Administració d'Empreses

COS DE SECUNDÀRIA

0590101 - ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. El dret: concepte. Classificació. Personalitat i capacitat jurídica. Fonts del dret.
 2. El dret civil: naturalesa. Àmbit jurídic. Efectes jurídics. El contracte civil. Tipologia de contractes. Estructura del contracte.
 3. El dret mercantil. Estatut jurídic de l’empresari. Tipus de constitució legal d’empreses. La publicitat en el Registre Mercantil.
 4. La propietat intel·lectual. La propietat industrial: patents, marques. La competència mercantil.
 5. La societat de responsabilitat limitada. Estatuts de constitució. Òrgans. Transformació. Fusió. Dissolució. Liquidació.
 6. La societat anònima. Estatuts de constitució. Òrgans. Transformació. Fusió. Dissolució. Liquidació.
 7. Les societats col·lectives i comanditàries. Societats d’inversió immobiliària. Fons d’inversió. Altres societats mercantils.
 8. Les cooperatives. Estatuts de constitució. Òrgans. Dissolució. Liquidació. La comunitat de béns.
 9. La comptabilitat. El mètode per partida doble. Teoria dels comptes. Desenvolupament del cicle comptable. L’inventari. El balanç de situació.
 10. El Pla General de Comptabilitat espanyol i la normalització comptable. Principis. Estructura del PGCE. Utilització d’aplicacions informàtiques específiques: prestacions, funcions i procediments d’ús.
 11. Tractament comptable de les depreciacions. Amortitzacions. Provisions. La periodificació comptable.
 12. El compte de pèrdues i guanys. Resultats d’explotació. Resultats financers. Resultats extraordinaris. Anàlisi del benefici comptable i del benefici fiscal.
 13. Elaboració dels comptes anuals: models normals i abreujats. La memòria. El quadre de finançament.
 14. Anàlisi econòmica i financera dels comptes anuals. Instruments d’anàlisi economicofinancera: diferències, percentatges, índexs, ràtios.
 15. L’auditoria. Tipus d’auditories. Normativa legal de l’auditoria a Espanya. L’auditor: funcions i competències.
 16. L’auditoria interna. Fonaments de control intern. Mètodes de control i seguiment de la gestió empresarial. L’informe de gestió. L’auditoria informàtica.
 17. L’auditoria externa. Planificació i organització de la feina a l’auditoria externa. Aplicació de l’estadística a l’auditoria. L’evidència. Classes d’evidència. Mètodes d’obtenció d’evidència.
 18. El programa d’auditoria. Els papers de feina de l’auditor. L’informe de l’auditor: tipus d’informes. La carta de recomanacions.
 19. El sistema fiscal espanyol. Els imposts. Tipus impositius. El fet imposable. La base imposable. La base liquidable. La quota i el deute tributari.
 20. L’impost sobre la renda de les persones físiques: estructura de l’impost. Tipus de rendiments. Compensacions. Deduccions. Liquidació de l’impost. Procediment administratiu davant l’Agència Tributària.
 21. L’impost sobre societats: estructura de l’impost. Deduccions. Bonificacions. Retencions i pagaments a compte. Liquidació. Procediment administratiu davant l’Agència Tributària.
 22. L’impost sobre el valor afegit: estructura de l’impost. Tipus impositius. L’IVA suportat deduïble i no deduïble. L’IVA transferit. Procediment administratiu davant l’Agència Tributària.
 23. L’impost d’activitats econòmiques. L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 24. L’estructura organitzativa de l’empresa. Principis d’organització empresarial. La funció directiva.
 25. L’organització i la planificació de la feina. Definició i organització de mitjans i mètodes de feina. Tècniques de valoració de la feina.
 26. Els recursos humans. Planificació. Selecció. Formació i promoció. Models de gestió dels recursos humans.
 27. Estils de direcció. Teoria del lideratge. Tècniques de direcció d’equips de feina. La motivació a l’entorn de feina.
 28. La presa de decisions a l’empresa. Factors que influeixen en una decisió. Fases en la presa de decisions.
 29. La negociació a l’empresa: concepte i elements. Estratègies de negociació. Tipologia de conflictes a l’entorn de feina.
 30. Fonts del dret del treball. Jerarquia de les normes laborals. L’Estatut dels treballadors. La sindicació dels treballadors.
 31. El contracte de feina: estructura. Modalitats. Modificació. Suspensió. Extinció. Procediment administratiu davant el Ministeri de Treball i l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 32. El sistema de la Seguretat Social. Tipus de règims de la Seguretat Social. Bases de cotització. Deduccions. Retencions. Procediment administratiu davant el Ministeri de Treball i l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 33. El salari. Tipus de salaris i complements salarials. Càlcul de nòmines. Utilització d’aplicacions informàtiques específiques: prestacions, funcions i procediments d’ús.
 34. Estructura i organització de l’Estat. Sistemes de poders en la Constitució espanyola. Sistema normatiu. Govern i Administració.
 35. Estructura territorial de l’Estat. Principis d’organització i funcionament. L’Administració de l’Estat. Les comunitats autònomes. L’Administració local. L’Administració institucional.
 36. La Unió Europea. Objectius i naturalesa jurídica. Les institucions. El dret comunitari.
 37. El procediment administratiu comú. Els drets dels ciutadans. L’acte administratiu. El silenci. La revisió d’ofici.
 38. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciosa administrativa. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial.
 39. La gestió dels recursos humans a l’Administració pública. Drets i deures dels funcionaris. El règim disciplinari. Selecció i contractació de personal.
