Presa de possessió i incorporació al centre. Curs 2023-24

Tràmit previ a la presa de possessió
Abans de prendre possessió

22/08/2023 10:25 El tràmit ha presentat errades i la Conselleria l'ha inhabilitat temporalment.
Recordau que el tràmit previ a la presa de possessió es pot fer fins just abans de la incorporació al centre, és a dir que es pot fer fins dia 1 de setembre.

22/08/2023 18:43 El tràmit encara no està actiu.

23/08/2023 10:30 El tràmit encara no està actiu.

23/08/2023 16:52 El tràmit està actiu però dona problemes a l'hora de processar la certificació del Registre Central de Delinqüents Sexuals.


Qui ha de fer el tràmit previ a la presa de possessió

No tots els col·lectius l'han de fer. Qui sí que l'ha de fer és:

  • Personal funcionari en pràctiques
  • Personal funcionari de carrera que hagi obtingut una plaça provisional per al curs 2023-24 (expectativa, reingressats, desplaçats per manca d'horari) excepte comissió de serveis
  • Personal funcionari de carrera que hagi obtingut plaça al procés d'estabilització
  • Personal funcionari de carrera amb destinació provisional que no hagi estat destinat anteriorment a les Illes com a docent
  • Personal funcionari interí, encara que mantengui la plaça
  • Personal funcionari interí, durant tot el curs, cada vegada que se li adjudiqui una nova plaça