natural, flor seca, flor i planta artificials. Materials i estris. Tècniques de base en l’art floral.
 41. Criteris d’avaluació de sòls i clima en explotacions agrícoles. Criteris de qualitat de l’aigua de reg. Avaluació sanitària del material vegetal per a la plantació. Disseny de plantacions.
 42. Criteris d’identificació de les principals espècies de plantes agrícoles cultivades. Varietats. Tècniques d’empelt. Característiques de portaempelts. Tècniques i sistemes de poda.
 43. Criteris de selecció de sistemes de protecció dels cultius agrícoles: encoixinaments, túnels, hivernacles, aspres, paravents.
 44. Planificació de rotació de cultius: fulls de cultiu. Alteracions de cultiu. Cultius anuals, biennals i perennes. Ajudes comunitàries en producció agrícola.
 45. Mètodes de transport de productes agrícoles. Sistemes de conservació de productes recol·lectats. Càmeres frigorífiques per a la conservació. Manipulació. Normes de qualitat. Comercialització. Magatzems de conservació.
 46. Cultius en hivernacle: substrats, tasques preparatòries i de manteniment. Regs, fertirrigació i hidroponia en hivernacles. Criteris de selecció d’espècies per a hivernacle. Recol·lecció de productes.
 47. Mètodes de conservació de farratge: fenificació i ensitjament. Criteris de selecció d’equips i màquines de recol·lecció de farratge.
 48. Motors: d’explosió i dièsel. Característiques. Estudi comparatiu d’aquests motors. El motor elèctric. Característiques i usos. Bombes emprades en activitats agràries.
 49. Maquinària agrícola. Ormeigs, equips i màquines de preparació del sòl, sembra i plantació. Equips i màquines per a tractaments. Tria, manteniment i rendiment. Criteris de selecció.
 50. Màquines per a recol·lecció: descripció, funcionament, manteniment. Estudi d’inversions i amortització.
 51. El tractor i la mecanització agrària. Tipus de tractors: agrícoles i forestals. Tria, manteniment i rendiment dels tractors. Criteris de selecció. Estudi d’inversions i amortització.
 52. Alimentació animal. Els aliments. Aparell digestiu en remugants i monogàstrics. Necessitats nutritives del bestiar.
 53. Alimentació animal. Formulació de racions per a remugants i monogàstrics. Matèries primeres i presentació de pinsos. Ús. Legislació. Equips de preparació i distribució de pinsos i mescles.
 54. Reproducció animal. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Tècniques de control de reproducció en les diverses espècies. Encreuaments, selecció. Centres i institucions de selecció.
 55. Sanitat animal. Concepte de malaltia. Malalties més importants en les diverses espècies; símptomes i tractaments.
 56. Sanitat animal. Concepte de profilaxi i higiene. Calendari de prevenció. Administració de medicaments. Presa de mostres.
 57. Normes de seguretat i higiene en la manipulació de productes ramaders. Normes de seguretat i higiene en les operacions de producció ramadera. Legislació sanitària.
 58. La munyida. Higiene i profilaxi. Anatomia i fisiologia del braguer. Sistemes de munyida. Profilaxi del bestiar. Qualitat de la llet.
 59. Emmagatzematge i conservació de la llet. Filtració de la llet. Contaminació. Refrigeració de la llet. Neteja i manteniment de l’equip de fred.
 60. El pasturatge. Regulació i fonaments. Espècies pradenques més emprades. Càrrega ramadera. Alteracions i malalties causades pel pasturatge. Tanques i abeuradors.
 61. Producció apícola. Anatomia i fisiologia de les abelles. Organització social de les abelles. Reproducció i alimentació de les abelles. Enemics dels ruscs. Productes apícoles. Legislació.
 62. Instal·lacions ramaderes. Selecció de materials. Avaluació de les instal·lacions. Elements de protecció. Normativa sobre instal·lacions ramaderes.
 63. Animals d’experimentació. Etologia, benestar i destinació. Recepció, marcatge i identificació. Estabularis: equips, materials i productes.
 64. Animals d’experimentació. Mètodes i tècniques de desinfecció i esterilització. Patologies més freqüents. Mesures terapèutiques, eutanàsia, eliminació de cadàvers. Normes sobre seguretat i higiene.
 65. Animals de companyia. Característiques segons l’espècie. Instal·lacions i equips de maneig. Malalties més freqüents. Pràctiques clíniques, material clinicoquirúrgic. Desinfecció i asèpsia.
 66. Animals de companyia. Tècniques i mitjans de subjecció i immobilització. Procediments i equips d’estètica. Tècniques higièniques més freqüents. Normes de seguretat i higiene en el manteniment i el maneig d’animals de companyia.
 67. Producció ecològica. Materials de producció en les explotacions agràries. El desenvolupament sostenible en agricultura. Característiques dels mitjans de producció i dels productes. L’explotació ecològica: mètodes i processos productius. Controls administratius i reglamentaris. El mercat del producte ecològic.
Pàgina 1 de 6