Oposicions 2018. Mesa sectorial de 26 de febrer

Tota la informació sobre les oposicions del 2018

Propostes generals

D’entrada, des de l'STEI vàrem plantejar les següents qüestions:

 • Aquest sistema d’oposicions marcat pel Reial Decret 276/2007 no s’ajusta a les necessitats del nostre sistema educatiu. No garanteix l’elecció dels docents més preparats ni el manteniment dels llocs de feina a gent amb experiència.
 • L'STEI sempre ha defensat i defensa la doble via d’accés amb oposicions lliures per una banda i la consolidació de llocs de feina per una altra. És una proposta viable i que s’ajusta a la realitat.
 •  Volem que qualsevol convocatòria d’oposicions vagi acompanyada d’un pacte d’estabilitat per a interins.
 • Aquesta oferta sense precedents necessita mesures sense precedents.
 • Volem que es respecti el concurs-oposició

Calendari

Les previsions són:

 • 6 de març: publicació de la convocatòria al BOIB (falta confirmació oficial)
 • 7 a 21 de març: entrega de sol·licituds (falta confirmació oficial)
 • 13 de març: sorteig tribunals i sorteig ordre actuació dels aspirants
 • 23 de juny: presentació i primera part de la primera prova

Objectivitat i garanties

Necessitam unes oposicions amb plenes garanties d’objectivitat. Per això vàrem plantejar, entre d’altres:

 • Que es publiquin els criteris i instruments d’avaluació i qualificació amb temps suficient. Això és indispensable perquè els opositors coneguin quines són les regles i també per facilitar la feina als tribunals.
  La conselleria va mostrar-se a favor d’aquesta proposta però va posar problemes de calendari. Per a nosaltres és importantíssim publicar els criteris amb la màxima antelació possible.
 • Que es publiquin les notes desglossades per parts. L’administració va acceptar aquesta demanda i, a diferència de l’any passat, enguany es publicaran totes les notes de totes parts de tots els aspirants.
 • Que les respostes a les reclamacions siguin motivades d’acord a uns instruments de qualificació objectius. L’administració també va acceptar aquesta proposta i els aspirants disposaran de tota la informació referent a la seva qualificació.
 • Que es puguin fer reclamacions a les notes de la primera prova (tema i part pràctica). Els esborranys de la convocatòria només preveuen reclamacions al final de la fase d’oposició.
  Aquest fet sembla una mesura disuasòria de reclamacions i faria que s’allargàs molt el procés en cas que s’acceptàs un reclamació i s’hagués de repetir un examen.

Parts pràctiques

La preocupació dels aspirants, sobretot al cossos de Secundària i de Formació Professional, referent a aquesta prova és màxima. El redactat dels esborranys no especifica com serà la prova i, en conseqüència, fa que la seva preparació amb garanties sigui impossible. Per això hem demanat:

 • Que la part pràctica que exigeix el RD 276/2007 no sigui una ruleta russa. Ha de ser una prova amb la qual els aspirants puguin demostrar les habilitats tècniques i científiques en el context de les àrees o matèries que corresponen a l’especialitat.
 • És imprescindible que la convocatòria demani, en aquesta part, la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic i també que es plantegin situacions per poder comprovar la capacitat de construir les situacions d’aprenentatge adequades amb els alumnes.
 • Les parts pràctiques s'han de referir a la pràctica docent tal com es fa a les Canàries o Catalunya.

Vàrem lluitar moltíssim aquesta qüestió i els representants de la Conselleria varen entendre la petició. Estam a l’espera de conèixer el redactat final de la convocatòria.

Algunes millores aconseguides

A la mesa sectorial se’ns va informar també de l’acceptació d’altres propostes que l’STEI férem a la mesa tècnica. Entre d’altres, aquestes:

 • La Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, data i lloc de realització de les proves sortirà amb 14 dies d'antelació i no només 7.
 • Les parts A i B de la primera prova no estan previstes el mateix dia. Així i tot, vàrem demanar que es redactàs explícitament que tenguessin lloc en dies diferents.
 • Es constituiran tribunals de totes les especialitats que s’ofereixen a l’illa llevat de casos excepcional i justificats.
 • Ens garantirà que el sorteig dels temes de la part A de la primera prova serà únic per a tots els tribunals d’una mateixa especialitat i illa.
 • S'amplia el temps disponible per a la realització de la prova pràctica.
 • Millores concretes als redactats de les programacions (orientació educativa, ampliació a ESPA, CIFP, etc.)
 • Que tots els membres del tribunal, presidents inclosos, siguin de l’especialitat corresponent llevat de casos excepcionals en què no hi hagi funcionaris de carrera suficients. Els responsables de la Conselleria s’hi comprometeren.

Altres propostes no acceptades

Pel que fa a les propostes no acceptades i que hem insistit perquè es tenguin presents a la publicació definitiva de la convocatòria, destacam:

 • Inici de les proves el 25 de juny, després del cap de setmana, perquè els opositors disposin almenys de dos dies per descansar del curs que s’acaba el 22.
 • Enregistrament de les defenses de les programacions i proves pràctiques com les de dansa per garantir la possibilitat real de reclamar les qualificacions.
 • Possibilitat de lliurar les programacions a doble cara, pensant en el medi ambient. La conselleria ens va dir que no perquè els tribunals escriuen a les cares de darrere.
 • Que els assessors dels tribunals acreditin el coneixement de la llengua catalana. No pot ser que hi hagi assessors dels tribunals que no entenguin els opositors.
 • Lectura pública del tema (part A de la primera prova).

Millors condicions pels tribunals

Cal que els membres dels tribunals treballin en les millors condicions possibles i vegin compensada la seva feina. Per això, vàrem demanar, entre d’altres:

 • Limitar a 50 el nombre d’opositors per tribunal.
 • Apujar les assignacions econòmiques per tal de retribuir adequadament la feina.
 • Atorgar un certificat d’un mínim de 100 hores de formació als membres dels tribunals. Els membres dels tribunals hauran de formar-se i autoformar-se per tal de qualificar les proves objectivament. Tota aquesta feina s’ha de reconèixer.
 • El sorteig dels membres del tribunal s'ha de fer per número i no per lletra pequè tothom tengui la mateixa probabilitat de sortir. Exempció a persones que han estat tribunal anys anteriors.

La conselleria va argumentar impediments legals per a l’augment de les retribucions econòmiques i va deixar les ràtios d’aspirants per tribunal a l’atzar del nombre definitiu de sol·licituds que es presentin.

Es va comprometre, això sí, a cercar els centres amb les millors condicions per poder realitzar les proves al llarg del mes de juliol per evitar altes temperatures a les aules.