L’STEI Intersindical s’oposa a la supressió de places dels centres d’adults

CEPA supressió places

La proposta de la Conselleria comporta unes vint places menys
No s’entén que l’aplicació dels mateixos criteris de plantilla del curs passat suposi una reducció de vint places

Els centres d’adults són un element essencial per a la “segona oportunitat” de molts alumnes que es volen formar


L’STEI Intersindical expressa el seu desacord i preocupació després d’haver rebut informació dels centres d’educació de persones adultes, els CEPA, d’una possible reducció de les plantilles orgàniques d’aquests centres per al proper curs, segons la proposta de la Direcció General de Planificació i centres. Es tractaria d’una vintena de places per al total de centres que hi ha a les Illes Balears.

Cal recordar que a la Mesa Sectorial del passat 20 d’octubre es va aprovar que els criteris per establir la plantilla orgànica del curs actual es prorrogarien per al curs 2021-22 i que, per tant, tots els CEPA mantindrien el seu conjunt de professorat sense cap tipus de disminució.

Des de l’STEI Intersindical exigim que la Conselleria es comprometi a dur a terme els acords de la Mesa Sectorial i que no contempli cap supressió de places als CEPA. La plantilla orgànica dels centres d’adults és un element fonamental a l’hora de dissenyar l’oferta formativa d’aquests ensenyaments i, per tant, una minva en la seva composició afecta per complet la qualitat i la pluralitat dels estudis que pot oferir, en un context de crisi i d’expulsió del mercat laboral de tantes persones a causa de la pandèmia.

No és admissible aquesta reducció de les plantilles en la situació que ens trobam, ja que cal dotar els CEPA de les places necessàries per garantir una educació de qualitat, pel fet que són una eina necessària per a revertir l’alt nombre d’abandonament escolar de les Illes i un espai de “segones oportunitats” per a moltes persones que volen millorar la seva formació.

Per altra banda, l’STEI Intersindical ha fet arribar una instància a la Conselleria d’Educació adreçada al director general de Planificació, Ordenació i Centres perquè ens expliqui els motius pels quals amb els mateixos criteris que aquest curs hi ha una reducció de vint places a les plantilles dels centres d’adults.

Palma, 13 de gener de 2021