Oposicions 2017. 20 oct 2018: nomenament funcionaris de carrera cos de mestres

Oposicions 2018

Nomenament funcionaris de carrera

Índex

 

>> Portal de l'opositor <<


Reial Decret - reglament
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.
Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

>>> Accés al tràmit <<<

Termini de presentació de sol·licituds
de 29 de març a 18 d’abril, ambdós inclosos
termini conclòs

Tribunals

Sorteig de la lletra pels membres dels tribunals
5 d'abril de 2017 a les 10h

GL

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de març de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisió de noves especialitas als cossos docents.

Absències al centre per membres del tribunal

 • Els membres dels tribunals tendran permís a partir de dia 23 de juny (inclòs) o a partir de dia 22 (inclòs) si han d'anar a una altra illa.
 • Els membres dels tribunals també tendran permís abans si necessiten temps per reunir-se o preparar proves.
 • Les absències dels tribunals es justifiquen d'ofici per part dels directors del centre.

Illes dels tribunals

 • Menorca: cos de mestres
 • Eivisa: cos de mestres
 • Mallorca: la resta de cossos docents
Tribunals provisionals 15 de maig

Cos mestres

Altres cossos

Termini de presentació de reclamacions
del 16 al 18 de maig, ambdós inclosos
termini conclòs

Model d'al·legacions

Causes d'exclusió de membres dels tribunals

Tribunals definitius 30 de maig
Llistes d'admesos i exclosos
Llistes provisionals 3 de maig

Resolució de 3 de maig de 2017, per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició

Termini per a reclamacions
del 4 al 17 de maig de 2017, ambdós inclosos
termini conclòs

Cos de mestres

Altres cossos

Aspirants de nacionalitat estrangera que han acreditat estar en possessió de les titulacions que els eximeix de fer la prova de castellà.

Causes d'exclusió

Llistes definitives 25 de maig

Resolució de 25 de maig de 2017, per la qual es fan pública les llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició

Cos de mestres

Altres cossos

Fase d'oposició

Sorteig de la lletra per l'ordre d'actuació dels aspirants
7 d'abril

H

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de març de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en cada procediment de les proves selectives.

Absències als centres docents públics no universitaris per presentar-se a oposicions

 • Les persones que opositen a la mateixa illa on presten serveis tendran permís els dies que hagin estat convocats pels tribunals i pel temps indispensable. S'haurà de sol·lcitar al tribunal el certificat corresponent.
 • Les persones que opositen a una illa diferent d'on presten serveis, tenen permís a partir de dia 22 (inclòs).
 • Els permisos s'han de demanar a la direcció del centre.
Realització de les proves de la fase d'oposició

Citació dels apirants Article 6.2 de la convocatòria

Els tribunals han de publicar les citacions com a mínim amb 24 hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants, a la seu on es dugui a terme el procediment selectiu i en la pàgina Web de la Direcció General de Personal Docent. 

Ordre d'actuació Article 6.3 de la convocatòria

 1. Accés a un cos de subgrup de classificació superior.
 2. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d’ingrés.
 3. Torn lliure del procediment d'ingrés.
 4. Adquisició de noves especialitats.

Distribució dels aspirants
Lloc de l'oposició
Acte de presentació i part A de la primera prova

23 de juny, a les 9h

Part B de la primera prova Article 6.2 de la convocatòria

Cada tribunal citarà els aspirants amb 24 hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants, en el centre on es dugui a terme el procedi ment selectiu i en la pàgina de la Direcció General de Personal Docent.

Lliurament de la programació didàcticaArticle 7.3.2.a de la convocatòria, darrer paràgraf

S'ha de lliurar a les 9h del dia hàbil següent de la publicació de les qualificacions definitives de la primera prova, amb el full de verificació (annex 5)

Segona prova Article 7.3.2.b de la convocatòria, darrer paràgraf

Cada tribunal citarà els aspirants per a la realització d’aquesta prova amb 24 hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants, en el centre on es dugui a terme el procediment selectiu i en la pàgina de la Direcció General de Personal Docent.

Fase de concurs
article 7.4

Si has superat la fase d'opsició, tens 48h per omplir el full d'autobarem, des de la publicació de les notes definitives de la fase d'oposició

>> Full d'autobarem <<

 • Cas que es estiguis d'acord amb el que hi ha al tràmit telemàtic, envia-ho. No cal que facis res més.
 • Cas que no estiguis d'acord, afegeix els mèrits que falten i la documentació justificativa, i envia-ho. Et sortirà un núm de pre-registre. El tribunal et convocarà abans de 72h des de la finalització del tràmit telemàtic per entregar:
  • el full d'autobarem
  • còpia compulsada dels documents justificatius dels nous mèrits
  • declaració jurada dels documents justificatius que presentes

Superació del procés i documents a presentar

Llista d'aprovats

Documents a presentar

Termini de presentació de documents
fins dia 11 d'agost, inclòs

Si has superat el procés selectiu, has de presentar tota la documentació que indica l'article 8è de la llista anterior, a registre:

