Dibuix

COS DE SECUNDÀRIA

0590009 - DIBUIX

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. La percepció visual. Teories. Processos: exploració, selecció, anàlisi i síntesi de la realitat.
 2. Expressivitat i creativitat. Factors que intervenen en el procés creatiu. Estratègies.
 3. Llenguatge i comunicació. Llenguatge visual: elements formals i sintaxi. Interacció entre els diferents llenguatges.
 4. Els mitjans de comunicació de masses. Codis en la comunicació visual. Funcions socials i culturals.
 5. Forma i imatge. Factors objectius i subjectius en l'apreciació formal. Psicologia de la imatge.
 6. Forma i composició. Expressivitat dels elements formals en el camp visual.
 7. La forma bidimensional i tridimensional: organització i estructura. Recursos per a la seva anàlisi. Interaccions formals.
 8. La proporció en les formes: el mòdul i l'estructura. Xarxes. La proporció en el cos humà: diferents concepcions estètiques.
 9. La proporció en l'art: arquitectura, escultura i pintura.
 10. Forma estàtica i forma dinàmica. El ritme. La seva expressió en la naturalesa i en les arts visuals.
 11. El color com a fenomen físic i visual. Color llum, color pigment.
 12. Expressivitat del color. Relativitat. Codis i interpretacions. El color en l'art.
 13. La llum definidora de formes. Llum natural i artificial. Representació bidimensional del volum. El clarobscur.
 14. Funcions i aplicacions del color i la llum en els diferents camps del disseny i les arts visuals.
 15. La imatge fixa i en moviment. Origen i evolució. Imatges seqüenciades. El muntatge.
 16. La imatge publicitària. Discurs denotatiu i connotatiu. Recursos, estratègies i interaccions. Estètica i cultura.
 17. Les noves tecnologies i la imatge. Àmbits i aplicacions.
 18. El dibuix i el disseny assistits per ordinador.
 19. El disseny. Forma i funció. Factors concurrents. Evolució i cultura.
 20. Disseny gràfic. Àrees d'actuació. Recursos i procediments.
 21. Disseny industrial. Processos de creació i elaboració de materials. Camps d'aplicació.
 22. El disseny de l'espai habitable. Arquitectura i urbanisme. Interiorisme i ambients. Materials.
 23. Escenografia i decorat. Elements visuals i plàstics.
 24. Presència de la geometria en la naturalesa i en l'art. Aspectes estructurals. Panoràmica històrica.
 25. Les tècniques gràficoplastiques en el procés de creació artística.
 26. Tècniques d'expressió en el dibuix i en la pintura. Materials.
 27. Tècniques de reproducció i estampació. Materials. El gravat.
 28. Tècniques i procediments de ceràmica, vidrieria i esmalt.
 29. La fotografia. Origen i evolució. Tècniques i maneres expressives.
 30. L'escultura. Estudi del volum. Tècniques, procediments i materials.
 31. Normes DIN, UNE, ISO. Elements essencials per a croquisar i acotar correctament.
 32. Convencionalismes gràfics, seccions, talls i trencaments.
 33. Construccions geomètriques fonamentals. Angles en la circumferència, potència, eix i centre radical, arc capaç.
 34. Els polígons. Propietats i construccions.
 35. Transformacions geomètriques en el plànol. Girs, translacions, homotècia i inversió.
 36. Geometria projectiva. Homografia: homologia, afinitat.
 37. Tangències i enllaços. Aplicacions.
 38. Corbes còniques. Corbes tècniques.
 39. Fonaments i finalitats de la geometria descriptiva.
 40. Sistema dièdric ortogonal. Punt, recta i plànol. Interseccions.
 41. Sistema dièdric. Paral·lelisme i perpendicularitat. Angles i distàncies.
 42. Sistema dièdric. Mètodes: girs i abatiments i canvis de plànol. Veritables magnituds.
 43. Superfícies radiades. Seccions per plànols, desenvolupaments i transformada.
 44. Els poliedres en els sistemes de representació.
 45. Seccions planes de poliedres. Veritables magnituds de les seccions. Desenvolupaments.
 46. Superfícies de revolució. Seccions planes. Interseccions.
 47. Sistema axonomètric ortogonal. Isomètrica. Dimètrica. Trimètrica. Escales gràfiques i reduccions.
 48. Sistema axonomètric ortogonal. Punt, recta i plànol. Interseccions. Representació de figures planes i de sòlids.
 49. Sistema axonomètric oblic. Fonaments. Escales gràfiques i reduccions. Representació de figures planes i de sòlids.
 50. Ombres pròpies i projectades en els diferents sistemes de representació.
 51. Sistema cònic. Fonaments. Punt, recta i plànol. Mètodes perspectius.
 52. Perspectiva cònica. Interseccions. Figures planes i sòlids.
 53. Sistema de plànols acotats. Projecció d'elements geomètrics i sòlids elementals.
 54. Les funcions socials de l'art en la història. Pervivència i valoració del patrimoni artístic.
 55. Percepció i anàlisi de l'obra d'art. Iconografia i iconologia.
 56. Les arts figuratives al món antic.
 57. L'art clàssic. La seva influència històrica.
 58. L'art romànic.
 59. L'art gòtic.
 60. L'art islàmic. La seva significació en l'art espanyol.
 61. El Renaixement. Significació cultural i estètica. Aportacions. El Renaixement a Espanya.
 62. El Barroc. Sentit dinàmic de les formes i de la llum en les arts plàstiques. El Barroc a Espanya.
 63. L'evolució de l'arquitectura i les arts plàstiques al segle XIX. Estils i ruptures.
 64. Les avantguardes del segle XX. Tendències artístiques recents.
 65. La Bauhaus. Canvis pedagògics i intencions socials. La seva influència en les arts aplicades al disseny.
 66. El còmic. Evolució del gènere.
 67. L'animació en la imatge. Tècniques. Aplicació al cinema i a les arts per a la comunicació.
 68. El cinema: origen i evolució. L'estètica cinematogràfica en les formes i continguts de l'art actual.
 69. Conceptes i tendències en l'escultura des de Rodin a l'actualitat.
 70. Teoria de la conservació i restauració de l'obra d'art.
 71. L'obra d'art en el seu context. Pautes per a la seva apreciació i anàlisi. El museu com a recurs didàctic.