L’STEI demana la retirada del marcatge horari en els centres docents

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació, i de manera concreta a la Direcció General de Planificació i Centres, la retirada del sistema de marcatge de les entrades i sortides del professorat, pel gran desgavell que suposa la seva aplicació, tot just a l’inici del nou curs escolar, i pels perjudicis que suposa damunt el professorat.

Des de l’STEI Intersindical es volen fer les següents consideracions. Per una banda, el Reial Decret Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball només afecta l’Estatut dels Treballadors i no l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Per tant, no hi ha cap norma legal que obligui al registre de la jornada en l’àmbit del personal docent.

Per l’altra, la llei estatal està pensada en la defensa dels treballadors de l’empresa privada per tal d’aturar els abusos que es produeixen en no pagar moltes de les hores extraordinàries que es fan; per tant, en la defensa de les treballadores i treballadors i contra l’explotació laboral.

Una situació que no es dona en l’aplicació actual del marcatge en els centre docents, que no recull molts de supòsits en què el professorat fa una feina efectiva com preparació de classes o correcció d’exàmens, reunions de nivell i de cicle, coordinacions, atenció a pares, formació en centres de treball, equips d’atenció primerenca, desplaçaments entre illes entre Eivissa i Formentera, viatges d’estudis... També pot suposar un perjudici dels drets d’aquells docents amb reducció per a majors de 55 anys o amb alguna reducció per cura d’infants o gent major.  

Per tant, no es veu de cap manera quina és l’aplicació de la llei estatal respecte del funcionariat docent de les Illes Balears. Cal remarcar, a més, que tampoc hi ha hagut, per part de la Conselleria d’Educació, cap tipus de negociació amb la part social sobre l’aplicació d’aquesta mesura; i que l’EBEP, en el seu article 37.1 lletra m, determina que la matèria referida a la jornada ha de ser “objecte de negociació”.    

D’acord amb tot el que s’ha exposat, l’STE Intersindical ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació la retirada, de manera immediata, del sistema de marcatge del control horari del professorat de les Illes Balears.