Pedagogia Terapèutica

COS DE MESTRES

0597PT - PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic.
 2. L'educació especial en el marc de la LOGSE. El seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials.
 3. El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització. L'avaluació del procés educatiu i criteris de promoció per a aquests alumnes.
 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars.
 5. El centre específic d'educació especial: característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració.
 6. L'orientació en el procés educatiu dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Estructura i organització i funció de l'orientació d'aquests alumnes.
 7. Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col·laboració entre serveis específics i serveis ordinaris.
 8. El mestre d'educació especial. Funcions. Modalitats d'intervenció. Relació del mestre d'educació especial amb la resta dels mestres del centre i amb els serveis de suport externs a l'escola.
 9. La participació de la família en l'educació dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Cursos de participació. El paper dels pares a la presa de decisions respecte al procés d’escolarització d'aquests alumnes.
 10. Els i les alumnes d'educació infantil. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motor, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament.
 11. Les necessitats educatives especials en l'etapa d'educació infantil. La resposta educativa a les necessitats especials d'aquests alumnes en el projecte curricular i en les programacions. Les adaptacions curriculars.
 12. Els i les alumnes d'educació primària. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motor, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament.
 13. Les necessitats educatives especials en l'etapa de l'educació primària. La resposta educativa a les necessitats especials d'aquests alumnes en el projecte curricular i en les programacions. Les adaptacions curriculars.
 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les seves necessitats educatives especials. Sistemes de detecció del dèficit auditiu.
 15. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència auditiva. Ajuts tècnics per a la deficiència auditiva. Organització de la resposta educativa.
 16. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència visual. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes. Aprofitament de la visió residual.
 17. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència visual. Utilització de recursos educatius i ajuts tècnics. Organització de la resposta educativa.
 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motriu. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Els alumnes amb deficiència motriu i altres deficiències associades. Identificació de les seves necessitats educatives especials.
 19. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència motriu. Organització de la resposta educativa.
 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials a les diferents àrees del desenvolupament. Identificació de les seves necessitats educatives especials.
 21. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per a alumnes amb deficiència mental. Organització de la resposta educativa.
 22. Els problemes de comportament en l'àmbit educatiu. Anàlisi dels factors que intervenen des d'una perspectiva interactiva. El paper de l'escola en la prevenció dels problemes de comportament.
 23. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. La identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.
 24. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars per als alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Organització de la resposta educativa.
 25. Els alumnes precoços, amb talent i superdotats. Identificació de les necessitats educatives d’aquests alumnes. Organització de la resposta educativa.