Concurs de trasllats 2017-18. Autonòmic

Si vares concursar el curs 2017-18, ja pots anar a recollir els originals de publicacions i mèrits artístics.

Termini de recollida
tot el mes d'octubre, de 8.30 a 14.30

Lloc de recollida
Conselleria d'Educació. c/ del Ter, 16, 1a planta. 07009 Palma

Si no hi pots anar hi pots enviar algú, amb la següent autorització:

Normativa estatal

Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2017, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació.

Termini de presentació de sol·licituds
del 30 d'octubre al 20 de novembre, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>

>> Consulta la teva baremació >>

Llistes provisionals de puntuació

Termini de presentació de reclamacions
de l'1 al 18 de desembre, ambdós inclosos
termini conclòs 

Cos de mestres

Resolució de 30 de novembre de 2017 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cos de primària que participen en el concurs de trasllats

Altres cossos

Resolució de 30 de novembre de 2017 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats

Llistes definitives de puntuació

Cos de mestres

Resolució de 20 de desembre de 2017 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris dels cos de primària que participen en el concurs de trasllats

Altres cossos

Resolució de 20 de desembre de 2017 per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats

Adjudicació provisional

Termini de presentació reclamacions i desisitiment
del 30 de gener al 12 de febrer, ambdós inclosos

Cos de mestres

Resolució de 29 de gener

Altres cossos

Resolució de 29 de gener

Adjudicació definitiva

Cos de mestres

Altres cossos

Les dues resolucions inclouen:

  • Annex 1. Adjudicació per ordre alfabètic
  • Annex 2. Exclosos
  • Annex 3. Desisiments
  • Annex 4. Concursants forçosos que no han obtengut plaça definitiva (en exxpectativa). Hauran de participar del procés d'adjudicació de destinacions provisionals de l'estiu