Alemany

COS DE SECUNDÀRIA

0590012 - ALEMANY

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Evolució de la didàctica de les llengües. Tendències actuals en la didàctica de l’alemany com a llengua estrangera. Els enfocaments comunicatius.
 2. Teories generals sobre l’aprenentatge i adquisició d’una llengua estrangera. El concepte d’interllengua. El tractament de l’error.
 3. Teories lingüístiques actuals: la seva aportació al coneixement de la comunicació.
 4. La competència comunicativa. Anàlisi dels seus components.
 5. La comunicació oral. Elements y normes que regeixen el discurs oral. Rutines i fórmules habituals. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 6. La comunicació escrita. Distints tipus de textos escrits. Estructures i elements formals. Normes que regeixen el text escrit. Rutines y fórmules.
 7. El sistema fonològic alemany (1): les seves característiques. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la corresponent Comunitat Autònoma.
 8. El sistema fonològic alemany (2): accent, ritme, entonació. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la corresponent Comunitat Autònoma.
 9. El lèxic alemany. La formació de les paraules: composició i derivació.
 10. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia, sinonímia, polisèmia, antonímia.
 11. Concepte de gramàtica: reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge. De la gramàtica normativa a la gramàtica en funció de l’ús de la llengua i de la comunicació.
 12. Usos i formes del substantiu. L’article.
 13. Expressió de quantitat.
 14. Expressió de qualitat. Expressió del grau i la comparació
 15. Expressió de la possessió.
 16. Pronoms demostratius i indefinits. Les seves formes i ús.
 17. La localització en l’espai. Expressió del lloc, la direcció i la distància.
 18. La localització en el temps. Expressió de relacions temporals.
 19. Expressió de circumstàncies i relacions de mode, mitjans i instrument.
 20. La conjugació dels verbs alemanys: característiques.
 21. Temps reial i temps verbal. Aspecte i mode.
 22. “Funktionsverben”. “Das Präpositionalabjekt”
 23. “Haben”, “sein” i “werden”. Formés i ús.
 24. Els verbs modals. Formes i funcions. Altres verbs que s’usin com a modals.
 25. La veu passiva. “Werden-Passiv” y “Sein-Passiv”. El pronom “es”. El pronom reflexiu y recíproc.
 26. L’infinitiu i el participi 1 i 2. Funciones.
 27. Els verbs compostos. Derivació i composició. “Präfixe” y “Haalbpräfixe”.
 28. Estructura de l’oració en alemany. Ordre dels seus elements. Afirmacions, preguntes, exhortacions.
 29. La negació en alemany. “Satznegation” y “Sondernegation”.
 30. Oracions amb “dass”, “ob” i “w-anschluss”
 31. Relacions relatives. Classes
 32. Expressió de relacions de causa, conseqüència i finalitat
 33. Expressió de relacions de condició, dubte i contrast.
 34. Macrofuncions lingüístiques per a expressar les intencions comunicatives més habituals: entaular i mantenir relacions socials, donar i demanar informació sobre objectes, persones i accions, expressar actituds intel·lectuals i emocionals.
 35. Anàlisis i articulació del discurs. Cohesió y coherència. Els connectors. Anàfora y catàfora. Dixi.
 36. El discurs directe i el discurs indirecte.
 37. Text i context. Tipus de text. Criteris per a la classificació textual. El registre.
 38. L’alemany científic i tecnològic, comercial i administratiu.
 39. Origen de la llengua alemanya. Primers documents escrits en llengua alemanya.
 40. La societat en l’Edat Mitjana. L’èpica cortesana. L’èpica popular. El Cantar dels Nibelungos.
 41. Luter i la Reforma. Conseqüències religioses i polítiques. La traducció de la Bíblia.
 42. La música barroca, clàssica i romàntica a Alemanya i Àustria.
 43. El “Sturm und Drang”. Schiller.
 44. Goethe.
 45. Alemanya en el s.XVIII. Federic el Gran de Prússia. Influència del francès en la llengua alemanya.
 46. Hölderlin. Kleist.
 47. El romanticisme alemany.
 48. Situació política d’Alemanya en el s. XIX. El Congrés de Viena. La “Jove Alemanya”. La revolució de 1848.
 49. Heine
 50. Evolució social d’Alemanya en el s. XIX. La industrialització.
 51. El naturalisme: G Hauptmann.
 52. Prússia i Bismarck. L’Àustria de Francisco José. El problema de les nacionalitats.
 53. La novel·la realista en el s.XIX
 54. El teatre: Grillparzer.
 55. R. M. Rilke.

 56. L’expressionisme. Benn, Trakl, Heym y Wedekind. Estudi d’un d’aquests autors.
 57. La Primera Guerra Mundial. Causes i conseqüències. La república de Weimar. El tercer. Reich.
 58. Franz Kafka.
 59. Thomas Mann.
 60. Heinrich Mann, Hermann Hesse, Robert Musil y Alfred Döblin. Estudi d’un d’aquests autors.
 61. Conseqüències per a Alemanya de la Segona Gerra Mundial. L’any zero i l’ocupació. La divisió d’Alemanya. La “Bundesrepublik Deutschland” y la “Deutsche Demokratische Republik”. Organització política i evolució econòmica
 62. El teatre en el segle XX. Bertolt Brecht, Max Frisch y Friederichi Dürrrenmatt.
 63. La novel·la. Heinrich Böll y Günter Grass.
 64. La unificació d’Alemanya. Conseqüències. La Llei Fonamental. Les institucions.
 65. Panorama literari actual en els països de parla alemanya.
 66. Països de parla alemanya en l’actualitat: aspectes econòmics, socials y culturals.
 67. El sistema educatiu en els països de parla alemanya.
 68. Mitjans de comunicació en llengua alemanya (1): el llenguatge periodístic. Periòdics i revistes en llengua alemanya.
 69. Mitjans de comunicació en llengua alemanya (2): ràdio, televisió i cinema. La publicitat: aspectes lingüístics i semiològics.