Xarxa contra la segregació escolar a Palma

CCTT

L'STEI Intersindical participa de la Xarxa i convida a adherir-se al manifest

Què és la segregació escolar?
Quines conseqüències té?

La segregació és un problema real que es dona a molts llocs de les Illes Balears.

La Xarxa contra la segregació escolar a Palma és una iniciativa sorgida d'alguns centres de Palma, oberta a qualsevol centre, que demana rompre amb el difícil cercle viciós que afecta la pràctica totalitat del municipi. L'Ajuntament de Palma i la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'han de comprometre a avançar cap a la igualtat i la inclusió real.

Des de fa mesos, s'han celebrat reunions a diferents centres ubicats a Palma per treballar damunt aquesta problemàtica.

L'STEI participa de manera activa en la Xarxa i vos volem animar a llegir i difondre el manifest i promoure la seva adhesió per seguir treballant per una inclusió real també al municipi de Palma, com s'ha fet a altres municipis de les Illes.

Adhereix-te al manifest

https://xarxacontralasegregacio.cat/assemblies/per-a-la-inclusio-real/f/3/proposals/2


Manifest per a la inclusió escolar real a Palma

La «Xarxa contra la segregació escolar a Palma – Per a la inclusió real» és un moviment democràtic i participatiu que parteix de la preocupació compartida per la situació de segregació que es dona entre els diferents centres educatius del municipi de Palma sostinguts amb fons públics. Pretén posar sobre la taula aquesta problemàtica amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat a totes les escoles del municipi i garantir la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

 • Què és la segregació escolar?
  La segregació escolar és la distribució desigual de l'alumnat entre els centres educatius d'un territori. És a dir, escoles on es concentra alumnat nouvingut, amb perfil vulnerable, d’una mateixa classe social, etc.
 • Quines conseqüències té la segregació escolar?
  • Augmenta les desigualtats socials.
  • Afecta el rendiment escolar.
  • Augmenta l’abandonament escolar.
  • Limita la promoció social de l’alumnat.
  • Suposa una major dificultat per a la tasca docent.
 • Quina és la situació de segregació a Palma?
  Al municipi de Palma, la segregació escolar és un fet. Hi ha escoles que concentren un gran nombre d’alumnes provinents de les classes socials més populars, de les economies més febles, de la immigració o que presenten unes necessitats de suport social i educatiu molt per damunt del que marca la normativa, mentre que a altres centres es dona el cas contrari.

Un dels motius que provoca aquesta situació és l’incompliment de la normativa d’escolarització que apunta a un repartiment equitatiu d’aquest alumnat entre tots els centres finançats amb fons públics, un fet que ve d’antic.

El curs passat (2021-2022) el 22% dels centres escolars d’infantil, primària i ESO, contràriament al que marca la normativa, hi varen matricular més del 30% d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Volem remarcar que el 78% d’aquests centres són de titularitat pública, mentre que el 21% el formen centres concertats. Per entendre millor aquestes xifres, cal recordar que al nostre municipi un 44% dels centres educatius finançats amb doblers públics són concertats mentre que un 55% són de la xarxa pública.

A més, també es va incomplir a quasi tota Palma l’article 5.4 del Decret d’escolarització que ens diu que l’alumnat NESE d’un centre no ha d’excedir en un 10% la mitjana d’alumnes NESE de la resta de centres educatius de la seva zona d’escolarització. Aquestes diferències es produïren a gairebé totes les zones escolars amb alguns centres que tenen només el 9% d’alumnat NESE mentre que d’altres arriben al 56%. Aquest incompliment no és anecdòtic, tot el contrari, ja que afecta el 97% dels centres de Palma, sigui perquè varen matricular més alumnes amb NESE del que els toca com perquè no ho feren.

 • Què volem aconseguir?
  Una distribució equilibrada de l’alumnat a totes les escoles de Palma, que no hi hagi escoles de primera categoria i escoles de segona categoria. Com podem revertir aquesta situació i eliminar la segregació escolar?

Amb consens social: amb la implicació de tota la comunitat educativa (administració, escoles públiques, concertades i famílies).

Començant des de l’inici de l’escolarització (3 anys). És important dotar dels recursos humans necessaris per poder entrevistar les famílies que incorporen els infants per primera vegada a l’escola, fent un repartiment equitatiu entre escoles segons la situació de cada infant, per anar fent un canvi progressiu i real.

Aconseguint que no es superi la quota màxima d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) per centre i tancant la matriculació en aquells grups on es superi aquesta quota màxima.

Modificant la normativa per aconseguir una reserva real de places d’incorporació tardana a tots els centres.

Donant suport als centres perquè facin difusió de la seva realitat i metodologia, per tal d'afavorir que les famílies no tenguin prejudicis en l’elecció de centre.

Més places públiques. Fa més de 10 anys que no es construeix cap escola a Palma.

Assegurant la plena gratuïtat dels centres concertats, eliminant els costos indirectes de l’elecció de centre.

Donant suport a les famílies per evitar la desigualtat sociocultural a l’hora de realitzar els processos d’escolarització mitjançant l’acompanyament.

Refer el mapa d’escolarització perquè pugui ser una eina més per a la redistribució inclusiva de l’alumnat.

 • Fem-ho bé
  La segregació escolar no és un fet natural, la Conselleria d’Educació cada any distribueix l’alumnat entre les diferents escoles seguint uns criteris que han afavorit aquesta problemàtica, incomplint la seva pròpia normativa.

Per això demanam que enguany, el procés d’escolarització acabi amb aquestes pràctiques il·legals i abusives que estan empitjorant el nostre sistema educatiu, l’atenció que tenen els nostres alumnes i les seves oportunitats de futur. La injustícia que manifesta aquesta situació, l’atac a l’educació en igualtat d’oportunitats i l’atropellament que representa per l’educació inclusiva s’ha d’aturar.

Per això, és necessari que els responsables en política educativa de la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Palma afrontin de manera urgent aquest problema que pateixen un gran nombre d’escoles del nostre municipi.