Anglès

COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

0592011 - ANGLÈS

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Llenguatge i comunicació. Funcions del llenguatge. La competència comunicativa: els seus components.
 2. Els elements de la situació de comunicació. La llengua en ús. La negociació del significat.
 3. Concepte i ensenyament de la gramàtica. La gramàtica en funció de l’ús de la llengua.
 4. La llengua oral. Situacions de comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 5. La llengua escrita. Situacions de comunicació escrita. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit.
 6. La llengua oral i escrita. Autonomia, dependència i relacions mútues.
 7. Macrofuncions lingüístiques per a expressar les intencions comunicatives.
 8. Anàlisi del discurs. Cohesió i coherència: connectors i marques d’organització textual. Anàfora i catàfora. Dixi. Referents.
 9. Discurs directe, discurs indirecte.
 10. El text narratiu. Estructura i característiques.
 11. El text descriptiu. Estructura i característiques.
 12. El text expositiu. Estructura i característiques.
 13. El text argumentatiu. Estructura i característiques.
 14. El text instruccional. Estructura i característiques.
 15. Els textos dialògics. Estructura i característiques.
 16. Les operacions discursives i enunciatives. Modalitats d’enunciació.
 17. Expressió de l’asserció, l’objecció i l’èmfasi.
 18. Expressió de l’ordre, exhortació i prohibició.
 19. Expressió de la quantitat.
 20. Expressió de la qualitat, el grau i la comparació.
 21. La localització en l’espai. Lloc, direcció i distància.
 22. La localització en el temps. Duració i freqüència.
 23. Expressió de la simultaneïtat, la posterioritat i l’anterioritat.
 24. Expressió del mode, els mitjans i l’instrument.
 25. Expressió de l’opinió, el desig, la preferència i l’estat d’ànim.
 26. Expressió de la condició i la hipòtesi.
 27. Expressió de la certesa, el dubte i la probabilitat.
 28. Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat.
 29. Estructura de l’oració en anglès: afirmacions, preguntes, negociacions i exclamacions.
 30. El verb: temps verbal i temps real. L’aspecte. El mode.
 31. El verb: classes de verbs. Els auxiliars “Do, be, have i els modals”.
 32. L’expressió del present. Formes i usos.
 33. L’expressió del passat. Formes i usos.
 34. L’expressió del futur. Formes i usos.
 35. L’infinitiu, el gerundi i el participi. Usos i funcions.
 36. “Multi-word verbs”
 37. La veu passiva. Formes i usos.
 38. El grup nominal. El substantiu: classes. La substantivació. La premodificació i la postmodificació.
 39. El substantiu: el gènere i el nombre. L’expressió de possessió. El genitiu.
 40. El substantiu: els determinants i modificadors.
 41. Els pronoms: característiques, funcions i classificació. Usos especials.
 42. L’adjectiu: característiques, funció i classificació.
 43. L’adverbi: característiques, funció i classificació. Relació entre adjectius i adverbis. Les locucions adverbials.
 44. La preposició: funció i usos.
 45. El lèxic anglès. Estructura i formació de les paraules. Préstecs.
 46. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. Polisèmia. “False friends”. Creativitat lèxica.
 47. L’adquisició del lèxic i les seves implicacions didàctiques. Criteris de selecció de textos per a la seva utilització a classe.
 48. El sistema fonològic de la llengua anglesa (1): Varietats. Correspondència entre sons i grafies.
 49. El sistema fonològic de la llengua anglesa (2): les vocals. Els diftongs. Les semivocals. Correspondències entre sons i grafies.
 50. El sistema fonològic de la llengua anglesa (3): les consonants. Correspondència entre sons i grafies.
 51. El sistema fonològic de la llengua (4): accent, ritme i entonació. Formes fortes i dèbils.
 52. L’anglès com a llengua internacional. Extensió i varietats de la llengua anglesa en el món: unitat i diversitat.
 53. Variants sociolingüístiques de la llengua anglesa. Registres i àmbits d’ús.
 54. Diferents tipus de llenguatge: científic i tecnològic, comercial i administratiu.
 55. Els mitjans de comunicació en llengua anglesa: premsa, ràdio i televisió. El llenguatge periodístic i el llenguatge publicitari.
 56. El paper de la literatura en el currículum de la llengua estrangera.
 57. La novel·la breu, el conte i l’assaig actuals a Gran Bretanya: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 58. La novel·la actual a Gran Bretanya: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 59. La narrativa irlandesa actual: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 60. La novel·la breu, el conte i l’assaig actuals a Estats Units: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 61. La novel·la actual a Estats Units: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 62. La poesia actual en llengua anglesa: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 63. El teatre actua en llengua anglesa: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 64. Estratègies d’anàlisi de textos.
 65. Traducció de textos i interpretació de discursos de distinta llengua.
 66. El cine en llengua anglesa. Evolució i tendències d’aquest mitjà d’expressió.
 67. Aspectes socioculturals en el currículum de llengua estrangera. Tractament i interpretació dels fets culturals en funció de l’heterogeneïtat dels alumnes: adolescents i adults.
 68. Societat i cultura. Mites i costums en el món anglosaxó en l’actualitat. Reflexió intercultural: tractament i superació d’estereotips i tòpics.