L'STEI Intersindical recorda que la Conselleria té totes les competències sobre totes les etapes educatives i titularitats dels centres

El sindicat va presentar les seves al·legacions a l’esborrany de resolució que ha de regular la Fase II de la desescalada educativa

L’STEI reitera el seu posicionament en el sentit que el curs actual ha d’acabar íntegrament de forma telemàtica i ha reclamat a la Conselleria d’Educació la negociació del protocol de la Fase II en les Meses respectives de l’ensenyament públic i concertat, abans de la seva publicació en el BOIB.

El sindicat també ha recordat que la Conselleria d’Educació té les competències educatives sobre totes les etapes educatives, així com també sobre tots els centres educatius, siguin de titularitat pública o privada. Per tant, s’hauria d’estendre la continuïtat del tancament dels centres a tot el cicle 0-3 d’infantil.

Tal com possibilita el BOE de dia 23 de maig que regula la pròrroga de l’estat d’alarma a la seva Disposició vuitena, la Conselleria té la potestat de mantenir fins a la finalització del curs escolar tota l’activitat educativa a distància i en línia, una petició que sempre s’ha fet per part de l’STEI Intersindical.

El sindicat, a través dels seus delegats i delegades de Prevenció, ha formulat un nombre considerable d’al·legacions als esborranys de Protocols Sanitaris i de Prevenció davant la COVID-19. La finalitat d’aquestes és exigir a les Administracions educatives i sanitàries del Govern de les Illes Balears que garanteixin el màxim de seguretat al professorat i al personal dels centres, així com a tota la comunitat educativa en el retorn parcial o total als centres educatius.

La responsabilitat de la salut de la població escolar no pot recaure sobre el professorat i els equips directius, tot i la seva implicació per a dur a terme totes les accions necessàries per fer dels centres escolars uns espais segurs.

L’STEI Intersindical reclama al Govern de les Illes Balears i al de l’Estat els recursos materials i de personal adients per a dur a terme un pla de suport per a tot l’alumnat. En aquest sentit, calen pressuposts addicionals per la via d’una transferència de l’Estat a les Comunitats autònomes.

També reitera que la majoria dels esforços s’haurien de focalitzar en la preparació del proper curs. Les activitats de reforç educatiu previstes per al mes de juliol són mesures pal·liatives d’una eficàcia limitada. Per això, considera que seria convenient un pla més general amb la intervenció de les distintes Administracions públiques de les Illes Balears amb finalitats lúdiques i emocionals, i amb contacte amb espais oberts i naturals.

Finalment, reclama la negociació integral del Pla autonòmic per la reactivació i la transformació econòmica i social de les Illes Balears en tots aquells aspectes que indirectament o directa afecten l’educació.

Palma, 23 de maig de 2020