Aclariments a la reclamació de la paga extra de Nadal

Quan es pot presentar una reclamació i fins quan?

Quan estigui ben clar que no ens han ingressat la paga extra de Nadal, això és un mes després de la data en què ens haurien d’haver abonat el seu import. En el cas del personal funcionari de carrera, a finals de gener de 2013, i en el cas del personal funcionari docent interí, des de finals del mes de setembre de 2012.

Com que es tracta d’una reclamació de quantitat, el personal funcionari disposa de 4 anys per a fer-la. És a dir, fins al gener de l'any 2017 en el cas dels funcionaris de carrera i un poc abans pel personal funcionari interí.

Tothom ha de presentar ara la reclamació?

Com que tenim 4 anys, no cal que ho facem tots en el mateix moment. De fet, us proposam que no presenteu res fins que no es resolguin els recursos que interposaran les organitzacions sindicals.

Quines vies utilitzaran els sindicats?

En funció dels diferents règims jurídics del personal, hi ha dos procediments:

En el cas del personal laboral, es presentaran conflictes col·lectius en els diferents àmbits en que hi hagi convenis col·lectius en vigor. Aquesta acció la duran a terme els sindicats legitimats en cada àmbit, i permet obtenir una resolució que afecta tot el personal afectat pel conveni.

En el cas del personal funcionari i estatutari, cada sindicat presentarà un nombre limitat de recursos que abracin tots els àmbits sectorials (Administració del Govern de les Illes Balears, Administració de Justícia, Educació o Sanitat, Administracions locals, organismes autònoms, etc.). Els sindicats assumiran els costos del procediment contenciós en el cas que es perdés. Per tant, no caldrà que en aquest moment totes les persones afectades pel retall de la paga extra presenteu el recurs.

Quan hi hagi sentències fermes dels primers recursos, cas que siguin positives, llavors és el moment d’efectuar l’extensió de sentència que pertoqui, i d’afegir-s’hi tota la gent afectada.

Què reclamarem els sindicats?

Dues coses:

  • En primer lloc, el pagament íntegre de la paga extra de Nadal de 2012. Pensam que hi ha motius de pes per reclamar-la, com són la inadequada utilització del decret-llei del mes de juliol o la llavors recent aprovació de la Llei de Pressupostos de l’Estat.
  • La segona qüestió, que es demanarà de forma subsidiària, serà el pagament dels 44 dies meritats de la paga extra (25%), ja que el decret-llei que anul·la la paga extra va entrar en vigor dia 15 de juliol. Sobre aquesta segona reclamació hi ha una abundant doctrina pel que fa a la seva jurisprudència.En el cas del personal laboral, en alguns casos seran els 14 dies del mes de juliol, en funció del que digui cada conveni col·lectiu.

I si vull presentar el recurs pel meu compte, individualment?

Es pot fer. Però l’estratègia que us proposam pretén estalviar esforços i costos; en cap cas impedeix que cada persona pugui recórrer pel seu compte. No ho recomanam.

A més, amb l’entrada en vigor de les noves taxes judicials, les persones funcionàries estam obligades a acudir als procediments amb advocat i procurador, cosa que multiplicaria els costos dels recursos que volguéssim presentar de manera individual.

I si ja he presentat un recurs, ara què faig?

Hi ha personal funcionari interí que ha presentat una reclamació, que no és un recurs d’alçada i no inicia la via administrativa. Totes aquestes persones, cas de no obtenir resposta per part de l’administració, estarien en la mateixa situació condicions que les persones que no hagin iniciat cap tràmit administratiu, i podran sol·licitar l’extensió de sentència que pertoqui.

Si algú ha presentat un recurs d’alçada, s’ha d’anar fins al final amb la presentació d’un recurs contenciós i els recursos posteriors que calguin fins a obtenir una sentència ferma. En aquest cas, si no se segueix amb el procediment, es pot considerar que la no percepció de la paga extra ha estat consentida, fet que exclouria aquesta persona d’una possible recuperació del pagament per una de les vies que abans hem exposat. En aquests casos, us recomanam que us poseu en contacte amb els vostres sindicats perquè els serveis jurídics es facin càrrec de la qüestió, sense oblidar que hi ha terminis que s’han de complir i que si no es respecten podrien invalidar tot el procediment.

Si faig cas dels sindicats, no quedaré fora del termini?

No. Com ja hem dit més amunt, aquesta és una qüestió de reclamació d’una quantitat, per la qual cosa disposam de 4 anys per a presentar la reclamació, en el cas del personal funcionari. Amb el ritme habitual de l’Administració de Justícia, hauríem de tenir sentències fermes abans d’aquesta darrera data. En tot cas, per a qualsevol novetat o aclariment, estarem en contacte amb vosaltres.