Educació Primària

COS DE MESTRES

0597PRI - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ordre ECI/592/2007
BOE de 15 de març de 2007

- temari en PDF -

 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nins i nines dels sis als dotze anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d’ensenyament-aprenentatge.
 2. La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent per donar resposta a les distintes necessitats de l’alumnat: principis pedagògics que s’han de tenir en compte, estratègies per a la seva elaboració en el cicle, el curs i l’aula. Coordinació docent.
 3. La tutoria en l’educació primària. Suport i orientació en el procés d’aprenentatge. Col·laboració en les famílies. Funcions del tutor en relació amb l’equip docent i altres professionals. El pla d’acció tutorial. Propostes d’acció tutorial.
 4. L’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures educatives específiques.
 5. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’ed. primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d’avaluació. Promoció i plans específics de reforç.
 6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents àrees de coneixement.
 7. L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts, i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 8. Construcció de la noció de temps històric en l’educació primària. Àmbits d’estudi de processos i fets històrics. L’aprenentatge de les grans etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa.
 9. L’entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deteriora-ment i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la natura. Intervenció educativa.
 10. L’aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d’experiències per a l’estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l’energia.
 11. L’àrea d’educació per a la ciutadania i els drets humans en l’educació primària: enfoca-ment, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criterisd’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 12. L’àrea d’educació artística en l’educació primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts, i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l’elaboració de composi-cions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització del procés; selecció i utilització de materials i tècniques.
 14. Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent literatura en l’educació prima-ria: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al de-senvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.
 15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l’educació primària en relació amb les condicions d’ús: el context comunicatiu, els àmbits d’ús i el text. L’adquisició de la lectura i l’escriptura.
 16. L’educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’educació primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics en l’educació literària.
 17. Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’educació primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la comunicació oral. Estratègies d’intervenció educativa.
 18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l’educació primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions de comunicació i amb diferents tipus de textos. La lectura: plans de foment i estratègies d’intervenció educativa.
 19. Desenvolupament de l’expressió escrita en l’educació primària. Mètodes i estratègies d’aprenentatge. Composició de diferents textos escrits. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies d’intervenció educativa.
 20. L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
 21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració dels resultats. Estratègies d’intervenció educativa.
 22. L’aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals, sencers, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i els seus procediments (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa.
 23. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments de mesura. Estimació i aproximació en els mesuraments. Recursos didàctics i intervenció educativa.
 24. Evolució de la percepció espacial en l’educació primària. Elements, formes i relacions geomètriques en l’entorn: classificació i representació. Intervenció educativa.
 25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les distintes àrees i en la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament.