Alemany

COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

0592001 - ALEMANY

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. Llenguatge i comunicació. Funcions del llenguatge. La competència comunicativa: els seus components.
 2. Els elements de la situació comunicativa. La llengua en ús. La negociació del significat.
 3. Concepte i ensenyament de la gramàtica. La gramàtica en funció de l’ús de la llengua.
 4. La llengua oral. Situacions de comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 5. La llengua escrita. Situacions de comunicació escrita. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit.
 6. La llengua oral i la llengua escrita. Autonomia, dependència i relacions mútues.
 7. Macrofuncions lingüístiques per a expressar les intencions comunicatives.
 8. Anàlisi del discurs. Cohesió i coherència: connectors i marques d’organització textual. Anàfora i catàfora. Deixis. Referents.
 9. Discurs directe, discurs indirecte.
 10. El text narratiu. Estructura i característiques.
 11. El text descriptiu. Estructura i característiques.
 12. El text expositiu. Estructura i característiques.
 13. El text argumentatiu. Estructura i característiques.
 14. El text instruccional. Estructura i característiques.
 15. Los textos dialògics. Estructura i característiques.
 16. Les operacions discursives i enunciatives. Modalitats d’enunciació
 17. Expressió de l’asserció, l’objecció i l’èmfasi.
 18. Expressió de l’ordre, exhortació i prohibició.
 19. Expressió de la quantitat.
 20. Expressió de la quantitat, el grau i la comparació.
 21. La localització en l’espai. Lloc, direcció i distància.
 22. La localització en el temps. Duració i freqüència.
 23. Expressió de la simultaneïtat, la posterioritat i l’anterioritat.
 24. Expressió del mode, medis i l’instrument.
 25. Expressió de l’opinió, el desig, la preferència i l’estat d’ànim.
 26. Expressió de la condició y la hipòtesi.
 27. Expressió de la certesa, el dubte i la probabilitat.
 28. Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat.
 29. Estructura de l’oració en alemany. Ordre dels seus elements. Afirmacions, preguntes y respostes, exhortacions.
 30. La negació en alemany
 31. El verb: temps verbal i temps real. L’aspecte. El mode.
 32. Els temps de l’indicatiu. Formes, usos i valors.
 33. El subjuntiu, el condicional i l’imperatiu. Formes, usos i valors.
 34. Haben, sein y werden. Formes i usos.
 35. Els verbs modals. Formes i funcions.
 36. L’infinitiu. Els participis. Formes, funcions i usos.
 37. La veu passiva. Formes i usos.
 38. El grup nominal. El substantiu: tipus. La substantivació.
 39. El substantiu: gènere, número i funció.
 40. L’article. Formes i funcions.
 41. L’adjectiu. Formes i funcions.
 42. Els pronoms. Formes i funcions.
 43. L’adverbi. Formes i funcions.
 44. La preposició. Formes i funcions.
 45. El lèxic alemany (1): la formació de substantius. Composició i derivació.
 46. El lèxic alemany (2): la formació d’adjectius. Composició i derivació.
 47. El lèxic alemany (3): la formació de verbs. Composició i derivació.
 48. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Polisèmia. Creativitat lèxica.
 49. L’adquisició del lèxic i les seves implicacions didàctiques. Criteris de selecció de textos per a la seva utilització a classe.
 50. El sistema fonològic de la llengua alemanya (1): característiques. Correspondència entre sons i grafies.
 51. El sistema fonològic de la llengua alemanya (2): accent, ritme i entonació.
 52. Variants sociolingüístiques de la llengua alemanya. Registres i àmbits d’ús.
 53. Diferents tipus de llenguatge: científic i tecnològic, comercial i administració.
 54. Els mitjans de comunicació en llengua alemanya: premsa, ràdio i televisió. El llenguatge periodístic i el llenguatge publicitari.
 55. El paper de la literatura en el currículum de llengua estrangera.
 56. La novel·la breu, el conte i l’assaig actuals en llengua alemanya: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 57. La novel·la actual en llengua alemanya: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 58. El teatre actual en llengua alemanya: selecció de texts i anàlisi d’una obra representativa.
 59. La poesia actual en llengua alemanya: selecció de texts i anàlisi d’una obra representativa.
 60. El Hörspiel.
 61. Estratègies d’anàlisi de textos.
 62. Traducció de textos i interpretació de discursos de distinta llengua.
 63. El cinema en llengua alemanya. Evolució i tendències d’aquest mitjà d’expressió.
 64. Aspectes socioculturals en el currículum de llengua estrangera. Tractament i interpretació dels fets culturals en funció de la heterogeneïtat dels alumnes: adolescents i adults.
 65. Societat i cultura. Mites i costums en els països de llengua alemanya en l’actualitat. Reflexió intercultural: tractament i superació d’estereotips i tòpics.