L’STEI reclama que els docents que han hagut de canviar d’illa puguin canviar de plaça en sortir-ne de noves i tornar al lloc de residència

Hi ha diverses solucions es poden tenir en compte (permutes, adjudicacions el setembre, reducció de les pràctiques a 3 mesos...)

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació i Universitats que aquells docents afectats pel concurs de mèrits, les oposicions extraordinàries i les oposicions ordinàries que s’han vist obligats a canviar d’illa de residència puguin canviar de plaça tan aviat com en surtin de noves i, d’aquesta manera, tornar al seu lloc de residència.

Des de la Direcció General de Personal Docent no es varen donar a conèixer les places vacants de cada illa, com es feia cada any, i per aquest motiu els participants de cada un dels processos s’han vist obligats a participar sense conèixer les condicions ni del concurs de mèrits ni de les oposicions.

Un bon nombre de docents no ha conegut les regles del joc, com en tantes fases del procés. Tampoc és acceptable que l’àmbit territorial de tots els processos d’accés a la funció docent hagi estat l’autonòmic, quan des de fa molts anys cada illa era una unitat territorial i tothom podia decidir a quina illa volia participar.

Es tracta d’un fet insòlit, per voluntat de l’Administració, que perjudica greument les condicions laborals, familiars i personals del professorat de les Illes Balears, que ha de canviar el seu lloc de residència amb els problemes d’habitatge que suposa. És una passa enrere molt greu.

És voluntat de la Conselleria adoptar aquesta mesura perquè els docents afectats puguin retornar a la seva illa de residència. Davant un procés extraordinari, calen mesures extraordinàries.

L’STEI espera que els nous responsables de la Conselleria d’Educació i Universitat siguin sensibles a aquesta demanda i posin per davant les demandes justes d’un professorat que no ha de pagar les mancances d’un procés amb manca de negociació amb els sindicats i en el qual no ha pogut tenir accés a tota la informació.

El sindicat ha aportat altres propostes (reducció de la fase de pràctiques, excedències...) i seguirà aportant solucions i negociarà fins on calgui per minimitzar els perjudicis dels docents que s’han vist afectats per haver d’anar a fer feina a una altra illa, tant per al curs 2023-24 com per al 2024-25. Entre d'altres, poden ser les següents, algunes ja previstes a l'Acord de Millora:

  • Excedència voluntària especial per a tot el personal i només per a funcionaris de carrera
  • Permutes
  • Permís d’assumptes propis no remunerats per a tot el personal (3 mesos cada dos anys). Article 25 de l'Acord de Millora.
  • Reducció de la fase de pràctiques a 3 mesos per a totes les persones que reuneixin els requisits per concedir una comissió de serveis per conciliació, això, per fills menors de 12 anys, entre d'altres possibles motius.
  • Possibilitat de canviar de plaça i optar a les places que puguin sorgir en els diferents tràmits d’adjudicació que s’iniciïn el setembre (noves vacants o substitucions per tot el curs escolar, degut a jubilacions, excedències, alliberaments sindicals o a Conselleria, per motius de planificació...)
  • Reducció de mitja jornada sense al·legar cap motiu. Article 18 de l'Acord de Millora.