Fonaments de Composició

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

0594412 - FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

Ordre ECD/1753/2015
BOE de 28 d'agost

- temari en PDF -

 1. L'acústica i les seves relacions amb l'harmonia. Generalitats: moviments vibratoris; qualitats del so, principis físics de la producció del so. El fenomen fisicoharmònic. Escales: sistemes d'afinació, les seves conseqüències i les seves limitacions. Fonaments teòrics dels sons harmònics.
 2. Intervals: consonància i dissonància. L'acord: teoria tradicional sobre la formació dels acords. Classificació, estats, posicions, registres, enllaços, funcions, resolucions i d'altres. Acords consonants i dissonants: la utilització funcional. Moviments harmònics: la seva normativa.
 3. Verticalitat i horitzontalitat. La interrelació d'ambdós aspectes i la seva evolució al llarg de la història. Origen i evolució de la nota pedal. Les notes estranyes: classificació, valoració, aspecte tonal, modal i d'altres.
 4. El cantus firmus: la seva història i evolució. Evolució de la metodologia de l'ensenyament del contrapunt. Tipus i principals tractadistes: valoració didàctica de la presència dels mateixos en l'ensenyament actual. Valoració didàctica comparativa de la metodologia germànica (eminentment vertical) davant la francesa (eminentment horitzontal).
 5. Evolució de la metodologia de l'ensenyament de la composició polifònica: els tractadistes de “cant d'orgue”. El baix xifrat: la seva història, la seva evolució, el seu paper estructural en la composició musical i la seva aplicació pedagògica en l'ensenyament de l'harmonia. Diferents sistemes de xifrat. Principals tractadistes de l'harmonia a partir de Fux i Rameau.
 6. Els diferents mètodes de treball, tractats i altres materials pedagògics. Aspectes vocals i instrumental de la realització. Bibliografia especialitzada relacionada i la seva didàctica.
 7. Evolució del llenguatge musical occidental des de l'antiguitat fins al segle X. La teoria musical grega i el sistema modal medieval: punts de contacte i discrepància entre ambdós. Harmonització modal: El cant gregorià i la mú-sica basada en l'antic sistema modal. Estudi dels procediments fets servir pels teòrics que s'ocupen del mateix.
 8. La polifonia. La seva evolució, des dels seus orígens fins al Renaixement. Origen i desenvolupament del sentiment harmònic durant l'Ars Antigua i l'Ars Nova.
 9. Evolució de l'harmonia durant el Renaixement. La transició del sistema modal al sistema tonal. Importància de la relació música paraula i influència de les noves formes instrumentals.
 10. Evolució de l'harmonia durant el Barroc. Sistematització i evolució del nou sistema tonal bimodal. Importància de la relació música paraula i influència de les noves formes instrumentals.
 11. L'evolució de l'harmonia durant els períodes Preclàssic i Clàssic. Sistematització i desenvolupament de les formes clàssiques i les seves relacions amb l'aspecte harmònic de la tonalitat.
 12. L'evolució de l'harmonia durant el Romanticisme. Expansió de la tonalitat i la seva importància en l'evolució del sistema tonal.
 13. L'expressió harmònica des de finals del segle XIX als primers anys del segle XX: Neomodalisme (francès, escoles nacionalistes), Impressionisme i d'altres. Procediments tècnics característics d'aquest període: neomodalitat, escales no tradicionals, moviments paral·lels, tractament lliure de les dissonàncies, noves formacions i disposicions d'acords.
 14. El llenguatge musical occidental durant la primera meitat del segle XX. Sistematització dels nous llenguatges. L'aspecte harmònic en els compositors més representatius d'aquest període. Procediments tècnics característics d'aquest període: escales no tradicionals, tractament lliure de les dissonàncies, utilització tímbrica i percussora de l'harmonia, politonalitat i polimodalitat, poliacords i d'altres.
 15. El llenguatge musical occidental durant la segona meitat del segle XX: últimes tendències. Noves concepcions harmòniques, contrapuntístiques, rítmiques i tímbriques. Procediments tècnics característics d'aquest període. Nous criteris i concepcions per a l'organització del material musical.
 16. El coral: història i evolució. Elaboració contrapuntística del coral. Harmonització del coral, a l’estil de J. S. Bach: modulacions, notes estranyes i altres.
 17. La cançó popular. La melodia acompanyada. Característiques. Consideracions sobre la importància de l'estudi d'ambdues pràctiques, així com sobre el nivell idoni per a l'inici del mateix. Harmonització de la cançó popular: aspectes modals de l'harmonització. La melodia acompanyada: relació de la melodia amb el seu acompanyament instrumental.
 18. Els diferents procediments de realització contrapuntística: contrapunt invertible, imitació rigorosa i lliure, cànon i d'altres. L'obra de J. S. Bach com a punt d'equilibri entre els aspectes contrapuntístic i harmònic de la composició polifònica. Aplicació dels diferents procediments contrapuntístics en la realització harmònica: imitacions, fugat, trocat i d'altres. Realització a un nombre de parts major o menor que les habituals.
