Anglès

COS DE SECUNDÀRIA

0590011 - ANGLÈS

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Evolució de la didàctica de les llengües. Tendències actuals de la didàctica de l'anglès com a llengua estrangera. Els enfocaments comunicatius.
 2. Teories generals sobre l'aprenentatge i l'adquisició d'una llengua estrangera. El concepte d'interllengua. El tractament de l'error.
 3. El procés de comunicació. Funcions del llenguatge. La llengua en ús. La negociació del significat.
 4. La competència comunicativa. Anàlisi dels seus components.
 5. La comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Rutines i fórmules habituals. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 6. La comunicació escrita. Diferents tipus de texts escrits. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit. Rutines i fórmules.
 7. Sistema fonològic de la llengua anglesa I: les vocals. Símbols fonètics. Formes fortes i formes febles. Els diftongs. Símbols fonètics. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.
 8. Sistema fonològic de la llengua anglesa II: les consonants. Símbols fonètics. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.
 9. Sistema fonològic de la llengua anglesa III: accent, ritme i entonació. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.
 10. Lèxic. Característiques de la formació de paraules en anglès. Prefixació, sufixació i composició.
 11. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. "False friends". Creativitat lèxica.
 12. Concepte de gramàtica: reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge. De la gramàtica normativa a la gramàtica en funció de l'ús de la llengua i de la comunicació.
 13. Expressió de la quantitat.
 14. Expressió de la qualitat. Expressió de grau i comparació.
 15. Expressió de la manera, els mitjans i l'instrument.
 16. Expressió de la possessió.
 17. La localització a l'espai: lloc, adreça i distància.
 18. La localització en el temps: relacions temporals. Freqüència.
 19. Temps real i temps verbal. Aspecte i manera.
 20. Els verbs auxiliars i modals: formes i funcions.
 21. L'infinitiu i la forma en -ing: els seus usos.
 22. "Multi word verbs".
 23. Estructura de l'oració en anglès: afirmacions, preguntes, negacions i exclamacions.
 24. Expressió de l'asserció, l'èmfasi i l'objecció.
 25. Relacions de causa, conseqüència i finalitat.
 26. Expressió del dubte, condició, hipòtesi i contrast.
 27. La veu passiva. Formes i funcions.
 28. Macrofuncions lingüístiques per expressar les intencions comunicatives més habituals: entaular i mantenir relacions socials, donar i demanar informació sobre objectes, persones i accions, expressar actituds intel·lectuals i emocionals.
 29. Anàlisi i articulació del discurs. Cohesió i coherència. Anàfora i catàfora. Els connectors. Deixis.
 30. El discurs directe i el discurs indirecte.
 31. Text i context. Tipus de text. Criteris per a la classificació textual. El registre.
 32. El text narratiu. Estructura i característiques.
 33. El text descriptiu. Estructura i característiques.
 34. El text argumentatiu. Estructura i característiques.
 35. El text explicatiu. Estructura i característiques.
 36. Els texts dialògics. Estructura i característiques.
 37. El llenguatge literari. Els gèneres literaris. La crítica literària.
 38. L'anglès científic i tecnològic, comercial i administratiu.
 39. Estratègies d'anàlisi del text.
 40. Estratègies de comunicació. Definició i tipologia.
 41. La romanització. Influència del llatí a la llengua anglesa. Préstecs i calcs.
 42. La conquesta normanda. Influència del francès a la llengua anglesa. Préstecs i calcs.
 43. La literatura medieval de transmissió oral: la llegenda artúrica. G. Chaucer: els Contes de Canterbury.
 44. Shakespeare i la seva època. Obres més representatives.
 45. Gran Bretanya en el segle XVIII: desenvolupament socioeconòmic i articulació política; l'activitat cultural i tècnica. Grans novel·listes de l'època.
 46. La configuració històrica dels Estats Units d'Amèrica: de la independència a la guerra de secessió.1.Novel·les de referència: The Scarlet Letter, The Red Badge of Courage.
 47. La revolució industrial anglesa; la seva influència com a model de transformació històrica. Els canvis socials i polítics a través de la literatura de l'època. C. Dickens.
 48. El romanticisme a Gran Bretanya: novel·la i poesia.
 49. Construcció i administració de l'Imperi colonial britànic en els segles XVIII i XIX. J. Conrad i R. Kipling.
 50. La novel·la victoriana.
 51. L'evolució històrica d'Estats Units: d'A. Lincoln a F. EN Roosevelt.
 52. La novel·la, el conte i la poesia en Estat Units: H. Melville, E.A. Poe i W. Whitman.
 53. L'humorisme: M. Twain. H. James i el cosmopolitisme.
 54. La generació perduda: S. Fitzgerald, J. Steinbeck i E. Hemingway. La narrativa de W. Faulkner.
 55. Relacions històriques entre Irlanda i Gran Bretanya. Autors irlandesos: S. O ́Casey i J. Joyce.
 56. El Regne Unit en el període d'entreguerres i durant la Segona Guerra Mundial. Autors literaris representatius.
 57. Evolució política, social i econòmica del Regne Unit i Irlanda des de 1945. La seva presència a la Comunitat Europea. Panorama literari d'aquest període en aquests països.
 58. Evolució política, social i econòmica d'Estats Units des de 1945. La seva significació en la política internacional. Panorama literari actual als Estats Units.
 59. La novel·la negra nord-americana: D. Hammett i R. Chandler. La novel·la detectivesca anglesa. P.D. James.
 60. La incidència del cinema a la difusió de la producció literària en llengua anglesa.
 61. La Commonwealth. La diversitat cultural. El desenvolupament de varietats lingüístiques. Influències i manifestacions interculturals. Les novel·les d'E.M. Forster, EN Lessing N. Gordimer.
 62. Les institucions britàniques. Les cambres parlamentàries. El Govern. Els partits polítics i el sistema electoral. La Corona.
 63. Les institucions dels Estats Units. La Constitució. L'organització territorial. El president. El Congrés. Els partits polítics i el sistema electoral.
 64. El sistema educatiu en l'àmbit anglosaxó.
 65. Dimensió cultural de l'anglofonia al món actual. L'anglès britànic i l'anglès americà. Presència de la llengua anglesa a Espanya. Els Anglicismes.
 66. Els mitjans de comunicació en llengua anglesa (1): l'estil periodístic. La premsa. Diaris de qualitat i diaris sensacionalistes.
 67. Els mitjans de comunicació en llengua anglesa (2): ràdio i televisió. La publicitat en les cultures anglòfones: aspectes lingüístics i semiològics.
 68. Societat i cultura. Estereotips i emblemes dels països de parla anglesa. La cançó en llengua anglesa com a vehicle d'influència cultural.