Filosofia

COS DE SECUNDÀRIA

0590001 - FILOSOFIA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. L’experiència filosòfica i les seves formes: les concepcions de la filosofia.
 2. La funció de la filosofia en el conjunt de la cultura. La relació del saber filosòfic amb el saber científic i altres sabers.
 3. La comunicació humana i el llenguatge: llenguatge natural i llenguatges formals.
 4. Sentit i referència. Teories del significat.
 5. De la lògica clàssica a la lògica simbòlica.
 6. El càlcul de proposicions i de predicats.
 7. La lògica com a sistema formal axiomàtic; els límits dels sistemes formals axiomàtics.
 8. La veritat en les matemàtiques i en les ciències empíriques (socials i naturals).
 9. Naturalesa de les lleis, les teories i els models científics. El context de la justificació científica i el context del descobriment científic.
 10. La construcció científica de la realitat, determinisme i indeterminisme; el postulat de l’objectivitat.
 11. Coneixement i llenguatge: el problema dels conceptes universals.
 12. Els elements a priori en el coneixement.
 13. Els límits del coneixement humà i el problema de l’irracional.
 14. La metafísica com a problema.
 15. Formació i sentit de la idea d’ens.
 16. Els primers principis i el seu valor ontològic.
 17. Les categories i els diversos sistemes categorials.
 18. Els distints plantejaments al voltant del concepte de substància. Valoració crítica del principi de causalitat.
 19. La realitat personal i el problema de la llibertat.
 20. El debat històric al voltant de la relació entre la fe i la raó.
 21. Ontologisme, agnosticisme i ateisme.
 22. La reflexió filosòfica sobre la bellesa.
 23. L’evolució i les seves implicacions filosòfiques.
 24. L’antropologia com a camp d’estudi. Diverses concepcions de l’antropologia.
 25. L’antropogènesi: naturalesa i cultura.
 26. Les distintes concepcions de la psicologia com a ciència.
 27. L’activitat perceptiva i representativa en la persona humana.
 28. El caràcter simbòlic de l’ésser humà: pensament i llenguatge. El cognitivisme.
 29. La motivació humana i la vida afectiva.
 30. L’aprenentatge i la conducta humana.
 31. Les distintes concepcions de la sociologia com a ciència.
 32. Origen i naturalesa de la societat.
 33. Formes d’organització política.
 34. Fonaments filosòfics del dret i la justícia.
 35. Conflicte i canvi social: factors i tipus.
 36. El desenvolupament de la tècnica i les seves implicacions en la societat contemporània.
 37. Bases antropològiques de la conducta moral.
 38. La gènesi dels valors morals: naturalesa i convenció.
 39. El llenguatge moral. Forma i justificació dels judicis morals.
 40. Bé i valor.
 41. Ètiques materials i ètiques formals.
 42. Ètica i política.
 43. Principals problemes ètics en l’activitat científica i tècnica i en la convivència social del nostre temps.
 44. Ètica i dret: els drets humans.
 45. L’estat del benestar: alienació i llibertat en les societats tecnificades.
 46. La història de la filosofia com a problema filosòfic.
 47. Els models d’explicació racional en els presocràtics.
 48. El debat eticopolític en Sòcrates i els sofistes.
 49. La justícia a la polis com a objectiu de la filosofia de Plató.
 50. La naturalesa en Aristòtil.
 51. El desenvolupament de la ciència en el pensament hel·lenístic.
 52. La síntesi escolàstica de sant Tomàs d’Aquino.
 53. El nominalisme i la ciència del segle xiv.
 54. La revolució científica. Galileu i Newton.
 55. El mètode cartesià.
 56. El subjecte eticopolític en Spinoza.
 57. Ciència i coneixement en Leibniz.
 58. L’empirisme i les ciències morals: Locke i Hume.
 59. L’ús teòric de la raó en Kant.
 60. L’ús pràctic de la raó en Kant.
 61. La filosofia de Hegel: subjecte, sistema i estat.
 62. El positivisme i l’avenç científic del segle xix.
 63. La crítica de Marx al capitalisme i la seva influència en la història del pensament occidental.
 64. Nietzsche i la crisi de la cultura occidental.
 65. La fenomenologia d’E. Husserl.
 66. Freud: la psicoanàlisi coma crítica de la cultura occidental.
 67. El problema de l’ésser en Heidegger i en les filosofies de l’existència.
 68. L.Wittgenstein i B. Russel: el corrent analític de la filosofia.
 69. Raó i societat en l’Escola de Frankfurt i en K. R. Popper.
 70. Ortega y Gasset i la filosofia de l’exili espanyol.
 71. La filosofia de «fi de segle»: hermenèutica i postmodernitat.