Geografia i Història

COS DE SECUNDÀRIA

0590005 - GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. La concepció de l'espai geogràfic. Corrents actuals del pensament geogràfic.
 2. Metodologia del treball geogràfic. Tècniques de treball.
 3. La diversitat del medi geogràfic al planeta. La interacció de factors ecogeogràfics.
 4. Climes i zones bioclimàtiques. El temps i el clima com a condicionants de les activitats humanes.
 5. L'acció humana sobre el medi. Problemàtica actual.
 6. La població mundial: models demogràfics i desigualtats espacials.
 7. L'espai rural. Activitats agràries: situació i perspectives a Espanya i al món.
 8. L'espai i l'activitat industrial. Matèries primeres i fonts d'energia.
 9. Les activitats terciàries en les economies desenvolupades.
 10. El procés d'urbanització al planeta. Repercussions ambientals i socioeconòmiques.
 11. Els països de la Comunitat Europea: aspectes físics, socials i econòmics.
 12. Xina: societat i economia.
 13. Japó i l'àrea del Pacífic: desenvolupament industrial i comercial.
 14. Àfrica: territori i societats. Àfrica Mediterrània i Àfrica Subsahariana: contrasts físics, socioeconòmics i culturals.
 15. Canadà i EUA: aspectes físics i humans.
 16. Els països iberoamericans: problemàtica econòmica i social.
 17. La Península Ibèrica: relleu, clima i vegetació. Diversitat regional de l'Espanya peninsular i insular.
 18. L'actual ordenació territorial de l'Estat espanyol. Arrels històriques.
 19. La població espanyola. Comportament demogràfic. Fenòmens migratoris.
 20. El coneixement històric. Temps històric i categories temporals. L'historiador i les fonts. Explicació i comprensió en història.
 21. Grans línies d'investigació històrica en els segles XIX i XX.
 22. Procés d'hominització i cultura material. L'aportació de l'antropologia històrica.
 23. Del neolític a les societats urbanes del Pròxim Orient. Fonts arqueològiques.
 24. La Península Ibèrica fins a la dominació romana.
 25. La civilització grecollatina.
 26. Orígens i desenvolupament del feudalisme. L'economia senyorial. Debat historiogràfic.
 27. Naixement i expansió de l'Islam.
 28. Al–Àndalus: política, societat i cultura.
 29. L'expansió dels regnes cristians a la península Ibèrica.
 30. La formació de les monarquies feudals a l'Europa Occidental. L'origen dels estats moderns.
 31. Els regnes peninsulars en els segles XIV i XV. Conflictes socials. Diversitat cultural.
 32. La cultura renaixentista. Els enfrontaments político-religiosos del segle XVI.
 33. La monarquia hispànica sota els Àustries: aspectes polítics, econòmics i culturals.
 34. Conquesta, colonització i administració de l'Amèrica Hispànica en els segles XVI al XVII.
 35. El pensament polític modern: de l'Humanisme a la Il·lustració.
 36. Creixement econòmic, estructures i mentalitats socials a l'Europa del segle XVIII. Les transformacions polítiques a l'Espanya del S. XVIII.
 37. El debat historiogràfic sobre la Revolució Francesa.
 38. Revolució Industrial i Industrialització.
 39. La construcció de l'estat liberal i primers intents democratitzadors a l'Espanya del Segle XIX.
 40. Transformacions agràries i procés d'industrialització a l'Espanya del segle XIX.
 41. Nacionalisme i liberalisme a l'Europa del segle XIX.
 42. Imperialisme i expansió colonial. Els conflictes internacionals abans de 1914.
 43. Pensament polític i econòmic al segle XIX.
 44. El procés d'independència d'Amèrica Llatina.
 45. Les transformacions de l'Extrem Orient des de 1886 a 1949.
 46. Els Estats balcànics al segle XX.
 47. La Primera Guerra Mundial i les relacions internacionals en el període d'entreguerres. La crisi de 1929.
 48. Feixisme i neofeixisme: caràcters i circumstàncies en què es desenvolupen.
 49. Espanya: la II República i la Guerra Civil.
 50. Les revolucions russes: creació, desenvolupament i crisi de la URSS. Repercussions internacionals.
 51. Repercussions de la II Guerra Mundial. Les relacions internacionals després de 1945. La política de blocs. L’ONU.
 52. La descolonització d'Àsia i Àfrica: Els problemes del Tercer Món.
 53. La dictadura franquista: règim polític, evolució social i econòmica.
 54. La construcció de la Comunitat Europea.
 55. Teoria i funció de l'art. Anàlisi i interpretació de l'obra d'art.
 56. L'art clàssic: Grècia i Roma.
 57. L'art romànic.
 58. L'art islàmic.
 59. L'art gòtic.
 60. L'art del Renaixement italià i la seva influència.
 61. L'art barroc.
 62. Velázquez i Goya en el seu context artístic.
 63. Les arts plàstiques de l'impressionisme a l'abstracció.
 64. L'arquitectura en els segles XIX i XX. El modernisme.
 65. Picasso, Dalí i Miró en el seu context artístic.
 66. Interdependències i desequilibris en el món actual. Desenvolupament i subdesenvolupament. Desenvolupament sostenible.
 67. Anàlisi de la Constitució Espanyola de 1978.
 68. Organització econòmica i món del treball. La inflació, la desocupació i la política monetària.
 69. Règims polítics i els seus conflictes interns en el món actual. Principals focus de tensió en les relacions internacionals.
 70. Mitjans de comunicació i societat de masses.
 71. Revolució cientificotècnica en el segle XX. Implicacions en la societat.
 72. Canvi social i moviments alternatius. Feminisme, pacifisme i ecologisme.