Oposicions docents 2011. Llista d'aprovats

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 de juliol de 2011, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional a les Illes Balears, modificada per la Resolució de correcció d¿errades de 4 de maig de 2011.