Formació

Acredita la competència digital docent amb l'STEI Intersindical

Amb els cursos de l'Escola de Formació i Mitjans didàctics de l'STEI I'Intersindical pots acreditar la Competència Digital Docent.

A més, molts dels cursos realitzats des de l'octubre de 2020, també acrediten fins el nivell A2, cadascun d'una àrea especifica.

Llegeix més...

Formació permanent no reconeguda per a les interinitats 2020-21

Cursos de formació que necessiten alguna acció per ser reconeguts per a les llistes d'interinitats per al curs 2020-21.

Llegeix més...

Guia de formació permanent

Procediment per a la convocatòria d'interinitats 2022-23

Per la convocatòria d'interinitats cal seguir un procediment telemàtic específic.

>> com adjuntar formació permanent a les inteirnitats 2022-23


Procediment ordinari

El 6 de maig de 2017 va entrar en vigor l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre de 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la CAIB.

Text normatiu consolidat Ordre de 24 d'abril de 2017 i Ordre de 14 d'abril de 2021.

Amb aquest article, intentam ajudar-vos a aclarir els principals dubtes que ens han arribat a l'STEI.

Principals novetats

La nova normativa presenta, entre d'altres, les següents novetats:

 • En el cas que una persona participi en dues activitats a distància o més (activitats desenvolupades al 100% en aquesta modalitat) i aquestes coincideixin total o parcialment en el temps, només es pot reconèixer l'activitat que duri més hores. Aquest supòsit no és d'aplicació quan coincideixen activitats presencials o mixtes amb activitats a distància.
 • No es poden simultaniejar dos cursos de formació a distància, però sí un a distància i un presencial. També poden coincidir dos cursos de formació presencial, o dos cursos de formació mixta: una part presencial i una altra a distància.
 • El reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’expressar en hores. No es computaran les fraccions d’hora i no es podrà computar cap activitat de menys de 8 hores, excepte en el cas dels formadors. El màxim d’hores que es poden reconèixer per a cada activitat formativa és el que estableix el pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent.
 • No tenen dret a inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat les certificacions d'una activitat formativa amb els mateixos objectius i continguts d'una altra ja inscrita en aquest mateix Registre.
 • Es reconeixen 30 hores de formació en els casos següents:
  • Tutor de pràctiques del Màster de Formació del Professorat.
  • Tutor de pràctiques de la Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
  • Tutor de pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs-oposició d’accés als cossos docents.
  • Tutor de pràctiques dels interins novells en els cossos docents.
  • Tutor de pràctiques d’alumnes de grau i de postgrau que cursen estudis universitaris en què s’han de fer pràctiques en centres de l’administració educativa.
  • Tutor de pràctiques d'alumnes d'ensenyaments artístics superiors de centres dependents de l'Administració educativa de les Illes Balears.
  • Tutor de pràctiques d'alumnes de formació professional que cursen el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Tens més dubtes?

Pel que necessitis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosalltres. Tens el contacte a www.stei.cat/seus