L’STEI Intersindical guanya una sentència que reverteix en gran mesura la retallada retributiva del “Pacte de Progrés” del 2021

Se’n beneficiaran més de 40.000 empleats públics al servei de l’administració autonòmica. Les quanties a recuperar oscil·larien entre els 2.000 € i els 1.100 €, aproximadament.

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears del dia 27 de juny estima de manera parcial una demanda de l’STEI Intersindical contra l’administració autonòmica en matèria retributiva. Es tracta de la decisió del govern del “Pacte de Progrés” del 2020 i del 2021 de no aplicar la pujada retributiva establerta per l’estat (en total del 2,9 %).

La sentència anul·la tres apartats de l’Acord del Consell de Govern de dia 24 de maig de 2021, la qual cosa implica que el personal funcionari al servei de l’administració autonòmica ha de recuperar els decrements aplicats a una de les retribucions complementàries amb efectes d’1 de gener de 2021 i recuperar el 2,9 % de les retribucions complementàries des d’1 de gener de 2023.

Pel que fa al personal laboral, aquesta ha de percebre l’increment del 2 % del sou base des de l’1 de gener de 2021.

Aquesta sentència afecta directament més de 40.000 empleats públics, entre el personal docent, sanitari, de serveis generals i del sector públic instrumental. Tot ell, personal al servei de l’administració autonòmica.
Recordam que només va ser l’administració autonòmica la que va aplicar aquesta mesura regressiva per al seu personal.

Les quanties a recuperar oscil·larien entre els 2.000 € i els 1.100 €, aproximadament, ja que l’administració també haurà d’abonar els interessos legals corresponents.

El tribunal dona la raó al sindicat, que va poder demostrar que la situació de la hisenda de la CAIB del 2020 era positiva en el seu compte de resultats consolidats i que, per tant, no justificava la mesura regressiva adoptada pel govern del Pacte de Progrés. La sentència es pot recórrer en recurs de cassació.

L’STEI Intersindical va donar un vot negatiu al “Pacte de Progrés” en matèria retributiva a la Mesa d’Empleats Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, celebrada el mes d’octubre del 2021.