Dansa Espanyola

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

0594435 - DANSA ESPANYOLA

Ordre ECD/1753/2015
BOE de 28 d'agost

- temari en PDF -

 1. Visió antropològica de la dansa. La dansa al món clàssic. La dansa en l'edat mitjana.
 2. La dansa en el Renaixement. Els primers mestres. Gènesi del Ballet de cour. Tractats de dansa.
 3. La dansa barroca. L'escriptura de la dansa. El pas definitiu cap al professionalisme: la codificació dels principis fonamentals de la dansa clàssica. La dansa al segle d'or espanyol.
 4. La dansa a l'Espanya il·lustrada (1700-1808). El sarau: dansar a la francesa/dansar a l'espanyola. La recepció del ballet d'action a la península ibèrica. L'inici de la tradició de la dansa bolera. Principals fonts històriques per a l'estudi de la dansa al segle XVIII.
 5. El desenvolupament de la dansa escènica espanyola al segle XIX (1808-1898). L'arribada de ballarins francesos. Recepció de la dansa espanyola a Europa. El teatre del circ: la convivència de codis corèutics. Principals intèrprets, músics, coreògrafs i tractadistes. La visió romàntica de la dansa espanyola en els «viatges per Espanya». L'escola bolera. La seva evolució fins a l'actualitat. Repertori històric. Principals mestres, coreògrafs i intèrprets.
 6. El folklore: constitució de les primeres Societats del Folklore. Funció social. La seva diversitat en la geografia espanyola. El folklorisme.
 7. El flamenc al segle XIX, aparició d'un nou gènere: orígens, repertori i principals intèrprets: Juana Vargas «La Macarrona», Magdalena Seda «La Malena» i Juan Sánchez Valencia «L'Estampío». Evolució del flamenc: de l'òpera flamenca a l'actualitat. Principals intèrprets.
 8. La dansa espanyola en l'edat de plata (1900-1936). Primer període: Evolució de la dansa escènica espanyola: sarsuela, revista i gènere frívol. La recepció de Les ballets russes de Diaghilev. La dansa estilitzada: Antonia Mercé, La Argentina, Encarnación López, La Argentinita, i Vicente Escudero. Altres intèrprets: Pastora Imperi, Laura de Santelmo i Tórtora València. Gènesi del ballet espanyol: Les Ballets Espagnols de La Argentina, Ballets Espagnols de Escudero i Companyia de Balls Espanyols de La Argentinita.
 9. La dansa espanyola. Segon període, dècades de 1940, 1950 i 1960: Evolució de la dansa escènica espanyola: Pilar López, Mariemma, Antonio i Carmen Amaya. Altres intèrprets. Companyies de petit format.
 10. La dansa espanyola. Tercer període, dècades 70, 80 i 90: José Granero, Antonio Gades. Altres creadors i intèrprets. Creació del ballet nacional d'Espanya. Companyies de dansa en les comunitats autònomes. Principals companyies privades. Noves orientacions de la dansa espanyola. Noves generacions d'intèrprets. Difusió internacional. Principals coreògrafs i intèrprets.
 11. La dansa a Espanya com a patrimoni historicoartístic i cultural. Responsabilitat del docent en la seva valoració, preservació i transmissió a les actuals i futures generacions. La relació de la dansa amb els corrents estètics i amb les altres arts.
 12. Fonaments bàsics de l'educació corporal. Col·locació general del cos: equilibri, sensacions i resistències. Evolució en les diferents etapes de l'aprenentatge. Possibles conseqüències patològiques, tècniques i artístiques d'una col·locació errònia.
 13. La funció muscular: escales o graus tònics. Antagonisme muscular: la seva importància en l'educació del moviment, en l'expressivitat, la salut i la qualitat de vida. Consideracions a tenir presents en la classe de dansa.
 14. Les capacitats físiques bàsiques: força, resistència, flexibilitat, velocitat i coordinació. Disseny de tasques per al seu desenvolupament.
 15. L'ensenyament de la dansa espanyola en els ensenyaments elementals: objectius, competències, continguts, metodologia, criteris d'avaluació i de qualificació per a la iniciació a l'escola bolera. Estructura de la classe i l'acompanyament musical.
 16. L'ensenyament de la dansa espanyola en els ensenyaments elementals: objectius, competències, continguts, metodologia, criteris d'avaluació i de qualificació per a la iniciació en el folklore. Estructura de la classe i l'acompanyament musical.
 17. L'ensenyament de la dansa espanyola en els ensenyaments elementals: objectius, competències, continguts, metodologia, criteris d'avaluació i de qualificació per a la iniciació en el flamenc. Estructura de la classe i l'acompanyament musical.
