Devolució IRPF per maternitat/paternitat 2014-2017

El Tribunal Suprem acordà el 3 d'octubre de 2018 (sentència 1462/2018) que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques".

Després, el Consell de Ministres aprovà el Reial decret llei 27/2018 (BOE de 29 de desembre) amb el qual feia extensiva aquesta devolució als funcionaris mutualistes (MUFACE, bàsicament) i als treballadors per compte propi (autònoms). A més a més, aquest reial decret també inclou la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat.

Retribucions que no estan subjectes a l'IRPF (i susceptibles de devolució)

  • Prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social.
  • Prestacions públiques per maternitat percebudes de mutualitats (MUFACE, bàsicament).
  • Prestacions públiques per maternitat percebudes per treballadors per compte propi (autònoms).
  • Retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat.

Les persones afectades poden reclamar la revisió de les declaracions (la devolució) de l'IRPF del 2014, 2015, 2016 i 2017 (que encara no han prescrit).

El tràmit

L'Agència Tributària ha establert un procediment mitjançant el qual les persones afectades poden sol·licitar la devolució dels imports pagats indegudament.

Tràmit telemàtic

El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), el sistema Cl@ve PIN o certificat electrònic.
El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l'AEAT a Internet indicant les següents dades:

  • Número de DNI i la data de validesa.
  • Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits de algun compte bancari en què l'interessat figuri com a titular, si no presentar declaració de la renda del 2016.

Es pots fer de tres maneres

Tràmit presencial

Es pot utilitzar el formulari en paper per a la seva presentació a qualsevol de les oficines de registre de l'AEAT.