Audició i Llenguatge

COS DE MESTRES

0597AL - AUDICIÓ I LLENGUATGE

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic.
 2. L'educació especial en el marc de la LOGSE i el seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials.
 3. El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització.
 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació a aquests alumnes. Les adaptacions curriculars.
 5. El centre específic d’educació especial: característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració.
 6. Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col·laboració entre serveis específics i serveis ordinaris.
 7. Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i del llenguatge i la seva relació amb el desenvolupament del pensament, social i afectiu.
 8. Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i descodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge.
 9. Característiques del llenguatge dels alumnes i de les alumnes d’educació infantil i primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives.
 10. Sistemes alternatius i complementaris de comunicació. El procés d'avaluació i presa de decisions sobre els sistemes alternatius. El procés d'intervenció.
 11. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 12. Identificació de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu.
 13. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajuts tècnics per a la comunicació: tipus i criteris d'ús.
 14. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motriu. Aspectes diferencials del desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.
 15. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència motriu. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajuts tècnics per a la comunicació: tipus i criteris d'ús.
 16. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes.
 17. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb deficiència mental. Criteris per a l’elaboració d'adaptacions curriculars.
 18. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les seves necessitats educatives especials.
 19. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.
 20. Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 21. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteracions de la parla.
 22. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb alteracions de la parla. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.
 23. Les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb alteracions del llenguatge. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 24. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb alteracions del llenguatge.
 25. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb alteracions del llenguatge. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars.