Llenguatge Musical

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

0594460 - LLENGUATGE MUSICAL

Ordre ECD/1753/2015
BOE de 28 d'agost

- temari en PDF -

 1. El llenguatge musical: Evolució històrica. Els grans pedagogs: anàlisi de les seves bibliografies relacionades amb el llenguatge musical. Mètodes i sistemes actuals de pedagogia musical. La investigació musical: eines quantitatives i qualitatives actuals.
 2. La lectura musical: evolució, lectura horitzontal i vertical, la lectura intervàlica sense clau, lectura a primera vista i lectura articulada. Importància de l'escriptura musical: escriptura melòdica i escriptura harmònica. Les grafies no convencionals en la lectura i escriptura musical.
 3. La veu i la seva fisiologia. Respiració, relaxació i vocalització tant en la veu parlada com en la veu cantada. Classificació i extensió de les veus. La veu en la infantesa en l'adolescència. Característiques específiques i la seva problemàtica. La cura de la veu i influències de les alteracions físiques i psíquiques en ella. La veu del professor de llenguatge musical: cura i manteniment.
 4. Entonació, afinació i empastament. L'entonació imitada i l'entonació conscient. L'articulació i el fraseig. Importància de l'entonació acompanyada i de l'entonació a capella. La intervàlica pura i la seva aplicació a obres posttonals o atonals.
 5. Influència de la cançó popular i de la cançó d'autor en el procés educatiu musical. El cànon com a recurs didàctic per a la iniciació coral. Criteris didàctics per a la selecció de repertori vocal monòdic i polifònic.
 6. Anatomia i fisiologia de l'oïda. Psicologia de l'audició: desenvolupament cognitiu, motivació. Tipus d'audició. L'audició en les metodologies musicals del segle XX.
 7. L'audició comprensiva. Didàctica de l'audició: tècniques i recursos utilitzats per a l'audició d'elements rítmics, melòdics, modulatoris, cadencials, formals, tímbrics, estilístics i d'altres.
 8. El fenomen físic harmònic. Qualitats del so. El moviment ondulatori. Fonaments dels sistemes d'afinació. La sèrie harmònica. Les proporcions associades als intervals: consonància i dissonància. Índexs acústics. La sèrie de Fourier.
 9. Organologia: classificació dels instruments musicals. Els instruments a l'aula de llenguatge musical. El cos com a instrument. Els instruments transpositors, electrònics, la síntesi i la manipulació artificial del so.
 10. El tempo musical. La determinació del tempo abans de la seva expressió en termes. Els termes relatius i absoluts al·lusius al tempo. L'agògica.
 11. Evolució del ritme des dels seus orígens fins al segle XX: mètrica literària, peus mètrics i maneres rítmiques. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical. Origen i evolució dels compassos. La importància del silenci.
 12. El ritme: La seva trajectòria i evolució a partir del segle XX. L'equivalència i la seva implicació en la rítmica. Valoració especial i grups rítmics irregulars. Polimetries i polirítmies. Modificació de l'accentuació mètrica. Música sense compàs. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 13. La modalitat: evolució històrica. Evolució des de la tonalitat fins a la dissolució tonal. Tipus d'escales al llarg de la història. L'interval: consonància i dissonància. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 14. La monodia i la melodia. Simultaneïtat de línies melòdiques. Del sentiment harmònic a l'harmonia sistematitzada. La importància de la melodia en el llenguatge musical. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical. Els acords: origen, tipologies i funcionalitat. Les cadències: origen, tipologies i funcionalitat.
 15. La modulació: desenvolupament històric, tipus i procediments. Funció expressiva de la modulació. Importància de la modulació en el llenguatge musical.
 16. La forma: evolució històrica i estructures formals en la música vocal i instrumental fins al segle XX. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 17. Pluralitat de formes i estils en la música contemporània. Procediments generadors de la forma. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 18. La notació musical: evolució històrica des dels neumes a les notacions actuals. L'expressió musical: signes o termes d'ús habitual, tant tradicionals com no convencionals que afecten la interpretació.
 19. La transcripció: conceptes generals i criteris sobre la interpretació de transcripcions. Aplicació didàctica de la transcripció a l'aula de llenguatge musical.
 20. L'ornamentació: origen, evolució i escoles. La seva interpretació tenint en compte l'autor i l'època. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 21. El transport: Origen, funció, tipus, tècniques i aplicacions a la pràctica musical. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 22. Anàlisi musical i sociològica del jazz, del flamenc i d'altres músiques populars. La seva aplicació en la didàctica del llenguatge musical.
 23. Les arts escèniques: música, dansa i art dramàtic. Interrelació del llenguatge musical amb les altres assignatures del currículum de dansa i d'art dramàtic. La relació del professorat de llenguatge musical amb les arts escèniques. L'ús de la música amb suport electrònic en produccions escèniques o audiovisuals.
 24. La música en els diferents nivells del currículum de dansa. La relació del llenguatge musical amb la dansa. El cos i el moviment com a mitjans d'expressió musical: el cos com a instrument. L'ús de la dansa amb suport electrònic en produccions escèniques o audiovisuals.
 25. La música en els diferents nivells del currículum d'art dramàtic. La relació del llenguatge musical amb l'art dramàtic. La mímica i el gest com a mitjans expressius de comunicació. L'ús de l'art dramàtic amb suport electrònic en produccions escèniques o audiovisuals.
 26. La creativitat i el seu desenvolupament. La creativitat aplicada a tots els aspectes del desenvolupament instrumental: tècnica, capacitat expressiva o comunicativa, intel·ligència musical i personalitat artística. El desenvolupament de l'esperit emprenedor: qualitats, habilitats, actituds i valors que engloba l'esperit emprenedor.
 27. Mètodes de treball i desenvolupament de l'autonomia en l'estudi. El desenvolupament de la capacitat de l'alumne perquè trobi solucions pròpies de les dificultats del text musical. Estratègies adequades .
 28. La memòria. L'educació de la memòria com a base per a la formació de l'oïda interna i el seu desenvolupament progressiu. Memòria sensorial. Tipus de memòria. Factors en l'ús de la memòria. La memòria com a element imprescindible en els diferents aspectes que conformen el llenguatge musical. Tècniques de memorització.
 29. Interdisciplinarietat en els estudis del llenguatge musical. La relació que conformen entre si les diferents assignatures del currículum.
 30. La música com a patrimoni historicoartístic cultural. La relació de la música amb els corrents estètics i amb les altres arts. Responsabilitat del docent en la seva valoració, preservació i transmissió a les actuals i a les futures generacions.
 31. Les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a l'ensenyament i a l'aprenentatge del llenguatge musical. Importància de la utilització de programari musical i de la selecció dels recursos d'Internet.