Recuperació de les retribucions per incapacitat temporal

Les baixes de 5 dies o més i les malalties greus passaran a tenir una retribució del 100%

A la Mesa Sectorial de dia 20 d’octubre s’ha ratificat l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir el 100% de les retribucions mentre s’està de baixa.

Tal com apareix al BOIB de dia 1 d’octubre de 2016, s’ha afegit un nou supòsit a les excepcions per les quals es poden percebre les retribucions de manera íntegra durant una incapacitat temporal: les derivades de contingències comunes per una malaltia greu. A aquest efecte, s’entenen com a malaltia greu les baixes iguals o superiors a cinc dies.  

L’STEI valora positivament l’avanç que suposa aquest acord, tenint en compte que el decret estatal que regula les baixes no està derogat, però reclamam el cobrament íntegre de les retribucions en cas d’incapacitat temporal

L’STEI ha demanat també que els efectes econòmics d’aquesta mesura s’apliquin a partir de l’endemà de la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el BOIB; això és a partir de dia 2 d’octubre i no a partir de l’endemà de la mesa sectorial, que seria a partir del dia 21 d’octubre


Prestacions Incapacitat temporal

Situacions que no donin lloc a baixa mèdica - Màxim de 3 dies

Màxim de 3 dies. Cas que es perllongui més de tres dies s’ha de presentar la baixa, amb efectes econòmics des del primer dia.

S’ha de justificar amb un certificat metge en un termini màxim de 48h.

Absències per malaltia comuna o accident Retribucions
Primer dia 100%
Segon i tercer dia 50%
Excepcions 100%

Situacions que donin lloc a una baixa mèdica

Contingències comunes de fins a 4 dies (infectocontagioses, etc.) Retribucions
Primer, segon i tercer dia 50%
Quart dia 75%
Excepcions 100%

 

Funcionaris de carrera. A partir del dia 91è, hi ha una reducció de retribucions per part de MUFACE (entre el 10 i el 20%). Per arribar al 100% s’ha de demanar a la Conselleria que n’aboni la diferència.

Excepcions - Situacions remunerades al 100%

  • Baixes iguals o superiors a cinc dies.
  • Intervenció quirúrgica o hospitalització, encara que la baixa s’iniciï en un moment anterior, sempre que correspongui al mateix procés patològic i no hi hagi hagut interrupció.
  • Tractaments de radioteràpia, de quimioteràpia i tractaments de naturalesa anàloga.
  • Les que tenguin l’inici durant l’estat de gestació o durant la maternitat i paternitat, encara que no suposin una situació de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància.
  • Malaltia greu que impossibiliti el desenvolupament normal de la prestació del servei.
  • Les derivades de situacions de violència de gènere.
  • Contingències professionals. Accident laboral, malaltia professional (nòduls), IT derivada de risc durant l’embaràs o durant la lactància natural.