Educació Física

COS DE MESTRES

0597EF - EDUCACIÓ FÍSICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Concepte d’educació física: evolució i desenvolupament de les diferents concepcions.
 2. L'educació física en el Sistema Educatiu: objectius i continguts. Evolució i desenvolupament de les funcions atribuïdes al moviment com a element formatiu.
 3. Anatomia i fisiologia humana implicades en l'activitat física. Patologies relacionades amb l'aparell motor. Avaluació i tractament en el procés educatiu.
 4. El creixement i el desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Factors endògens i exògens que repercuteixen en el desenvolupament i creixement. Patologies relacionades amb el creixement i l'evolució de la capacitat del moviment. Avaluació i tractament en el procés educatiu.
 5. La salut i la qualitat de vida. Hàbits i estils de vida saludable en relació amb l'activitat física. La cura del cos. Autonomia i autoestima.
 6. Capacitats físiques bàsiques, la seva evolució i factors que influeixen en el seu desenvolupament.
 7. Coordinació i equilibri. Concepte i activitats per al seu desenvolupament.
 8. L'aprenentatge motor. Principals models explicatius de l'aprenentatge motor. El procés d'ensenyament i d'aprenentatge motor. Mecanismes i factors que hi intervenen.
 9. Habilitats, destreses i tasques motrius. Concepte, anàlisi i classificació. Activitats per al seu desenvolupament.
 10. Evolució de les capacitats motrius en relació amb el desenvolupament evolutiu general. Educació sensomotriu i psicomotriu en les primeres etapes de la infantesa.
 11. L'esquema corporal, el procés de lateralització. Desenvolupament de les capacitats perceptives-motrius.
 12. L'expressió corporal en el desenvolupament de l’àrea d’educació física. Manifestacions expressives associades a moviment corporal. Intervenció educativa.
 13. El joc com a activitat d'ensenyament i d'aprenentatge en l’àrea d’educació física. Adaptacions metodològiques basades en les característiques dels jocs, en l’àrea d’educació física.
 14. Els esports. Concepte i classificacions. L'esport com a activitat educativa. Esports individuals i col·lectius presents en l'escola: aspectes tècnics i tàctics elementals; la seva didàctica.
 15. L'educació física i l'esport com a element sociocultural. Jocs i esports populars, autòctons i tradicionals. Les activitats físiques organitzades en el medi natural.
 16. Principis de sistemàtica de l'exercici i elements estructurals del moviment. Sistemes de desenvolupament de l’activitat física (analítics, naturals, rítmics...)
 17. Desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques en l'edat escolar. Factors, entrenables i no entrenables. L’adaptació a l'esforç físic en els nins i en les nines.
 18. El desenvolupament de les habilitats. Principis fonamentals de l'entrenament. Adequació de l'entrenament en l’activitat física en els cicles d’educació primària.
 19. Recursos i materials didàctics específics de l’àrea d’educació física: classificació i característiques que han de tenir en funció de les activitats físiques per a les quals s'han d'utilitzar. Utilització dels recursos de la Comunitat.
 20. Organització de grups i tasques: la planificació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en l’àrea d’educació física: models de sessió.
 21. Alumnes amb necessitats educatives especials. Característiques generals dels tipus i graus de minusvalidesa: motrius, psíquiques, sensorials, en relació amb l'activitat física.
 22. El desenvolupament motor i perceptiu del nin discapacitat. La integració escolar com a resposta educativa. Implicacions en l’àrea d’educació física.
 23. Mètodes d'ensenyament a educació física. Adequació als principis metodològics de l'educació primària.
 24. L'avaluació de l'educació física en l'educació primària. Avaluació del procés d'aprenentatge i del procés d'ensenyament: mecanismes i instruments. Funció dels criteris d'avaluació d'etapa.
 25. La coeducació i igualtat dels sexes en el context escolar i en l'activitat d’educació física. Estereotips i actituds sexistes en l'educació física. Intervenció educativa.