 40. Els pressuposts generals de l’Estat. Execució i control del pressupost. La contractació administrativa.
 41. La capitalització simple: l’interès simple. El descompte simple. L’equivalència financera. Els comptes corrents. La capitalització composta: l’interès compost. El descompte compost. Tants equivalents.
 42. Les rendes. Concepte de valor actual i valor final. Classificació. Anàlisi dels tipus de rendes.
 43. El préstec: concepte i tipus de préstecs. Mètodes d’amortització. El lísing.
 44. L’emprèstit: concepte i tipus d’emprèstits. Mètodes d’amortització. L’usdefruit. La nua propietat.
 45. Fonts de finançament pròpies. L’autofinançament. Les reserves. Les provisions. L’ampliació de capital.
 46. La gestió de tresoreria. Els fluxos de caixa. La Llei canviària i del xec. La negociació d’efectes. La gestió dels comptes bancaris. El finançament a curt termini.
 47. La inversió: concepte. Tipus d’inversió. Mètodes d’avaluació i selecció financera d’inversions.
 48. Els valors mobiliaris: accions. Obligacions. Bons. Fons d’inversió. El valor nominal. El valor efectiu. Altres valors mobiliaris. El funcionament de la borsa. La capitalització borsària. L’índex. Renda i rendibilitat dels valors mobiliaris.
 49. El mercat de divises. Tipus de divises. La cotització. Les comissions. Tipus de despeses. La moneda a l’espai econòmic europeu.
 50. El sector financer: estructura del sector. Funcions del Banc d’Espanya i de les entitats oficials de crèdit. Funcions de la banca privada, de les caixes d’estalvi i de les cooperatives de crèdit.
 51. Altres entitats financeres: societats de lísing i de facturatge (factoring). Societats de garantia recíproca.
 52. Comercialització de productes i serveis financers. Anàlisi del mercat i de la competència. Motivacions i necessitats del client financer. Elements de màrqueting financer. Tipus de productes i serveis financers. Organització i gestió administrativa en una oficina bancària. La banca electrònica.
 53. El sector d’assegurances: estructura del sector. L’assegurança privada espanyola: la Llei d’ordenació d’assegurances i la Llei de mediació. L’entitat asseguradora: organització i gestió administrativa en una entitat asseguradora. Classes d’entitats.
 54. El risc: característiques i tipus de riscs. Conductes davant el risc.
 55. El contracte mercantil: objectius i naturalesa dels contractes. Parts d’un contracte. El contracte de compravenda mercantil. Altres tipus de contractes.
 56. El contracte d’assegurança: concepte i característiques. Elements personals. La pòlissa: condicions i classes. La prima: concepte i tipus. Durada, rescissió i anul·lació del contracte d’assegurances.
 57. Concepte, naturalesa i classes d’assegurances: personals, patrimonials i de danys. Principals cobertures.
 58. La Llei de plans i fons de pensions.
 59. El màrqueting. Principis. Fonaments. Objectius. La investigació comercial.
 60. El màrqueting mix. Política de producte. Política de distribució. Política de preus. Política de comunicació.
 61. El pla de màrqueting. L’estratègia empresarial. Anàlisi del sector. Anàlisi del mercat. Anàlisi de la conducta del consumidor.
 62. El cost de producció: estructura i tipus de costs. Determinació dels tipus de costs.
 63. La gestió de magatzem. Tipus de magatzems. Mètodes de valoració d’existències. La rotació d’existències. Càlcul de l’estoc òptim i mínim. Utilització d’aplicacions informàtiques específiques: prestacions, funcions i procediments d’ús.
 64. La comunicació a l’empresa. Tipus de comunicació. Etapes d’un procés de comunicació. Xarxes, canals i mitjans de comunicació.
 65. La comunicació escrita. Normes i procediments de redacció i de comunicació escrita a l’empresa. Models de comunicació escrita. Abreviatures més usuals en la comunicació escrita.
 66. La comunicació no verbal. La conducta humana. Els usos socials. La imatge personal.
 67. El protocol. Les distincions socials. Regles de cortesia. El protocol empresarial. El protocol en actes públics: tractaments honorífics. Classificació d’actes públics. Planificació i execució d’actes públics.
 68. L’objecte de l’economia. Economia i economia política. Economia i altres ciències socials: aportacions i relacions recíproques.
 69. La riquesa nacional. El producte nacional. El producte nacional: PIB, PNB, PNN. Renda nacional. La distribució de la renda. Els comptes nacionals.
 70. La balança de pagaments. La balança comercial. La balança de serveis i de transferències. La balança de pagaments i la reserva de divises. L’aranzel de duanes. Les conseqüències duaneres de la Comunitat Europea.
 71. Estadística descriptiva: objectiu. Fórmules més característiques. Representació de gràfics. Relació entre variables. Regressió simple i múltiple. Correlació. Nombres índex.
 72. Anàlisi d’una sèrie temporal. Càlcul de la tendència. Mitjanes mòbils. Variació estacional.
 73. Inferència estadística: concepte de població i mostra. Càlcul del mostreig aleatori simple i estratificat. Distribució en el mostreig. Distribució de freqüències. Distribució binomial.
 74. Metodologia de disseny i desenvolupament d’un projecte empresarial. Anàlisi del mercat. Definició d’un pla de negoci. Anàlisi de creació d’una empresa individual o social. Tràmits de constitució legal d’una empresa individual o social. Anàlisi de la viabilitat econòmica i financera de l’empresa.