Francès

COS DE SECUNDÀRIA

0590010 - FRANCÈS

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Evolució de la didàctica de les llengües. Tendències actuals en la didàctica del francès llengua estrangera. Els enfocaments comunicatius.
 2. Teories generals sobre l’aprenentatge i l’adquisició d’una llengua estrangera. El concepte d’interllengua. El tractament de l’error.
 3. Teories lingüístiques actuals: la seva aportació al coneixement de la comunicació.
 4. Llenguatge i comunicació. Sistemes de comunicació lingüística i no lingüística.
 5. El procés de comunicació: situació de comunicació. La llengua en ús. La negociació del significat.
 6. La competència comunicativa. Anàlisi dels seus components.
 7. La comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Rutines i fórmules habituals. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 8. La comunicació escrita. Distints tipus de textos escrits. Estructures i elements formals. Normés que regeixen el text escrit. Rutines i fórmules.
 9. Sistema fonològic de la llengua francesa (1): les vocals, semivocals i consonants. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la corresponent comunitat autònoma.
 10. Sistema fonològic de la llengua francesa (2): accent, ritme i entonació. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la corresponent comunitat autònoma.
 11. Sistema fonològic i norma ortogràfica.
 12. El lèxic francès: estructura i formació de les paraules. Préstecs.
 13. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. “Les faux amis”. Creativitat lèxica.
 14. Concepte de gramàtica: reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge. De la gramàtica normativa a la gramàtica en funció de l’ús de la llengua i de la comunicació.
 15. El discurs: modalitats d’enunciació.
 16. Expressió de l’asserció i l’objecció.
 17. Expressió de la quantitat, la qualitat i el grau.
 18. La localització en l’espai.
 19. La localització en el temps.
 20. Expressió del mode, els mitjans i l’instrument.
 21. Expressió de l’opinió, el desig i el gust.
 22. Expressió del dubte, la hipòtesi i el contrast.
 23. Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat.
 24. Expressió de la simultaneïtat, la posterioritat i l’anterioritat.
 25. Conceptualització i articulació del discurs.
 26. Macrofuncions lingüístiques per a expressar les intencions comunicatives més habituals: entaular y mantenir relacions socials, donar i demanar informació sobre objectes, persones i accions, expressar actituds intel·lectuals i emocionals.
 27. Progressió i cohesió textual. Procediments de tematització i focalització. La transformació passiva.
 28. Coherència textual, la deixis: connectors i marques d’organització textual: anàfora i catàfora.
 29. Discurs directe, discurs indirecte.
 30. Text i context. Tipus de text. Criteris per a la classificació textual.
 31. El text narratiu. Estructura i característiques.
 32. El text descriptiu. Estructura i característiques.
 33. El text explicatiu. Estructura i característiques.
 34. El text argumentatiu. Estructura i característiques.
 35. Els textos dialògics. Estructura i característiques.
 36. El llenguatge literari. Els gèneres literaris. La crítica literària.
 37. El francès científic i tecnològic, comercial i administratiu.
 38. Estratègies d’anàlisi de text.
 39. Estratègies de la comunicació: definició i tipologia.
 40. Elements constitutius de la nació francesa. Principals etapes de la història de França fins a finals del segle XV. La societat i la cultura medievals a França.
 41. La prosa i la poesia francesa en el segle XVI. Relacions entre les manifestacions literàries i els trets generals de l’època històrica de la producció dels mateixos.
 42. Evolució de la societat i la cultura francesa en l’edat moderna. Renaixement. Racionalisme. Il·lustració.
 43. El teatre en el segle XVII. Marc estructural de la societat francesa en la qual es produeix. Selecció de textos.
 44. França de Francesc I a LLuís XVI. La construcció de la monarquia absoluta i la lluita per l’hegemonia europea. Manifestacions literàries en torn al teatre, humor i picaresca.
 45. La prosa filosòfica i els pensadors polítics en el segle XVIII a França. La seva repercussió en els canvis ideològics de l’època dins i fora de França. L’Enciclopèdia.
 46. La crisi de l’antic règim. La revolució francesa. La seva influència exterior i les seves repercussions en l’organització social i política de la França contemporània.
 47. França i Europa durant l’etapa napoleònica. La restauració borbònica i la monarquia liberal de Lluís Felip. Les arts plàstiques en l’època del neoclassicisme.
 48. Les revolucions de 1848; la segona república. França durant el segon imperi. El romanticisme: manifestacions artístiques i literàries.
 49. La novel·la francesa en el segle XIX. Evolució i tendències. Estudi d’una obra representativa.
 50. Del Palau de Versalles a la piràmide del Louvre: l’arquitectura francesa i la seva influència exterior des del segle XVII fins el present.
 51. La França de la Tercera República fins 1914: organització política, evolució social, desenvolupament educatiu i cultural. L’impressionisme i les seves derivacions.
 52. Repercussions de la primera guerra mundial. La democràcia francesa en el període d’entreguerres. L’experiència del front popular. El surrealisme: manifestacions literàries i artístiques.
 53. França durant la segona guerra mundial: ocupació; col·laboració; resistència. L’estat francès de Vichy. L’impacte de la guerra en la cultura francesa.
 54. La quarta república francesa i el desenvolupament econòmic de postguerra. L’existencialisme i les seves derivacions socials. La crisi d’Argèlia i el naixement de la quinta república.
 55. La França de la quinta república: continuïtats i canvis polítics. Les transformacions socials i culturals. Presència de França en la comunitat europea.
 56. La francofonia (1): diversitat de comunitats de llengua francesa. Registre i àmbits d’ús.
 57. La francofonia (2): situació geogràfica i econòmica dels distints països que la componen. La petjada cultural de França. L’espai francès: Còrsega i els departaments d’ultramar.
 58. La francofonia (3): situació politicoadministrativa dels diferents països. Les institucions polítiques franceses. Els sistemes educatius en els països francòfons més representatius.
 59. Autores de llengua francesa més representatives del segle XX. Context social de la seva producció literària.
 60. Nous rumbs del teatre francès en el segle XX. Selecció de textos i anàlisi d’una obra significativa.
 61. La poesia actual en llengua francesa. Selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 62. El conte i la novel·la actual en la llengua francesa. Selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 63. Societat i cultura. Mites, costums i folklore en la societat francesa.
 64. Els mitjans de comunicació en llengua francesa (1): ràdio i televisió.
 65. Els mitjans de comunicació en llengua francesa (2): la premsa actual i el gènere periodístic.
 66. La publicitat en la cultura francòfona. Aspectes lingüístics i semiològics.
 67. El cine i el còmic en la cultura francòfona. Evolució i tendències d’aquests mitjans d’expressió.
 68. La cançó com a vehicle poètic i com a creació literària en la cultura francòfona. Evolució i tendències d’aquest mitjà d’expressió.