L'STEI respon a la situació dels centenars de docents pendents de l'avaluació de risc laboral associat al SAR-CoV-2

Qui consideri que està en aquesta situació té dret a comunicar al seu director o directora que no s'incorporarà al centre mentre no s'hagi seguit el protocol de risc laboral associat al SAR-CoV-2

El ministeri de Sanitat ha identificat 10 patologies rellevants que fan que els treballadors que les pateixen tinguin la consideració de "treballadors especialment sensibles".

A hores d'ara, segons les dades amb què compta l'STEI, hi ha centenars de docents susceptibles de ser considerats "treballadors especialment sensibles" pendents d'aquesta avaluació. Tot i això, la Conselleria pretén que es faci un retorn a l'activitat presencial sense tenir en compte la situació de salut dels docents afectats.

Sense l’avaluació i el corresponent informe del Servei de Prevenció de Riscs Laborals no es pot garantir la protecció de la salut dels treballadors tal com mana la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals, i tampoc s’està complint amb el contingut del protocol de vigilància per a la detecció de símptomes compatibles amb el COVID-19, ni amb el protocol del Ministeri de Salut i Ministeri Treball i Economia social.

En aquest sentit i amb l'objectiu de garantir la salut dels treballadors afectats, l'STEI ha demanat a la Conselleria que comuniqui a tothom que, mentre no hi hagi l'informe individual i s'hagin adoptat les mesures que corresponguin, aquests docents poden continuar amb el teletreball com a mesura provisional.

Davant la falta de resposta, els docents ens podem acollir -així ho recull la llei 31/1995- al dret de no anar a treballar -presencialment, s'entén- mentre no se'ns pugi garantir la salut.

Per això, l'STEI ha preparat la base jurídica que empara la decisió dels docents susceptibles de ser considerats "treballadors especialment sensibles" a no acudir al centre mentre no es pugui garantir que s'ha fet la prevenció de riscs laborals associats al SAR-CoV-2 a què obliga la llei i els protocols del ministeri.

Qui consideri que està en aquesta situació i vol protegir la pròpia salut -i indirectament l'aliena-, pot comunicar al seu director o directora que no s'incorporarà al centre mentre no tengui una resposta del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i que s'hagin adoptat les mesures corresponents. Podeu comunicar-ho per correu electrònic adjuntant el document que l'STEI posa a la vostra disposició:

  1. Enviau un correu al teu centre explicant la situació.
    "Bon dia. T'inform que he seguit el protocol per a treballadores especialment sensibles establert pel ministeri i la conselleria. Encara estic pendent de rebre la resposta del servei de prevenció de riscs laborals; no puc iniciar l'activitat presencial fins que es conclogui el protocol del meu cas.
    Atesa la incertesa del termini per a la resolució de la qüestió, et suggeresc que adopteu les mesures organitzatives que corresponguin.
    T'adjunt la carta amb l'explicació més acurada.
    Una salutació."
  2. Adjuntau-hi aquesta comunicació.