Llengua i Literatura Catalanes

COS DE SECUNDÀRIA

0592003 - CATALÀ

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Teoria de la comunicació. Elements de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic.
 2. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics. Els llenguatges de la televisió, del cinema, de la ràdio, del còmic i de la publicitat.
 3. La diversitat lingüística al món actual. Les famílies lingüístiques. Les llengües romàniques. El català a la Romània.
 4. Principals etapes de la història de la llengua catalana, fins al segle XIX.
 5. La llengua i la lingüística catalana de finals del segle XIX i principis del XX. Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra i les seves obres respectives.
 6. La continuació de l'obra del Diccionari. Francesc de Borja Moll. Manuel Sanchis Guarner. Els principals corrents de la lingüística catalana actual.
 7. Extensió de la llengua catalana. Projecció de la cultura catalana al món. Caracterització dels dialectes del català oriental i del català occidental.
 8. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'ús, registres, actituds. Diglòssia i conflicte lingüístic.
 9. Estatut jurídic de la llengua catalana als territoris on es parla. El procés de normalització. Problemes d'interferència de llengües i d'estandardització.
 10. El discurs. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió. La puntuació.
 11. El discurs. La tipologia de texts (narratius, descriptius, explicatius, argumentatius, conversacionals, etc.).
 12. El lèxic català: origen, formació i estructura.
 13. El significat de les paraules. Polisèmia, sinonímia i antonímia.
 14. L'oració. Classes. Estructura. Elements i funcions. Modalitats.
 15. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.
 16. L'article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.
 17. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Funcions, combinacions i variants geogràfiques.
 18. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.
 19. El verb. Aspectes. Morfologia. Perífrasi. Principals variants geogràfiques.
 20. L'adverbi. La preposició i la conjunció. Classes i funcions.
 21. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.
 22. L'oració substantiva. Classes i funcions.
 23. L'oració de relatiu. Classes i funcions.
 24. L'oració adverbial. Classes i funcions.
 25. La comunicació oral. Models i tècniques.
 26. La comunicació escrita. Models i tècniques.
 27. Estratègies de l'exposició oral i de la composició escrita: generar i organitzar idees, fer esquemes, exposar/redactar, revisar i valorar.
 28. El sistema fonològic del català. Sons i fonemes. La síl·laba. El procés de fonació.
 29. El sistema vocàlic. Variants geogràfiques. Fenòmens de contacte. Diftong. Ortografia. Apostrofació. Accentuació gràfica i dièresi.
 30. El sistema consonàntic. Variants geogràfiques. Ortografia dels sons oclusius, fricatius i africats.
 31. El sistema consonàntic. Ortografia dels sons laterals, nasals i vibrants. Ortografia de la “h”. Fenòmens de contacte consonàntic.
 32. Possibles enfocaments didàctics de l'ensenyament de la llengua.
 33. La llengua literària. Recursos estilístics (fonètics, sintàctics i lèxico-semàntics). La mètrica.
 34. Els gèneres literaris. La sociologia de la literatura. L'anàlisi i la crítica literària.
 35. Les fonts i els orígens de la literatura occidental. La Bíblia. Els clàssics greco-llatins.
 36. La literatura medieval. Ramon Llull.
 37. Les cròniques medievals.
 38. La literatura religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV. Francesc Eiximenis. Sant Vicent Ferrer. Anselm Turmeda. Sor Isabel de Villena.
 39. L'Humanisme. Bernat Metge.
 40. La poesia lírica dels segles XIV i XV. Ausiàs March.
 41. La narrativa en prosa i en vers en els segles XIV i XV. Jaume Roig. Joan Roís de Corella.
 42. Curial e Güelfa. Tirant lo Blanc.
 43. La literatura de tradició oral. Principals reculls i recopiladors.
 44. La literatura dels segles XVI al XIX. Renaixement, Barroc i Neoclassicisme. La situació de Menorca.
 45. El Romanticisme. La Renaixença. Els Jocs Florals. Els gèneres. Les revistes literàries. La Renaixença a les Illes Balears i a València.
 46. La poesia del segle XIX. Jacint Verdaguer.
 47. El teatre del segle XIX. Frederic Soler. Els autors mallorquins. Àngel Guimerà.
 48. La narrativa històrica, realista i costumista. El Naturalisme. Narcís Oller.
 49. El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar.
 50. La poesia modernista. Decadentisme. Simbolisme. Prerafaelitisme. Joan Maragall.
 51. Miquel Costa i Llobera. Joan Alcover. L'Escola Mallorquina.
 52. El teatre modernista. Santiago Rusiñol.
 53. La novel·la modernista. Víctor Català. Prudenci Bertrana. Joan Puig i Ferreter.
 54. El conte entre el Modernisme i la guerra civil. Joaquim Ruyra. Salvador Galmés.
 55. El noucentisme. Pensament i evolució. Eugeni d'Ors.
 56. Guerau de Liost. Josep Carner.
 57. Les avantguardes. Joan Salvat-Papasseit. J.V. Foix.
 58. La poesia postsimbolista. Carles Riba.
 59. El teatre des del Modernisme fins a la guerra civil. Josep M. de Sagarra.
 60. La novel·la psicològica. Mercè de Rodoreda. Llorenç Villalonga.
 61. El periodisme. Miquel dels Sants Oliver. Gaziel. L'obra de Josep Pla.
 62. Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Màrius Torres. Agustí Bartra.
 63. Pere Quart. Salvador Espriu. Joan Vinyoli.
 64. La literatura de postguerra. L'exili. Pere Calders.
 65. Els principals corrents de la literatura universal en la segona meitat del segle XX i la seva representació en la literatura catalana.
 66. La literatura des dels seixanta fins al 1975. Manuel de Pedrolo. Gabriel Ferrater. Vicent Andrés Estellés.
 67. L'assaig filosòfic, religiós, polític, cultural, literari i historiogràfic del segle XX. Joan Fuster.
 68. La literatura des de 1975 fins als nostres dies.
 69. Els gèneres principals de la narrativa popular contemporània: el relat d'aventures, fantàstic, de terror, policíac, històric, eròtic, de ciència ficció, etc.
 70. La literatura, la música i els mitjans de comunicació de masses.
 71. Possibles enfocaments didàctics de la literatura.