Procediments d'integració del professorat d'FP al cos de secundària

Pas A1

Malgrat arribi molt tard, a la fi es materialitza la integració del professorat del cos d'FP al cos de secundària.

Aquí teniu la informació de la mesa de 16 de gener:

Personal funcionari de carrera del cos d'FP amb titulació universitària

Termini

27 de gener de les 10 h, fins al 24 de febrer a les 10 h.

Destinataris

Personal funcionari de carrera del cos a extingir de PTFP i del nou cos de professors especialistes de sectors singulars que tengui titulació universitària

Efectes

Retroactivitat per al personal funcionari que en data 19 de gener de 2021 complís les condicions i requisits.

Personal funcionari que en data posterior a 19 de gener de 2021 reunís les condicions i requisits: efecte retroactiu des del moment que es compleixen totes les condicions i requisits.

Resolució del procediment

La publicació al BOIB de les persones que s’integren podria ser al voltant del mes de maig. A partir d'aquest moment es faran efectives les quantitats a la nòmina.

Condicions per a participar

 • Ser funcionari de carrera del cos d’FP a extingir.
 • Ser titular d’alguna de les especialitats dels annexos 2 i 3 de la convocatòria.
 • Tenir destinació definitiva o trobar-se en expectativa de destinació a la CAIB.
 • Estar en situació de servei actiu.
 • Posseir o estar en condicions per expedir la titulació requerida, abans de la finalització del tràmit: grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

Documentació a aportar

 • Còpia del títol al·legat, anvers i revers, amb la data d’expedició d'aquest.
 • En cas de no disposar del títol, certificació acadèmica que acrediti que es van fer tots els estudis per a l’obtenció del títol, juntament amb el justificant del pagament de taxes.
 • La DG Personal Docent comprovarà la condició de funcionari de carrera del cos, l’especialitat i la situació administrativa.

Persones que obtinguin la tituació universitària amb data posterior al 24 de febrer de 2023

Per a aquestes persones s'establirà un nou procediment que no tindrà efectes retroactius.

Terminis

Tràmit telemàtic entre l’1 de setembre de 2023 fins al 19 de gener de 2026

Destinataris

Personal funcionari de carrera del cos a extingir de PTFP i del nou cos de professors especialistes de sectors singulars que obtinguin la titulació universitària a partir del 24 de febrer del 2023

Efectes

Des de la data de presentació de la sol·licitud.

Altres qüestions de la integració

 • L'STEI Intersindical exigeix que els efectes retroactius siguin també per als funcionaris en pràctiques i funcionaris interins. El sindicat està estudiant la possibilitat d'obrir processos individuals per reclamar la retroactivitat econòmica.
 • Mateixa feina, mateix sou: hem demanat el cobrament d'un complement per a les persones que no puguin acollir-se a la integració.
 • Des de l'STEI seguim posant damunt la taula el cas de les persones que s'han quedat sense formar part de les llistes d'interins.
 • Cos únic Des de l'STEI insistim en la necessitat del cos únic: hi ha altres cossos que segueixen essent menystinguts (cos de mestres, mestres de taller...)