 19. La modulació. El seu desenvolupament al llarg de les diferents èpoques i estils. Classificació de les modulacions segons la seva importància i funció relativa. Procediments modulants. Canvi de mode i canvi de to. Progressions unitonals i modulants.
 20. El fraseig. La relació entre harmonia i ritme com a factor determinant de les articulacions fraseològiques. El silenci com a element expressiu. Cadències: tipus i funció de les mateixes al llarg de la història.
 21. Harmonia cromatitzada i harmonia alterada. El seu origen i evolució. Acords característics. Funcions i resolucions dels mateixos.
 22. Trets estilístics propis dels principals autors del període barroc. La realització instrumental i vocal-instrumental. Tractament del text. Consideracions estilístiques, harmòniques, contrapuntístiques i formals per a la composició de petites obres instrumentals i vocals-instrumentals en l'estil barroc.
 23. Trets estilístics propis dels principals autors del període Clàssic. La realització instrumental i vocal-instrumental. Tractament del text. Consideracions estilístiques, harmòniques, contrapuntístiques i formals per a la composició de petites obres instrumentals i vocals-instrumentals en l'estil clàssic.
 24. Trets estilístics propis dels principals autors del període Romàntic. La realització instrumental i vocal-instrumental. Tractament del text. Consideracions estilístiques, harmòniques, contrapuntístiques i formals per a la composició de petites obres instrumentals i vocals-instrumentals en l'estil romàntic.
 25. Trets estilístics propis dels principals autors de la primera meitat del segle XX. La realització instrumental i vocal-instrumental. Concepcions tímbriques i tractament del text. Consideracions estilístiques, harmòniques, contrapuntístiques i formals per a la composició de petites obres instrumentals i vocals-instrumentals d'acord amb les tendències pròpies des de la primera meitat del segle XX.
 26. Trets estilístics propis dels principals autors des de la segona meitat del segle XX fins al nostre dies. La realització instrumental i vocal-instrumental. Concepcions tímbriques i tractament del text. Consideracions estilístiques, harmòniques, contrapuntístiques i formals per a la composició de petites obres instrumentals i vocals-instrumentals d'acord amb les tendències pròpies des de la segona meitat del segle XX fins als nostres dies.
 27. Trets estilístics propis del jazz i d'altres músiques populars. Els arranjaments. Consideracions estilístiques, harmòniques, contrapuntístiques i formals per a la realització d'arranjaments i per a la composició de petites peces en els estils propis del jazz i altres músiques populars.
 28. Principis d'improvisació: recursos, materials i procediments. La improvisació dirigida o lliure, melòdica i harmònica. Ús de nous llenguatges i notacions en la improvisació.
 29. L'acompanyament pianístic. Característiques de l'escriptura pianística pròpia dels diferents estils històrics. Aplicació a l'acompanyament escrit o improvisat de melodies donades. Consideracions sobre la utilització del piano com a instrument auxiliar per a la formació de l'oïda harmònica i per a la comprensió de les estructures de la composició.
 30. La textura musical. Característiques de l'escriptura instrumental pròpia dels diferents períodes històrics. Consideracions sobre els principis fonamentals d'instrumentació i la seva aplicació a la composició de petites peces.
 31. L'anàlisi. La seva importància dins dels estudis dels ensenyaments professionals. Valoració didàctica dels principals mètodes i criteris analítics. Importància de la interrelació dels mateixos per avançar en una més plena comprensió de l'obra musical. Relació de l'obra amb el context històric, biogràfic i estètic de l'autor.
 32. La creativitat i el seu desenvolupament. La creativitat aplicada a tots els aspectes del desenvolupament instrumental: tècnica, capacitat expressiva o comunicativa, intel·ligència musical i personalitat artística. El desenvolupament de l'esperit emprenedor: qualitats, habilitats, actituds i valors que engloba l'esperit emprenedor.
 33. Mètodes de treball i el desenvolupament de l'autonomia en l'estudi. El desenvolupament de la capacitat de l'alumne perquè trobi solucions pròpies de les dificultats del text musical.
 34. La memòria. L'educació de la memòria com a base per a la formació de l'oïda interna i el seu desenvolupament progressiu. L'entrenament de l'oïda harmònica en els ensenyaments professionals. Metodologia.
 35. Interdisciplinarietat en els estudis de fonaments de composició. La relació que conformen entre si les diferents assignatures del currículum.
 36. La música com a patrimoni historicoartístic cultural. La relació de la música amb els corrents estètics i amb les altres arts. Responsabilitat del docent en la seva valoració, preservació i transmissió a les actuals i a les futures generacions.
 37. Les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de l'escriptura, l'anàlisi i l'entrenament auditiu. Importància de la utilització del programari musical i de la selecció dels recursos d'Internet.