Processos Sanitaris

COS DE SECUNDÀRIA

0590118 - PROCESSOS SANITARIS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Anàlisi de l’organització sanitària a l’Estat espanyol. Models de sistemes sanitaris. Recursos. Sistema sanitari públic. Normativa de seguretat i higiene a institucions i centres sanitaris.
 2. Descripció dels nivells d’atenció sanitària. Atenció primària: centre de salut, organització, funcions, control de qualitat. Atenció especialitzada: organització, funcions, control de qualitat. Sistemes d’informació i registre.
 3. Economia de la salut. Característiques econòmiques de la salut. Anàlisis economicosanitaris. El mercat dels serveis sanitaris.
 4. L’activitat empresarial en l’àmbit sanitari. Concepte juridicoeconòmic de l’empresa. Tipus de societats mercantils. Àmbit d’actuació. Gestió de personal.
 5. Anàlisi de la tipologia de la documentació clinicosanitària. Vies de tramitació i utilització de la documentació clínica i sanitària en funció de la instal·lació o del servei sanitaris. Aplicacions en la unitat d’infermeria i en les unitats/gabinets d’anatomia patològica i citologia, dietètica i higiene bucodental.
 6. Planificació i gestió dels diferents tipus de magatzems sanitaris. Sistemes de registre i codificació. Mètodes de valoració d’existències i la seva rotació. Condicions d’emmagatzematge. Sistemes de seguretat i precaucions en la manipulació a fi de prevenir riscs personals, d’equips i d’instal·lacions.
 7. Documentació relativa a la compravenda: propostes de comanda, comandes, albarans, factures. Aplicacions a les intervencions i actes sanitaris.
 8. La salut. Concepte de salut. Evolució històrica. Determinants de l’estat de salut. Necessitat de l’educació en l’àmbit de la salut.
 9. Educació sanitària. Concepte actual. Models d’educació sanitària. Àmbits d’actuació i agents.
 10. Planificació i programació en educació sanitària. Anàlisi de la realitat. Anàlisi de recursos. Selecció de programes. Cronogrames.
 11. Avaluació en educació sanitària. Tipus d’avaluació. Recollida d’informació: fases, indicadors. Retroalimentació en educació sanitària.
 12. Aplicacions de la tecnologia educativa en la promoció i protecció de la salut i en la prevenció de la malaltia: tècniques de grup, mitjans audiovisuals, campanyes d’educació per a la salut, altres recursos didàctics.
 13. Desenvolupament i evolució de la personalitat. Psicologia evolutiva: etapes evolutives. Personalitat i malaltia.
 14. Descripció i anàlisi del procés de comunicació amb el pacient. Elements de la comunicació. Relació i comunicació amb el pacient. Satisfacció de les necessitats humanes en el procés de relació.
 15. Recollida d’informació sanitària. Pla de mostratge. Errors. Càlcul de la grandària de la mostra. Disseny i interpretació d’enquestes. Fonts d’informació demogràfica, epidemiològica i sociosanitària.
 16. Descripció d’indicadors i mesures de l’estat de salut. Indicadors de salut. Classificació segons l’Organització Mundial de la Salut. Taxes, raons i proporcions. Estandardització.
 17. Epidemiologia: anàlisi de factors de risc. Definició i propietats dels factors de risc. Grups de risc. Riscs sinèrgics i competitius. Causalitat epidemiològica.
 18. Eines de qualitat de la prestació de servei clinicosanitari: inferència estadística, aplicacions sanitàries, assaig clínic, control de qualitat.
 19. Eines de qualitat de la prestació de servei clinicosanitari: aplicacions informàtiques per a la gestió/administració de la unitat/gabinet i per al tractament de dades clíniques.
 20. La qualitat de la prestació del servei clinicosanitari en funció de l’atenció al pacient. Objectius, fases, operacions, recursos i normativa aplicables al procés d’atenció o prestació del servei clinicosanitari. Deontologia professional. Secret professional.
 21. Fonaments i mètodes de desinfecció, esterilització i neteja. Descripció de tècniques. Condicions d’emmagatzematge i control de material estèril.
 22. Descripció de les tècniques de necròpsia: característiques tècniques i de condicionament de l’àrea/unitat. Diferències tècniques entre necròpsia medicolegal i anatomoclínica. Legislació i documentació.
 23. Obtenció, preparació i conservació de mostres necròpsiques: anatomopatològiques, toxicològiques i medicolegals. Elaboració d’informes.
 24. Observació externa i condicionament del cadàver en una necròpsia: generalitats descriptives. Artefactes macroscòpics. Tècniques de conservació i condicionament.
 25. Descripció de les tècniques d’obertura de cavitats en la necròpsia: procediment. Instrumental. Descripció i característiques de les tècniques d’evisceració.
 26. Anatomia patològica macroscòpica del sistema nerviós central.
 27. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans toràcics.
 28. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans abdominals.
 29. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans pelvians.
 30. Anatomia patològica macroscòpica de la pell i l’aparell locomotor.
 31. Descripció de les tècniques de diagnòstic citològic de l’aparell genital femení i de la mama: obtenció de mostres. Tècniques d’escombratge i marcatge de preparacions citològiques. Citologia normal de l’aparell genital femení i de la mama.
 32. Citopatologia de l’aparell genital femení i de la mama: descripció i característiques de les lesions inflamatòries. Descripció i característiques de les lesions tumorals.
