Anglès

COS DE MESTRES

0597FI - ANGLÈS

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. La llengua com a comunicació: llenguatge oral i llenguatge escrit. Factors que en defineixen una situació comunicativa: emissor, receptor, funcionalitat i context.
 2. La comunicació a la classe de llengua estrangera: comunicació verbal i no verbal. Estratègies extralingüístiques: reaccions no verbals a missatges en diferents contexts.
 3. Desenvolupament de les destreses lingüístiques: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita. La competència comunicativa en anglès.
 4. Valoració del coneixement de les llengües estrangeres com a instrument de comunicació entre les persones i els pobles. Interès per la diversitat lingüística a través del coneixement d'una nova llengua i la seva cultura.
 5. Marc geogràfic, històric i cultural dels països de parla anglesa. Aplicació didàctica dels aspectes geogràfics, històrics i culturals més significatius.
 6. Aportacions de la lingüística a l'ensenyament de les llengües estrangeres. El procés d'aprenentatge lingüístic: semblances i diferència entre l'adquisició de la primera llengua escolar i de la llengua estrangera.
 7. La llengua estrangera oral. La complexitat de la comprensió del sentit global en la interacció oral: de l’audició a l'escolta activa i selectiva. La presa de paraula: de la reproducció imitativa a la producció autònoma.
 8. La llengua estrangera escrita. Aproximació, maduració i perfeccionament del procés de lectoescriptura. La comprensió lectora: tècniques de comprensió global i específica de texts. L'expressió escrita: de la interpretació a la producció de textos.
 9. Descripció del sistema fonològic de la llengua anglesa. Models i tècniques d'aprenentatge. Percepció, discriminació i emissió de sons, entonacions, ritmes i accents. La correcció fonètica.
 10. Els codis ortogràfics de la llengua anglesa. Relació so- grafia. Propostes per a la didàctica del codi escrit. Aplicacions de l'ortografia a les produccions escrites.
 11. Camps lèxics i semàntics en llengua anglesa. Lèxic necessari per a la socialització, la informació i l’expressió d'actituds. Tipologia d'activitats lligades a l'ensenyament i l'aprenentatge del lèxic a la classe de llengua estrangera.
 12. Elements essencials de morfosintaxi de la llengua anglesa. Estructures comunicatives elementals. Ús progressiu de les categories gramaticals a les produccions orals i escrites per millorar la comunicació.
 13. Història de l'evolució de la didàctica de les llengües estrangeres: dels mètodes de gramàtica traducció als enfocaments actuals.
 14. Mètodes i tècniques enfocats a l'adquisició de competències comunicatives. Fonaments metodològics específics de l'ensenyament de l'anglès.
 15. Èpoques, autors i gèneres literaris més adequats per a la seva aplicació didàctica a classe d'anglès. Tipologies de textos.
 16. La literatura infantil en llengua anglesa. Tècniques d'aplicació didàctica per accedir a la comprensió oral, iniciar i potenciar els hàbits lectors i sensibilitzar en la funció poètica del llenguatge.
 17. La cançó com a vehicle poètic i com a creació literària a la classe d'anglès. Tipologia de cançons. Tècniques d'ús de la cançó per a l'aprenentatge fonètic, lèxic i cultural.
 18. Funcions del joc i de la creativitat en l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Definició i tipologia de jocs per a l'aprenentatge i el perfeccionament lingüístic. El joc com a tècnica lúdico-creativa d'accés a la competència comunicativa en llengua estrangera.
 19. Tècniques d'animació i expressió com a recurs per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres. La dramatització de situacions de la vida quotidiana i la representació de contes, personatges, acudits, etc. El treball en grups per a activitats creatives. Paper del professor.
 20. L’àrea de llengües estrangeres en el currículum. Criteris a reflectir en el projecte educatiu de centre i en el projecte curricular de centre.
 21. La programació de l’àrea de llengües estrangeres: unitats de programació. Criteris per a la seqüència i temporització de continguts i objectius. Selecció de la metodologia que s’ha d’emprar en les activitats d'aprenentatge i d’avaluació.
 22. Variables a tenir en compte en l'organització de la classe de llengua anglesa: agrupació de l'alumnat, distribució de l'espai i temps, selecció de metodologies, paper del professor, etc.
 23. L'elaboració de materials curriculars per a la classe d'anglès. Criteris per a la selecció i ús dels llibres de text. Documents autèntics i documents adaptats: limitacions del seu ús. La col·laboració dels alumnes en el disseny de materials.
 24. Aspectes tecnològics i pedagògics de l’ús dels materials audiovisuals (el diari, la TV, el magnetòfon, el vídeo, etc.) L'ordinador com a recurs auxiliar per a l'aprenentatge i perfeccionament de les llengües estrangeres.
 25. El procés d'ensenyament i aprenentatge a la llengua estrangera centrat en l'alumne: fonaments i aplicacions. La identificació de les motivacions i actituds davant de la llengua anglesa. Aplicacions pràctiques.