 18. El treball del tors en la dansa espanyola, escorzos/escorços i esquivades(quiebros): Flexibilització i mobilització de la columna vertebral. El braceig en les diferents formes de la dansa espanyola.
 19. Les castanyoles: El seu estudi com a instrument musical, el seu desenvolupament i metodologia en les diferents formes de la dansa espanyola. Les castanyoles en la dansa estilitzada i el seu tractament dins de l'obra musical i coreogràfica. Interrelació amb el zapateado. Les castanyoles en la geografia espanyola.
 20. L'ensenyament del zapateado, desenvolupament i metodologia en les diferents etapes de l'aprenentatge de la dansa espanyola. El seu tractament dins de l'obra musical en la dansa estilitzada. Interrelació amb les castanyoles.
 21. L'estudi del gir: tècniques del gir. Les voltes en la dansa espanyola, les tornades de pit i trencades, diferències en funció de l'eix corporal, nivells i plans espacials. Desenvolupament i metodologia en les diferents etapes de l'aprenentatge.
 22. Estudi del salt: tècnica, tipus de salt, els trenats o bateria, coordinació i estil en la dansa espanyola. El seu desenvolupament i metodologia en les diferents etapes d'aprenentatge de la dansa espanyola.
 23. Estudi de la gravetat: concepte del pes en la dansa de sabata. La seva importància en la qualitat del moviment. Desenvolupament i metodologia en les diferents etapes de l'aprenentatge.
 24. Ensenyament de l'escola bolera en els ensenyaments professionals. Repertori històric, criteris de selecció. Caràcter i estil. Objectius, competències, continguts, metodologia, criteris d'avaluació i de qualificació. Estructura de la classe i l'acompanyament musical.
 25. Ensenyament del folklore en els ensenyaments professionals: criteris de selecció, objectius, competències, continguts, metodologia, criteris d'avaluació i de qualificació. Estructura de la classe i l'acompanyament musical.
 26. Ensenyament de la dansa estilitzada en els ensenyaments professionals. Objectius, competències, continguts, metodologia, criteris d'avaluació i de qualificació. Tractament de la coreografia dins de la música espanyola. Estructura de la classe i l'acompanyament musical.
 27. El ball femení i el ball masculí: afinitats i contrastos històrics i en l'actualitat.
 28. La interpretació artística, musicalitat, caràcter i estil. Capacitació de l'alumne per aplicar i desenvolupar les tècniques apreses de la dansa en funció de les exigències estilístiques i interpretatives dels diferents creadors.
 29. El repertori en la dansa espanyola. Concepte. Metodologia del seu ensenyament: Responsabilitats i funcions del professor de repertori. Criteris per a la seva selecció en les diferents etapes del seu aprenentatge.
 30. Aspectes fonamentals del repertori de la dansa espanyola: historicoestètics, tècnics, artístics, estilístics, musicals i espacials. Relació del repertori amb la història de l'art i de la dansa.
 31. Psicologia evolutiva. Teoria del desenvolupament cognitiu de Piaget. Desenvolupament físic, cognitiu i socioemocional en les diferents etapes del cicle vital.
 32. L'aprenentatge a l'aula de dansa. Gestió d'expectatives. Clima de l'aula i l'aprenentatge. Anàlisi de la interacció a l'aula: professor-alumne, alumne-alumne.
 33. Processos psicològics bàsics aplicats al context d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de dansa. Aprenentatge. Motivació i emoció. Percepció. Atenció i memòria.
 34. El desenvolupament del talent i del potencial artístic i creatiu. Desenvolupament de les capacitats creatives i expressives a través del moviment. La consciència del cos, espai i temps. La improvisació i el moviment espontani com a procediment de l'educació corporal i capacitació per a la dansa. El desenvolupament de l'esperit emprenedor.
 35. Interdisciplinarietat en els estudis de dansa. Interrelació entre les diferents disciplines teoricopràctiques que conformen el currículum.
 36. La dansa com a patrimoni historicoartístic cultural. La relació de la dansa amb els corrents estètics i amb les altres arts. Responsabilitat del docent en la seva valoració, preservació i transmissió a les actuals i a les futures generacions.
 37. L'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la dansa. Recursos a Internet, vídeo, cinema i d'altres. La notació coreogràfica i els diferents sistemes: Labanotación, Benesh, Eshkol-Wachman i d'altres.