Processos i convocatòries

Oposicions docents 2010. Llista única d'aprovats

Al BOIB núm 115 del 5 d'agost de 2010 s'ha publicta la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de juliol de 2010, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2010, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, modificada per les Resolucions del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'abril i de 30 de març de 2010.

Regulació de la fase de pràctiques 2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010.

Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010.