Francès

COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

0592008 - FRANCÈS

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Llenguatge i comunicació. Funcions del llenguatge. La competència comunicativa: els seus components.
 2. Els elements de la situació de comunicació. La llengua en ús. La negociació del significat.
 3. Concepte i ensenyament de la gramàtica. La gramàtica en funció de l'ús de la llengua.
 4. La llengua oral. Situacions de comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 5. La llengua escrita. Situacions de comunicació escrita. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit.
 6. La llengua oral i la llengua escrita. Autonomia, dependència i relacions mútues.
 7. Macrofuncions lingüístiques per expressar les intencions comunicatives.
 8. Anàlisi del discurs. Cohesió i coherència: connectors i marques d'organització textual. Anàfora i catàfora. Dixi. Referents.
 9. Discurs directe, discurs indirecte.
 10. El text narratiu. Estructura i característiques.
 11. El text descriptiu. Estructura i característiques.
 12. El text expositiu. Estructura i característiques.
 13. El text argumentatiu. Estructura i característiques.
 14. El text instruccional. Estructura i característiques.
 15. Els textos dialògics. Estructura i característiques.
 16. Les operacions discursives i enunciatives. Modalitats d'enunciació.
 17. Expressió de l'asserció, l'objecció i l'èmfasi.
 18. Expressió de l'ordre, exhortació i prohibició.
 19. Expressió de la quantitat.
 20. Expressió de la qualitat, el grau i la comparació.
 21. La localització en l'espai. Lloc, direcció i distància.
 22. La localització en el temps. Durada i freqüència.
 23. Expressió de la simultaneïtat, la posterioritat i l'anterioritat.
 24. Expressió del mode, els mitjans i l'instrument.
 25. Expressió de l'opinió, el desig, la preferència i l'estat d'ànim.
 26. Expressió de la condició i la hipòtesi.
 27. Expressió de la certesa, el dubte, i la probabilitat.
 28. Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat.
 29. Dimensions semàntiques del sistema temporal francès. El temps del text i el temps de l'acció.
 30. El registre temporal: els temps del comentari i els temps del relat.
 31. Els temps del comentari. La retrospecció i la prospecció. Present, futur i “ passé composé”.
 32. Els temps del relat. La retrospecció, la prospecció, la tematització i la focalització. Imperfecte, “passé simple”, “plus-que-parfait”, “passé antérieur”, “conditionnel présent”, “conditionnel antérieur”.
 33. Els temps amb perspectiva de proximitat del relat i del comentari. Trets semàntics de pros-pecció i retrospecció. Futur proche, conditionnel proche, passé recent, plusque-parfait récent.
 34. Els temps que expressen les actituds subjectives, les opinions, la suposició i l'oposició. El subjuntiu en el comentari i en el relat.
 35. La veu passiva. Formes i usos.
 36. El grup nominal. El substantiu. La substantivació.
 37. El substantiu: el gènere i el nombre.
 38. El substantiu: els determinants. Usos específics: el partitiu.
 39. El substantiu: modificadors de qualitat, de possessió, díctics, indefinits. Concordança en gènere i nombre.
 40. La substitució: els pronoms.
 41. Articuladors: l'adverbi. Característiques i formació.
 42. Articuladors: la preposició.
 43. El lèxic francès. Estructura i formació de les paraules. Préstecs.
 44. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. Polisèmia. “Les faux amis”. Creativitat lèxica.
 45. L'adquisició del lèxic i les seves implicacions didàctiques. Criteris de selecció de textos per a la seva utilització a classe.
 46. Sistema fonològic de la llengua francesa (1): les vocals, semivocals i consonants. Correspon-dència entre sons i grafies.
 47. Sistema fonològic de la llengua francesa (2): accent, ritme i entonació. Elisió i enllaç.
 48. La francofonia: diversitat de comunitats de llengua francesa.
 49. Variants sociolingüístiques de la llengua francesa. Registres i àmbits d'ús.
 50. Diferents tipus de llenguatge: científic i tecnològic, comercial i administratiu.
 51. Els mitjans de comunicació en llengua francesa: premsa, ràdio i televisió. El llenguatge periodístic i el llenguatge publicitari.
 52. El paper de la literatura en el currículum de llengua estrangera.
 53. La novel·la breu, el conte i l'assaig actuals a França: selecció de textos i anàlisi d'una obra representativa.
 54. La novel·la actual a França: selecció de textos i anàlisi d'una obra representativa.
 55. El teatre actual a França: selecció de textos i anàlisi d'una obra representativa.
 56. La poesia actual a França: selecció de textos i anàlisi d'un obra representativa.
 57. Principals premis literaris francesos: selecció de textos d'un autor premiat.
 58. La literatura francòfona fora de França: selecció de textos i anàlisi d'una obra representativa.
 59. Estratègies d'anàlisi de textos.
 60. Traducció de textos i interpretació de discursos de diferent llengua.
 61. El cinema i el còmic en llengua francesa. Evolució i tendències d'aquests mitjans d'expressió.
 62. Aspectes socioculturals en el currículum de llengua estrangera. Tractament i interpretació dels fets culturals en funció de l'heterogeneïtat dels alumnes: adolescents i adults.
 63. Societat i cultura. Mites i costums en la societat francesa actual. Reflexió intercultural: tractament i superació d'estereotips i tòpics.