 33. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: patrons de normalitat cel·lular.
 34. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: característiques d’anormalitat tumoral.
 35. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: signes d’inflamació i signes de degeneració cel·lular.
 36. Anàlisi dels trastorns de la conducta alimentària: anorèxia nerviosa, bulímia. Enfocament dietètic.
 37. Obesitat: etiopatogènia. Repercussions en l’individu. Enfocament dietètic. Altres mesures terapèutiques.
 38. Valoració de l’estat nutricional de l’individu: història dietètica. Somatometria. Proves de laboratori.
 39. Descripció de les dislipèmies: tipus de dislipèmies. Factors de risc associats. Pla d’alimentació.
 40. Anàlisi de les síndromes de malabsorció intestinal: etiopatogènia i manifestacions clíniques. Pla nutricional adequat a cada patologia.
 41. Anàlisi de la patologia hepatobiliar i pancreàtica: hepatopaties, litiasi biliar, pancreatitis. Dietoteràpia.
 42. Anàlisi de les alteracions de l’equilibri hidroelectrolític i mineral: regulació i fisiopatologia. Dietoteràpia.
 43. Dieta i diabetis. Etiopatogènia. Semiologia. Tractament dietètic i altres enfocaments terapèutics.
 44. Valoració del suport nutricional del pacient en estat crític: nutrició i càncer. Estrès quirúrgic. Grans traumes.
 45. Anàlisi de dietes específiques amb finalitats diagnòstiques.
 46. Descripció de les tècniques de nutrició artificial: indicacions. Anàlisi de riscs.
 47. Dieta i malalties cardiovasculars.
 48. Estudis epidemiològics nutricionals: enquestes alimentàries i registres dietètics i de consum. Objectius nutricionals, recomanacions i guies dietètiques.
 49. Mesures de prevenció en odontologia: càries. Bases biològiques. Relació entre higiene oral, placa bacteriana i dieta. Educació i motivació del pacient. Descripció dels mètodes de fluoració individual i col·lectiva. Segelladors de fissures. Prevenció de càncer oral.
 50. Enquesta epidemiològica de salut oral: elements fonamentals. Calibratge d’examinadors i estandardització de criteris. Exàmens de salut.
 51. Anàlisi dels sistemes d’informació sanitària (SIS): característiques. Avaluació i cost dels sistemes d’informació sanitària. Descripció de models nacionals i internacionals de sistemes d’informació sanitària.
 52. Cerca, recollida, selecció i tractament de la informació sanitària: disseny documental. Característiques dels documents primaris i dels secundaris. Descripció dels mètodes d’avaluació.
 53. Codificació de dades clíniques: normes i procediments de codificació d’acord amb les darreres revisions publicades de la Classificació internacional de malalties. Altres procediments de codificació: Classificació internacional de problemes de salut a l’atenció primària (CIPSAP-2) (WONCA), Registre mèdic orientat per problemes (RMOP), Classificació internacional d’atenció primària (CIAP).
 54. Elements d’informàtica: anàlisi dels elements lògics i físics d’un sistema informàtic. Característiques dels diferents sistemes operatius i llenguatges de programació. Descripció de sistemes monousuari i de xarxes d’àrea local utilitzades en documentació sanitària.
 55. Aplicacions informàtiques: anàlisi de sistemes de protecció de dades i de recuperació d’informació. Descripció dels paquets integrats. Característiques de les aplicacions tipus en la gestió de la documentació sanitària.
 56. Descripció topogràfica del cos humà: sistema d’eixos i plans. Regions corporals. Cavitats corporals.
 57. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell locomotor: teixit ossi, teixit muscular, articulacions i tipus. Fisiologia osteoarticular i muscular.
 58. Descripció anatòmica i bases fisiològiques del sistema nerviós: teixit nerviós. Sistema nerviós central. Sistema nerviós perifèric.
 59. Descripció histològica i bases fisiològiques del sistema endocrí: estructura microscòpica. Hormones: estructura química i acció biològica. Funcions de control i regulació.
 60. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell digestiu: tub digestiu i glàndules annexes; funcions i control de les secrecions digestives; processos generals de la digestió.
 61. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell respiratori: vies respiratòries i pulmó. Fisiologia.
 62. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell circulatori: anatomia del cor i dels grans vasos. Fisiologia cardíaca.
 63. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell urinari: ronyó i vies urinàries. Fisiologia renal.
 64. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell genital femení i de la mama: estructura anatòmica. Fisiologia.
 65. Descripció macroscòpica i microscòpica de la pell: estructura anatòmica. Annexos cutanis.
 66. Fisiologia cutània: tipus de pell. Característiques evolutives. Secrecions glandulars: funcions. L’emulsió epicutània, la pell i les reaccions immunes
 67. Descripció de les lesions elementals de la pell i els annexos. Criteris d’actuació estètica o de derivació al facultatiu.
 68. Fonaments i criteris d’actuació en situacions d’urgència vital. Descripció de tècniques.
 69. Higiene personal i de l’alimentació. Clima i salut. Higiene ambiental. Profilaxis de malalties transmissibles.
 70. Higiene i reglamentacions sanitàries específiques per als professionals de la salut. Dermatosi i altres malalties professionals.
 71. El Reglament de sanitat exterior. Higiene i prevenció a bord.