Educació Infantil

COS DE MESTRES

0597EI - EDUCACIÓ INFANTIL

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Característiques generals del nin i la nina fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvo-lupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.
 2. El desenvolupament psicomotor en els nins i nines fins als sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.
 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nins i nines de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.
 4. L’infant descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d’educació infantil en la prevenció i intervenció amb infants en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.
 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.
 6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.
 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l'ed. infantil. Període d'adaptació dels infants en centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.
 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.
 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com moments educatius.
 10. L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.
 11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.
 12. Principis d'intervenció educativa a ed. infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i rellevància de l’aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.
 13. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nins i nines de zero a tres anys.
 14. La programació en el segon cicle d'ed. infantil. Objectius, continguts i propostes meto-dològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre l'educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.
 15. La funció del mestre/a en ed. infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l’infant i l'educador. El mestre com a membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.
 16. L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organit-zació espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps.
 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars a educació infantil. Selecció, ús i avaluació dels recursos materials.
 18. El desenv. del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.
 19. L'ensenyament i aprenentatge de la llengua en l'ed. infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l’expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte.
 20. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d'aula.
 21. L'educació musical a l’ed. infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.
 22. Evolució de l'expressió plàstica en els nins i nines. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i estereotips.
 23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com a suport en la construcció de la identitat i de l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.
 24. La influència de la imatge en el nin. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l'educació infantil.
 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic i matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l'etapa d'educació infantil