Dansa Clàssica

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

0594436 - DANSA CLÀSSICA

Ordre ECD/1753/2015
BOE de 28 d'agost

- temari en PDF -

 1. Visió antropològica de la dansa. La dansa al món clàssic. La dansa en l'edat mitjana.
 2. La dansa en el Renaixement. Els primers mestres. Gènesi del Ballet de cour. Tractats de dansa.
 3. La dansa barroca. L'escriptura de la dansa. El pas definitiu cap al professionalisme: la codificació dels principis fonamentals de la dansa clàssica. La dansa al Segle d'Or espanyol.
 4. El S. XVIII a Europa. El Ballet d'action. «La fille mal gardée». La dansa a l'Espanya il·lustrada. La dansa i els intel·lectuals.
 5. El Romanticisme. Gènesi i desenvolupament del ballet romàntic: estètica, estil i pensament. Principals obres, tendències i figures del ballet romàntic. El ballet romàntic a Dinamarca: Augusto Bournonville, vida, obres i característiques estilístiques.
 6. El Tardorromanticismo, la transició i el ballet acadèmic: Arthur Saint-León; Marius Petipa i Lev Ivanov i el Ballet Imperial Rus.
 7. La modernitat. El concepte de la dansa com a art total: Diaghilev i els Ballets Russos. Els hereus dels Ballets Russos. Els precursors de la dansa moderna.
 8. Desenvolupament de la dansa en el S. XX. Principals creadors: Balanchine i l'escola americana, Lifar, Cranko, Béjart i d'altres.
 9. Finals del S. XX. Les noves tendències i els nous creadors europeus i americans actuals.
 10. La dansa a Espanya com a patrimoni històric-artístic cultural. Responsabilitat docent en la seva valoració, preservació i transmissió a les actuals i futures generacions. La relació de la dansa amb els corrents estètics i amb les altres arts.
 11. Fonaments bàsics de l'educació corporal. Col·locació general del cos: equilibri, sensacions, resistències. Primeres sensacions, evolució en les diferents etapes de l'aprenentatge. Possibles conseqüències patològiques, tècniques i artístiques derivades d'una col·locació errònia.
 12. La funció muscular: escales o graus tònics. Antagonisme muscular: la seva importància en l'educació del moviment, en l'expressivitat, la salut i qualitat de vida. Consideracions a tenir presents en la classe de dansa.
 13. Capacitats físiques bàsiques: força, resistència, flexibilitat, velocitat i coordinació. Disseny de tasques per al seu desenvolupament.
 14. L'estudi de l'en-dehors. Descripció anatòmica de la seva realització aplicada a la dansa clàssica. Diferents formes físiques de les cames i les seves patologies. Característiques i correccions en l'estudi de la dansa. Problemes específics en els alumnes i solució a aquestes dificultats.
 15. Ensenyament de la dansa clàssica en primer i segon curs dels ensenyaments elementals: objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació i metodologia.
 16. Ensenyament de la dansa clàssica en tercer i quart curs dels ensenyaments elementals: Objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació i metodologia.
 17. Ensenyament de la dansa clàssica en primer i segon curs dels ensenyaments professionals: Objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació i metodologia.
 18. Ensenyament de la dansa clàssica en tercer i quart curs dels ensenyaments professionals: Objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació i metodologia.
 19. Ensenyament de la dansa clàssica en cinquè i sisè curs dels ensenyaments professionals: Objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació i metodologia. Acostament de l'alumne al seu futur professional.
 20. L'acompanyament musical en la classe de dansa. Relació del professor de dansa i el mestre acompanyant. Accents musicals i musculars. La importància de la música a l'aula. La seva incidència en el desenvolupament tècnic, musical i artístic.
 21. La classe de dansa clàssica. Composició i estructura. Organització, desenvolupament i ritme. Objectius i finalitat dels passos que la componen. Aspectes melòdics, rítmics i expressius.
 22. L'estudi de l'adagi. Anàlisi dels seus objectius. Orientacions metodològiques i prioritats. Característiques tècniques, interpretatives i expressives. Limitacions anatòmiques.
 23. Estudi del gir. Desenvolupament, evolució i metodologia en les diferents etapes del seu aprenentatge. Control de velocitat i equilibri per al gir. Diferents tipus de girs.
 24. Estudi del salt. Anàlisi biomecànica dels salts verticals i dels salts amb desplaçament. Desenvolupament, evolució i metodologia en les seves diferents etapes d'aprenentatge. Tipus de salts. Respiració i coordinació.
 25. Estudi del vaig rellevar a mitja punta i en puntes. Definició anàtomo-funcional aplicada a la dansa. Limitacions anatòmiques. Desenvolupament, evolució i metodologia en les seves diferents etapes d'aprenentatge.
 26. Estudi del treball específic de l'home i del pas a dos. Dificultats tècniques, interpretatives i musicals. Desenvolupament, evolució i metodologia en les seves diferents etapes d'aprenentatge. Fonaments generals del pas a dos.
 27. El repertori. Metodologia del seu ensenyament: responsabilitats i funcions del professor de repertori. Criteris per a la seva selecció en les diferents etapes del seu aprenentatge.
 28. Aspectes fonamentals del repertori: historicoestètics, tècnics, artístics, estilístics, musicals i espacials. Relació del repertori amb la història de l'art i de la dansa.
 29. Psicologia evolutiva. Teoria del desenvolupament cognitiu de Piaget. Desenvolupament físic, cognitiu i socioemocional en les diferents etapes del cicle vital.
 30. L'aprenentatge a l'aula de dansa. Gestió d'expectatives. Clima de l'aula i l'aprenentatge. Anàlisi de la interacció a l'aula: professor-alumne, alumne-alumne.
 31. Processos psicològics bàsics aplicats al context d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de dansa. Aprenentatge. Motivació i emoció. Percepció. Atenció i memòria.
 32. El desenvolupament del talent i potencial artisticocreatiu. Desenvolupament de les capacitats creatives i expressives, a través del moviment. La consciència del cos, espai i temps. La improvisació i el moviment espontani com a procediment de l'educació corporal i capacitació per a la dansa. El desenvolupament de l'esperit emprenedor.
 33. Interdisciplinarietat en els estudis de dansa. Interrelació entre les diferents disciplines teoricopràctiques que conformen el currículum.
 34. La dansa com a patrimoni històric-artístic cultural. La relació de la dansa amb els corrents estètics i amb les altres arts. Responsabilitat del docent en la seva valoració, preservació i transmissió a les actuals i a les futures generacions.
 35. L'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la dansa. Recursos a Internet, video, cinema i d'altres. La notació coreogràfica i els diferents sistemes: Labanotación, Benesh, Eshkol-Wachman i d'altres.