El que el PP no diu de la sisena hora

L’STEI-i veu en l’anunci del PP d’augmentar fins a 6 les hores lectives a primària una cortina de fum de caire electoral.  

L’STEI-i considera necessari recordar alguns punts que posen seriosament en qüestió la credibilitat de la proposta del PP. 

-         L’augment de l’horari lectiu no implica, en si mateix, la disminució del fracàs i de l’abandonament escolar. Com a exemple tenim que amb el canvi d’EGB a ESO l’alumnat passà de fer 5 hores lectives diàries a setè i vuitè d’EGB a fer-ne 6 o 7 diàries a primer i segon d’ESO. Aquest augment no ha tengut els efectes que el PP vaticina.

-         L’augment d’una hora lectiva diària implica un augment de la càrrega lectiva global del professorat. Paral·lelament, el PP ha demanat, en sessió parlamentària, la supressió de les llistes d’interins i l’augment de ràtios. Si s’han de fer més hores amb menys recursos es caurà inevitablement en la precarietat.

-         L’augment de càrrega lectiva implicaria també un daltabaix en l’organització de les escoles que el PP no explica com resoldria: dificultats per mantenir les jornades continuades, etc.

-         Tampoc no van en la línia de la millora del sistema educatiu les accions que el PP du a terme en aquells territoris on governa. Tenim com a exemple la suspensió de les oposicions i altres mesures del govern murcià.

 Des de l’STEI-i hem proposat reiteradament altres mesures per fer front al fracàs i abandonament escolar: disminució de les ràtios; desdoblaments de grups, major dotació de professorat, augment de la qualitat de les hores lectives, formació permanent del professorat, millora de l’atenció a la diversitat amb la detecció de les necessitat educatives des de Educació Infantil, formació a les famílies amb escoles de pares, major col·laboració professorat-famílies, accions conjuntes de totes les administracions per l’elaboració d’un pla d’infància i juventut, etc.