 • Títol. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, acompanyada del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol, o, en tot cas, fotocòpia compulsada de la documentació esmentada.
  Si la titulació ha estat obtenguda a l’estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió en el cos corresponent.
 • DNI.Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar fotocòpia del Certificat de ciutadà de la Unió Europea juntament amb la fotocòpia del passaport o document d’identitat en vigor.
 • Formació pedagògica i didàctica.Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o, si escau, documentació justificativa acreditativa de l’exempció d’aquest requisit segons el que s’estableix a la base 2.3 d’aquesta convocatòria.
  Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s’al·legui haver prestat serveis docents, amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009, durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, s’acreditarà aquest fet, si es tracta d’un centre públic, mitjançant el nomenament com a funcionari interí, o certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, en la qual consti el número de registre personal i l’especialitat. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, la certificació esmentada haurà de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa, s’haurà d’adjuntar també fotocòpia compulsada dels contractes i l’original de l’informe de la vida laboral on s’acrediti la categoria laboral i les funcions realitzades.
  Els aspirants que estiguin en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, han d’estar en possessió de la certificació oficial de formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l’exercici de la docència, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny.
  Quan, en substitució de la certificació oficial de formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l’exercici de la docència, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, s’al·legui haver prestat serveis docents, amb anterioritat a l’1 de setembre 2014, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, s’acreditarà aquest fet, si es tracta d’un centre públic, mitjançant el nomenament com a funcionari interí, o certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, en la qual consti el número de registre personal i l’especialitat. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, la certificació esmentada haurà de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa, s’haurà d’adjuntar també fotocòpia compulsada dels contractes i l’original de l’informe de la vida laboral on s’acrediti la categoria laboral i les funcions realitzades.
 • Certificat mèdic oficialacreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat.
 • Declaració jurada (annex 6 de a convocatòria), o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a Annex 6 en aquesta convocatòria.
  Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu Estat d’origen, segons el model que figura com a Annex 6 a aquesta convocatòria.
 • Discpacitats.Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del Dictamen establert a la base 2.1.3.3, excepte que l’hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licitud o hagi autoritzat a l’Administració per sol·licitar-ho.
 • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.No fa falta. Ja vares autoritzar a la Conselleria a consultar-ho.Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat a la Conselleria d’Educació i Universitat perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades del document nacional d’identitat, en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, han de presentar aquesta certificació.
  Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

A més, també has de presentar, segons l'article 11è:

 • Incompatibilitat. Annex 2. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques).

A més, si mai has estat interí o vols canviar les teves dades també has de presentar:

 • Dades bancàries. Annex 1
 • Dades personals. Annex 3
 • Situació familiar i personal per la declaració de l'IRPF.Model 145

Compulsa de documents

El registre i/o el tribunal compulsarà els documents que aportis. Has de dur original i còpia.

Fase de pràctiques i concurs de trasllats

Si has estat seleccionat pel torn lliure o torn de reserva per a discapacitats, hauràs de participar al proper concurs de trasllats.

Més endavant es publicarà la resolució de la fase de pràctiques

 

Oferta de places
Cos de Mestres
56 places
Ma Me Ei Fo Total
Educació infantil   8+12 8+22 2 21
Educació física     4+12   5
Música     4+12   5
Pedagogia terapèutica     4+12   5
Audició i llenguatge     4+12   5
Educació primària   4+12 7+12 2 15
Cos de Professors de Secundària
53 places
Alemany 3+13 1 2   7
Economia 2 1 2   5
Administració d'empreses 4+13   4+12   10
FOL 2+13 1+13 2   7
Informàtica 3+12 2 2+13   9
Intervenció sociocomunitària 3+12 2 1   7
Organització i gestió comercial 2   2   4
Processos sanitaris 2   2   4
Cos de Professors tècnics d'FP
107 places
Cuina i pastisseria 9+12 4 3 2 19
Estètica 2       2
Manteniment de vehicles 9+12 2 2   14
Perruqueria 2 2 2   6
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotèsic 2 1 1   4
Procediments sanitaris i assistencials 6+12 1 3   11
Processos comercials 5   1   6
Processos de gestió admininistrativa 7+12 4 4   16
Serveis a la comunitat 7+12 1     9
Serveis de restauració 3 3 3   9
Sistemes i aplicacions informàtiques 5+12 2 3   11
Cos de Professors EOI
6 places
Alemany 3 2 1   6
Cos de Música i arts escèniques
17 places
Contrabaix 1       1
Piano 3 3     6
Viola   1 1   2
Violí     1   1
Violoncel     1   1
Dansa espanyola 3       3
Dansa clàssica 3       3
Cos de Professors d’arts plàstiques i disseny
14 places
Dibuix artístic i color 1   1+13   3
Dibuix tècnic 1+13       2
Disseny d'interiors 1   2   3
Disseny gràfic 1+13 1     3
Materials i tecnologia: disseny 2+13       3
Cos de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
4 places
Tècniques de joieria i bijuteria 1       1
Tècniques de patronatge i confecció     2   2
Tècniques de metall     1   1
2 Reserva per a aspirants amb discapacitat. En cas de quedar desertes, no s'integren a les places del torn lliure
3 Procediment d'acces a caltres cossos inclosos en un subgrup sueprior. En cas de quedar desertes, s'integren a les places del torn lliure