Tecnologia

COS DE SECUNDÀRIA

0590019 - TECNOLOGIA

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Producció i transformació de les distintes formes d’energia.
 2. Transport i distribució de l’energia.
 3. El consum d’energia a Espanya i al món. Criteris i tècniques d’estalvi energètic. Energies alternatives.
 4. Impacte ambiental de l’activitat tecnològica i l’explotació de recursos. Tècniques de tractament i reciclatge de residus.
 5. El desenvolupament científic i tècnic al llarg de la història: context social i assoliments característics.
 6. Condicions i conseqüències econòmiques i socials del desenvolupament tecnològic.
 7. La influència del desenvolupament tecnològic en l’organització tècnica i social del treball.
 8. El desenvolupament del transport, las comunicacions, el tractament i la transmissió d’informació.
 9. Sistemes informàtics: estructura, elements components i la seva funció en el conjunt. Programes: tipus i característiques.
 10. El procés de disseny i producció de bens en la indústria. Característiques d’un projecte tècnic escolar.
 11. El procés de producció agropecuària. Característiques d’un projecte agrícola escolar.
 12. Tractament dels aliments. Tècniques de manipulació, conservació i transport.
 13. La distribució i comercialització de productes. El mercat i les seveslleis bàsiques.
 14. Mètodes d’expressió, exploració i avaluació d’idees en el desenvolupament de projectes tècnics.
 15. Tècniques de planificació, organització i seguiment de la producció. La planificació tècnica en l’àmbit escolar.
 16. Administració de recursos, i gestió de mitjans en els sistemes organitzatius de l’empresa.
 17. Riscs derivats del maneig d’eines, màquines i materials tècnics. Elements i mesures de protecció.
 18. Factors que intervenen en els accidents i criteris de reducció de riscs en el taller.
 19. Normes de salut i seguretat en el taller. Criteris d’actuació i primers auxilis en cas d’accident.
 20. Materials, instruments i tècniques de dibuix i disseny gràfic.
 21. Traçats geomètrics bàsics.
 22. Representació en sistema diedre.
 23. Representació en perspectiva isomètrica i cavallera.
 24. Representació en perspectiva cònica frontal i obliqua.
 25. Normalització i simbologia en dibuix tècnic.
 26. Elements d’expressió visual en dos i tres dimensions. Exemples d’aplicació al disseny de productes.
 27. Qualitats del color. Mescles i interaccions entre colors. Aplicació al disseny de productes.
 28. Qualitats expressives i sensorials dels materials d’ús tècnic. Exemples d’aplicació a productes d’ús comú.
 29. Propietats dels materials. Tècniques de mesura i d’assaig de les propietats.
 30. Els plàstics: tipologia, constitució, propietats i aplicacions. Procediments d’identificació.
 31. Tècniques de conformació, mecanització i unió de plàstics. Aplicacions.
 32. Materials tèxtils: classificació, constitució i propietats característiques. Lligaments i teixits bàsics.
 33. Tècniques bàsiques de confecció. Útils i eines característics del treball amb materials tèxtils.
 34. Materials de construcció: classificació, constitució i propietats característiques.
 35. Tècniques bàsiques d’obra. Eines i útils característics del treball amb materials de construcció.
 36. La fusta: classificació i propietats. Obtenció de fustes en brut i prefabricades. Acabats i tractaments de la fusta.
 37. Tècniques per a donar forma i unir peces de fusta. Eines i útils característics de treball amb fusta.
 38. Els materials fèrrics: classificació, obtenció i aplicacions.
 39. Els materials metàl·lics no fèrrics i els seus aliatges: classificació, obtenció i aplicacions.
 40. Tècniques de mecanització, conformació i unió de peces metàl·liques. Eines i útils característics.
 41. Acabats i tractaments dels metalls.
 42. Mesura de magnituds: instruments i procediments. L’error en la mesura.
 43. Esforços mecànics. Composició i representació d’esforços. Càlcul d’esforços en peces simples.
 44. Estructures resistents als esforços.
 45. Mecanismes de transmissió i transformació de moviments.
 46. Mecanismes de retenció, acoblament i lubricació d’eixos.
 47. Màquines tèrmiques: funcionament, classificació i aplicacions.
 48. Màquines elèctriques de corrent contínua: constitució, funcionament i aplicacions característiques.
 49. Màquines elèctriques de corrent alterna: constitució, funcionament i aplicacions característiques.
 50. Electrodomèstics: estructura interna i funcionament.
 51. Instal·lacions d’aigua: elements components i el seu funcionament. Circuits característics d’utilització i depuració.
 52. Instal·lacions de calefacció: elements components i el seu funcionament. Circuits característics.
 53. Instal·lacions elèctriques en habitatges: elements components i el seu funcionament. Circuits característics.
 54. Fenòmens, magnituds i lleis fonamentals dels circuits elèctrics en corrent contínua i alterna.
 55. Circuits elèctrics en sèrie, paral·lel i mixtes: càlcul de magnituds.
 56. Potència en corrent alterna. Correcció del factor de potència.
 57. Circuits electrònics: elements components y el seu funcionament. Procediments de connexió.
 58. Circuits electrònics analògics bàsics.
 59. Circuits de commutació amb relès. Aplicacions i circuits típics de potència i control de motors.
 60. Circuits de commutació mitjançant transistors. Aplicacions característiques.
 61. Circuits hidràulics i pneumàtics: elements components i circuits típics de potència i control.
 62. Portes lògiques. Tècniques de disseny i simplificació de funcions lògiques.
 63. Construcció de portes lògiques amb diverses tecnologies.
 64. Circuits seqüencials: elements components i aplicacions característiques.
 65. Sistemes de control: elements components, variables, funció de transferència i diagrama funcional.
 66. Elements transductors i captadors en els circuits de control.
 67. Elements comparadors en els circuits de control.
 68. Amplificació i adaptació de senyals en els circuits de control.
 69. Elements actuants en els circuits de control.
 70. Control programat: tipus, elements i característiques.
 71. La realització de treballs pràctics en Tecnologia: criteris organitzatius i didàctics, normes de seguretat.