Canvis en la gestió de les pensions del Règim de Classes Passives

A l'espera de reports dels nostres serveis jurídics, les implicacions que té aquesta norma no suposen cap modificació en el règim de jubilació actual

En el BOE de 22 d'abril es va publicar un canvi important pel que fa a les pensions dels funcionaris. Es tracta del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. En diverses disposicions d'aquesta norma es modifica el sistema de gestió de pensions del Règim de Classes Passives, que és el que tenen la major part dels docents de l'ensenyament públic.

En efecte, el professorat que va ingressar en els cossos docents a partir de les oposicions del 2011 pertany al Règim General de la Seguretat Social; però tots els altres funcionaris i funcionàries de carrera de cossos docents pertanyem al règim especial de Classes Passives. Pertànyer en aquest règim significa que no contribuïm a la caixa única de la Seguretat Social i, per tant, les nostres pensions “no surten” d'aquí sinó que es financen via imposts i es paguen directament pel Ministeri d'Hisenda.

Després d'una primera lectura del Decret llei del 21 d'abril, i a l'espera de reports dels nostres serveis jurídics, les implicacions que té aquesta norma no suposen cap modificació en el règim que ara tenim (jubilació anticipada voluntària a seixanta anys, càlcul de la quantia de la pensió mitjançant havers reguladors per grups funcionarials i percentatges per anys de serveis, etc.). Tampoc canvia el sistema de finançament, perquè el citat Decret especifica que l'Estat transferirà a la Seguretat Social l'import necessari per al finançament de la totalitat de la despesa.

El que sí que canvia és la gestió del pagament de la pensió. Fins ara el pagament mensual de les pensions del Règim de Classes Passives l'efectuava la Direcció General de Costos de Personal a través de la Subdirecció General de Classes Passives, és a dir, el Ministeri d'Hisenda. A partir d'ara la gestió d'aquest pagament dependrà del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions: transitòriament ho farà la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social i quan acabi el període transitori serà definitivament l'INSS, a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social, qui se n'encarregui.

Crida l'atenció que un canvi d'aquesta naturalesa aparegui camuflat dins d'un Reial decret llei en el qual s'aborden molts temes relatius a l'economia i l'ocupació, i enmig d'un estat d'alarma, i baldament només afecti la gestió del pagament, no sabem si aquest és un primer pas per a, a llarg termini, fer canvis més profunds que afectin tant el règim com al finançament de les nostres pensions.
Així aparentment només afectaria doncs a la gestió i des de l'STEI en particular (i la Confederació d'STEs en general) no acceptarem que en el futur pugui empitjorar. Ans al contrari, caldria que milloràs les condicions de jubilació del Règim General de la Seguretat Social afectades per les reformes d’aquestes amb la connivència dels sindicats majoritaris. En qualsevol cas, caldrà estar-hi molt pendents.